velikost textu

The Correlations between Perceived Fluency and Productive Fluency in the Speech of Advanced Czech Speakers of English

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
The Correlations between Perceived Fluency and Productive Fluency in the Speech of Advanced Czech Speakers of English
Název v češtině:
Korelace mezi percepční plynulostí a verbální plynulostí v projevu pokročilých českých mluvčích angličtiny.
Typ:
Diplomová práce
Autor:
Bc. Michaela Banýrová
Vedoucí:
PhDr. Tomáš Gráf
Oponent:
Luca Cilibrasi
Id práce:
207831
Fakulta:
Filozofická fakulta (FF)
Pracoviště:
Ústav anglického jazyka a didaktiky (21-UAJD)
Program studia:
Filologie (N7310)
Obor studia:
Anglický jazyk (AJ)
Přidělovaný titul:
Mgr.
Datum obhajoby:
10. 9. 2019
Výsledek obhajoby:
Výborně
Jazyk práce:
Angličtina
Klíčová slova:
plynulost|verbální plynulost|vnímaná plynulost|tempo řeči|mluvený jazyk|žákovský korpus
Klíčová slova v angličtině:
fluency|productive fluency|perceived fluency|speech rate|spoken language|learner corpus
Abstrakt:
Abstrakt Diplomová práce se zabývá tématem plynulosti žákovského jazyka, konkrétněji verbální a vnímanou plynulostí. Plynulost žákovského jazyka, plynulost českých žáků angličtiny nevyjímaje, nebyla dosud dostatečně prozkoumána. Cílem práce je určit, zda a do jaké míry korelují verbální plynulost, reprezentovaná tempem řeči, a vnímaná plynulost, reprezentovaná hodnocením posluchačů, a lépe porozumět procesu hodnocení plynulosti posluchačem. K analýze byly použity vzorky nahrávek z korpusu mluveného žákovského jazyka LINDSEI, pro něž bylo spočítáno tempo mluvy ve slovech za minutu, hodnocení plynulosti těchto vzorků rodilými mluvčími angličtiny na 7stupňové škále a komentáře hodnotitelů k procesu hodnocení. Analýza ověřuje hypotézu, že tempo řeči je jednou z několika složek, které ovlivňují vnímanou plynulost mluvy. Výsledky ukazují, že tempo řeči ovlivňuje vnímanou plynulost, ale v menší míře, než ukazuje předešlý výzkum a jednotliví posluchači se ve svých hodnoceních výrazně liší. Korelace pak byly nalezeny jen v případě některých hodnotitelů. To ukazuje, že plynulost je velice subjektivní, komplikovaný pojem, a další výzkum vnímané plynulosti, respektive jejích složek, je zásadní pro výuku jazyka a plynulosti jako takové.
Abstract v angličtině:
Abstract The present thesis is concerned with the topic of fluency in learner language, more precisely of two types of fluency - perceived and productive. Little is known about L2 fluency, especially about the fluency of Czech learners of English. The main aim of the thesis is to establish whether there is a correlation between productive fluency, represented by speech rate, and perceived fluency, represented by native speakers’ evaluations. In addition, it aims at better understanding the process of evaluation of perceived fluency by native speakers of English. The material for the analysis were samples of recordings from the LINDSEI corpus, for which speech rate in WPM was calculated, evaluations of fluency of these samples by native speakers of English on a 7-point scale and the raters’ commentaries on the evaluation process. The analysis tries to prove or disprove the hypothesis that speech rate is one of the features which influence perceived fluency. The results show medium correlations for two raters, low or no correlations for the rest of the raters, showing together with the commentaries, that there is a relation between perceived fluency and speech rate, but it is not as strong as previous research suggests. The results show that fluency is a complicated, highly subjective phenomenon, and further research of perceived fluency is essential for ELT and for teaching fluency.
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Bc. Michaela Banýrová 887 kB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Bc. Michaela Banýrová 79 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Bc. Michaela Banýrová 82 kB
Stáhnout Posudek vedoucího PhDr. Tomáš Gráf 345 kB
Stáhnout Posudek oponenta Luca Cilibrasi 105 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby 152 kB