velikost textu

Reakce rostlin na přítomnost amonného iontu v prostředí

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Reakce rostlin na přítomnost amonného iontu v prostředí
Název v angličtině:
Reaction of plants to the presence of ammonium ion in the environment
Typ:
Bakalářská práce
Autor:
Bc. Barbora Čabelková
Vedoucí:
RNDr. Edita Tylová, Ph.D.
Oponent:
RNDr. Jan Ponert
Konzultant:
Mgr. Marek Šustr
Id práce:
207839
Fakulta:
Přírodovědecká fakulta (PřF)
Pracoviště:
Katedra experimentální biologie rostlin (31-130)
Program studia:
Speciální chemicko-biologické obory (B3912)
Obor studia:
Molekulární biologie a biochemie organismů (BMOBIBO)
Přidělovaný titul:
Bc.
Datum obhajoby:
3. 6. 2019
Výsledek obhajoby:
Výborně
Jazyk práce:
Čeština
Klíčová slova:
Amonná výživa, syndrom toxicity amonného iontu, draselná výživa, kořenový systém, NH4+ a K+ interference
Klíčová slova v angličtině:
Ammonium nutrition, ammonium toxicity syndrome, potassium nutrition, root system, NH4+ and K+ interference
Abstrakt:
Abstrakt NH4+ je jednou z hlavních anorganických forem dusíku, kterou rostliny přijímají z půdy pomocí kořenů. Reakce rostlin na NH4+ závisí na řadě faktorů – především na jeho koncentraci v rhizosféře nebo na dostupnosti dalších iontů, jako je NO3- nebo K+. V případě nízké dostupnosti dusíku v rhizosféře, NH4+ pozitivně ovlivňuje růst kořenového systému. V oblasti rhizosféry bohaté na NH4+ může dojít k lokální stimulaci větvení postranních kořenů za účelem efektivního získání přítomného zdroje dusíku. Senzorem, který vnímá NH4+ a indukuje odpověď kořenového systému, je vysokoafinitní transportér amonného iontu AMT1;3. Při nadbytku NH4+ dochází k inhibici růstu celé rostliny a tento jev je nazýván jako syndrom toxicity amonného iontu. Syndrom je výsledkem interference NH4+ s různými procesy v rostlině a mezi jeden z nejdůležitějších patří indukovaná deficience K+. NH4+ a K+ mezi sebou přímo interferují, protože NH4+ vstupuje do rostliny prostřednictvím K+ kanálů a také inhibuje expresi vysokoafinitních transportérů pro K+, čímž výrazně snižuje jeho příjem. Právě interference NH4+ a K+ je jedním z hlavních témat, na které se tato bakalářská práce zaměřuje. Dále také shrnuje mechanismy příjmu a zpracování NH4+, mechanismy toxicity NH4+ a reakce kořenového systému na různou koncentraci NH4+ v rhizosféře. Klíčová slova: amonná výživa, syndrom toxicity amonného iontu, draselná výživa, kořenový systém, NH4+ a K+ interference
Abstract v angličtině:
Abstract NH4+ is one of the major inorganic forms of nitrogen taken up by plant roots from the soil. The response of plants to NH4+ depends on a number of factors – especially its concentration in the rhizosphere or the availability of other ions such as K+ or NO3-. In the case of a low nitrogen availability in the rhizosphere, NH4+ positively affects the growth of the root system. In the NH4+-rich area of rhizosphere, local stimulation of lateral root branching may occur to enhance effective acquisition of the present nitrogen source. A sensor that perceives NH4+ and induces this response of root system response is the high affinity ammonium transporter AMT1;3. With excess NH4+, the growth of the whole plant is inhibited and this phenomenon is called ammonium toxicity syndrome. This syndrome is the result of the interaction of NH4+ with various processes in the plant and induced K+ deficiency is one of the most important signs of this syndrome. NH4+ and K+ directly interfere with each other during uptake. NH4+ enters the plant through K+ channels and also inhibits the expression of the high affinity K+ transporters, thereby significantly reduces its uptake. NH4+ and K+ interference is one of the main topics that this bachelor thesis focuses on. It also summarizes mechanisms of uptake and assimilation of NH4+, mechanisms of NH4+ toxicity and reaction of root system to different NH4+ concentrations in rhizosphere. Key words: ammonium nutrition, ammonium toxicity syndrome, potassium nutrition, root systém, NH4+ and K+ interference
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Bc. Barbora Čabelková 1.53 MB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Bc. Barbora Čabelková 191 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Bc. Barbora Čabelková 185 kB
Stáhnout Posudek vedoucího RNDr. Edita Tylová, Ph.D. 269 kB
Stáhnout Posudek oponenta RNDr. Jan Ponert 253 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby prof. RNDr. Jana Albrechtová, Ph.D. 154 kB