velikost textu

Ženy v manažerských pozicích

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Ženy v manažerských pozicích
Název v angličtině:
Women in managerial positions
Typ:
Diplomová práce
Autor:
Mgr. Petra Holušová
Vedoucí:
Mgr. Ing. Olga Angelovská
Oponent:
Mgr. Eva Hejzlarová, Ph.D.
Id práce:
207754
Fakulta:
Fakulta sociálních věd (FSV)
Pracoviště:
Katedra veřejné a sociální politiky (23-KVSP)
Program studia:
Sociologie (N6703)
Obor studia:
Veřejná a sociální politika (VERASPK)
Přidělovaný titul:
Mgr.
Datum obhajoby:
17. 9. 2019
Výsledek obhajoby:
Velmi dobře (D)
Jazyk práce:
Čeština
Klíčová slova:
Gender, gender mainstreaming, ženy v managementu, diskriminace, ženy na trhu práce, rovné pracovní příležitosti, skleněný strop, work-life balance
Klíčová slova v angličtině:
Gender, gender mainstreaming, women in management, discrimination, women on the labor market, equal employment opportunities, glass ceiling, work-life balance
Abstrakt:
Diplomová práce si klade za cíl podrobněji prozkoumat problematiku postavení žen v top manažerských pozicích v ČR. Teoretická část práce se věnuje hlavně legislativnímu ukotvení a zmapování současného stavu problematiky. Důraz je kladen také na gender, genderovou identitu a gender mainstreaming, všechny tyto pojmy jsou v textu podrobně definovány. Práce tak v první části vytváří důležité teoretické ukotvení a vysvětluje pojmy jako například skleněný strop a zmiňovaný gender mainstreaming. Do práce je také zahrnuta problematika platové diskriminace a zaměstnanosti žen. Praktická část práce obsahuje vlastní kvalitativní výzkum, realizován s konkrétními top manažerkami ve vybrané firmě. Cílem praktické části je porovnat teoretické koncepty postavení žen na českém trhu práce se situací v konkrétní české firmě. V rámci výzkumu tak jsou zjišťovány názory manažerek na celorepublikovou situaci, jako i situaci uvnitř firmy. Na základě výsledků výzkumu jsou následně zodpovězeny stanovené výzkumné otázky a formulovány doporučení pro zlepšení současného postavení žen na českém trhu práce.
Abstract v angličtině:
The aim of this diploma thesis is to analyse in detail the issue of the position of women in top management positions in the Czech Republic. The theoretical part of the thesis focus mainly on the legislation and mapping of the current situation of the issue. The thesis also examines gender, gender identity and gender mainstreaming, all of those terms are defined in detail in the text. The first part of the theses builds an important theoretical base and explains terms such as glass ceiling and the mentioned gender mainstreaming. The work also investigates the issue of equal pay and employment of women. The practical part of the thesis contains its own qualitative research that was done with specific top managers in the selected company. The aim of the practical part is to compare the theoretical concepts of the position of women on the Czech labour market with the situation in a particular Czech company. During the research are investigated both opinions of top managers on the nationwide situation as well as the situation within the company. Based on the research results, the research questions are answered and recommendations for improving the current position of women on the Czech labour market are formulated.
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Mgr. Petra Holušová 830 kB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Mgr. Petra Holušová 37 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Mgr. Petra Holušová 34 kB
Stáhnout Posudek vedoucího Mgr. Ing. Olga Angelovská 233 kB
Stáhnout Posudek oponenta Mgr. Eva Hejzlarová, Ph.D. 656 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby doc. PhDr. Pavol Frič, Ph.D. 152 kB