velikost textu

Evaluace spokojenosti pacientů v léčebně návykových nemocí v Nechanicích pro účely transformace v rámci reformy psychiatrie

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Evaluace spokojenosti pacientů v léčebně návykových nemocí v Nechanicích pro účely transformace v rámci reformy psychiatrie
Název v angličtině:
Evaluation of Patients Satisfaction in the Hospital for Substance-Related disorders in Nechanice for the Purposes of Transformation as a Part of the Reform of Psychiatry
Typ:
Bakalářská práce
Autor:
Bc. Jakub Dobiáš
Vedoucí:
Mgr. Jaroslav Vacek
Oponent:
Mgr. Benjamin Petruželka
Id práce:
207781
Fakulta:
1. lékařská fakulta (1.LF)
Pracoviště:
Klinika adiktologie 1.LF UK a VFN v Praze (11-00611)
Program studia:
Specializace ve zdravotnictví (B5345)
Obor studia:
Adiktologie (BADI)
Přidělovaný titul:
Bc.
Datum obhajoby:
11. 6. 2019
Výsledek obhajoby:
Velmi dobře
Jazyk práce:
Čeština
Klíčová slova:
Reforma psychiatrie, střednědobá léčba, evaluace spokojenosti, ústavní léčba závislosti
Klíčová slova v angličtině:
Reform of psychiatry, medium-term treatment, evaluation of satisfaction, inpatient addiction treatment
Abstrakt:
ABSTRAKT Východiska Léčebna návykových nemocí v Nechanicích v rámci reformy psychiatrie vstupuje do procesu transformace. Oproti jiným psychiatricky zaměřeným nemocnicím nebude v tomto zařízení reforma vést k redukci lůžek, ale v souladu s projektem Deinstitucionalizace léčebna cílí transformaci na zkvalitnění léčby směrem k pacientům. Formulace cílů, metodologie, výzkumný soubor V souvislosti s cíli transformace byla provedena evaluace spokojenosti pacientů. Cílem výzkumu byl zisk informací související s nazíráním pacientů na léčebnu a na poskytovanou léčebnou péči. Data budou k dispozici transformačnímu týmu jako možné vodítko pro optimalizaci průběhu transformace. Výzkum byl proveden kvalitativní formou, sběr dat byl uskutečněn metodou semistrukturovaného interview. Výzkumný soubor se skládal z šesti pacientů léčebny s různou délkou pobytu a typem léčby. Tři respondenti byli muži a tři ženy. Hlavní výsledky Pacienti oceňují prostory léčebny pro jejich vlastnosti - prostornost a světelnost. Rozsah vybavení včetně pokojů považují za dostačující, kritizují však špatný technický stav oken, vybavení pro volnočasové aktivity a zastaralost inventáře ve společných prostorách léčebny. Personál je až na výjimky vnímán velmi pozitivně pro jeho altruismus a profesionalitu. Režim a řád je vnímán jako potřebný, nicméně se objevuje kritika na jeho obsáhlost, složitost a na systém sankcí. Program je vnímán jako rozmanitý, pacienti by ocenili více psychoterapeuticky zaměřených aktivit. Skupinová psychoterapie je vnímána jako nejpřínosnější prvek v léčbě, pacienti tuto modalitu hodnotí velmi kladně. Kritika se objevuje na absenci individuální formy psychoterapie. Závěr a doporučení Evaluace spokojenosti přinesla informace o tom, jak pacienti vnímají prostory a vybavení léčebny, jak jsou spokojeni s přístupem personálu a jak chápou jednotlivé komponenty léčby. Doporučuji brát výsledky výzkumu v úvahu při konceptualizaci změn v rámci transformace. klíčová slova: reforma psychiatrie, střednědobá léčba, evaluace spokojenosti, ústavní léčba závislosti,
Abstract v angličtině:
ABSTRACT Introduction Nechanice's Addictive Disease Treatment Center enters the process of transformation as part of the psychiatric reform. In contrast to other psychiatric hospitals, reform will not lead to a reduction in beds in this facility, but in line with the Deinstitutionalization project, the hospital aims to transform the treatment towards patients. Formulation of aims, methodology Evaluation of patient satisfaction has been carried out in connection with the transformation objectives. The aim of the research was to gain information related to the patient's view of the hospital and the provided medical care. The data will be available to the transformation team as a guideline for optimizing the transformation process. The research was carried out in qualitative form, the data collection was carried out by the method of semi-structured interview. The research group consisted of six patients with different lengths of stay and type of treatment. Three respondents were men and three women. Principal results Patients appreciate the facilities of the hospital for their properties - spaciousness and luminosity. As sufficient, they consider the range of equipment, including the rooms, but criticize the poor technical condition of windows, equipment for leisure activities and obsolescence of inventory in the common areas of the hospital. With only few exceptions, the hospital staff is perceived by patients very positively for his altruism and professionalism. The regime and the order are seen as necessary, but patients object to their comprehensiveness, complexity and to system of sanctions appearing. The program is perceived as diverse, patients would only welcome more psychotherapeutic activities. Group psychotherapy is considered the most beneficial element in the treatment, the patients evaluate this modality very positively. Patients only object to the absence of individual forms of psychotherapy. Conclusion and Recommendations Evaluation of satisfaction has provided information on how patients perceive the facilities and facilities of the hospital, how satisfied they are with staff access, and how they understand each treatment component. I recommend taking the research results into account when conceptualizing changes in transformation keywords: Reform of psychiatry, medium-term treatment, evaluation of satisfaction, inpatient addiction treatment
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Bc. Jakub Dobiáš 984 kB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Bc. Jakub Dobiáš 120 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Bc. Jakub Dobiáš 158 kB
Stáhnout Posudek vedoucího Mgr. Jaroslav Vacek 120 kB
Stáhnout Posudek oponenta Mgr. Benjamin Petruželka 172 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby Mgr. Hana Fidesová, Ph.D. 749 kB