velikost textu

Utilization of potential programs in flow electrochemical determination of biologically active organic compounds

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Utilization of potential programs in flow electrochemical determination of biologically active organic compounds
Název v češtině:
Využití potenciálových programů při průtokovém elektrochemickém stanovení biologicky aktivních organických látek
Typ:
Rigorózní práce
Autor:
Mgr. Dmytro Bavol
Id práce:
207738
Fakulta:
Přírodovědecká fakulta (PřF)
Pracoviště:
Katedra analytické chemie (31-230)
Program studia:
Chemie (N1407)
Obor studia:
Analytická chemie (NANALD)
Přidělovaný titul:
RNDr.
Datum obhajoby:
5. 11. 2018
Výsledek obhajoby:
Prospěl/a
Informace o neveřejnosti:
Zveřejnění přílohy práce bylo odloženo do 5.11.2021
Jazyk práce:
Angličtina
Klíčová slova:
Antioxidanty; Rychlá diferenční pulsní voltametrie; Průtoková injekční analýza; Průtokový systém; Elektroda ze skelného uhlíku; Vysokoúčinná kapalinová chromatografie; Metody; Multi-pulsní amperometrie
Klíčová slova v angličtině:
Antioxidants; Fast scan differential pulse voltammetry; Flow injection analysis; Flow system; Glassy carbon electrode; High performance liquid chromatography; Methods; Multiple-pulse amperometry
Abstrakt:
Abstrakt Předložená disertační práce je zaměřena na možnosti využití navržených potenciálových programů pro multi-pulsní amperometrii a rychlou diferenční pulsní voltametrii, jakožto detekčních technik v kombinaci s průtokovými systémy. Dalším cílem této práce je vývoj nových citlivých amperometrických a voltametrických metod pro stanovení oxidovatelných biologicky aktivních organických sloučenin. V první části studie byla průtoková injekční analýza a multi-pulsní amperometrická detekce použita pro vývoj a optimalizaci jednoduchého, levného a rychlého stanovení přírodních a syntetických antioxidantů. Zmíněna detekční technika zahrnuje aplikaci vhodného potenciálního průběhu, který se sestává z vhodné posloupnosti vkládaných pulsů na jednu pracovní elektrodu, což umožňuje selektivní stanovení analytů ve směsi, bez potřeby předchozí separace. Modelování použitých potenciálních programů bylo testováno a studováno, společně s ohledy na podmínky pro stanovení antioxidantů. Druhá část studie popisuje a charakterizuje použití rychlé diferenční pulsní voltametrie (FSDPV) v kombinaci s průtokovými systémy. FSDPV je elektroanalytická technika, která využívá vysokou rychlost skenování k záznamu velkého množství voltamogramů během několika málo sekund a zajišťuje vysoké rozlišení v čase analýzy. Tato technika byla charakterizována za použití redoxního systému hydrochinonu / chinonu. Během charakterizace detekčních technik v kombinaci s průtokovými systémy byly provedeny separace, opakovatelnosti a koncentrační charakteristiky pro stanovení běžně známých přírodních a syntetických antioxidantů ve standardních roztocích. Po úspěšném testování, byly použité detekční techniky prakticky aplikovány v rutinní analýze, kde mohou nahradit drahé separační systémy. Nakonec, jako aplikace detekčních technik, byly optimalizovány postupy pro stanovení antioxidantů obsažených v reálných matricích za použití jednoduchého extrakčního postupu. V práci jsou diskutovány výhody a možnosti použitých detekčních technik; jejich selektivita a citlivost je porovnána s jinými běžně používanými detekčními technikami ve spojení s průtokovým systémem, jako je HPLC s detekcí DAD, ED nebo MS. 10
Abstract v angličtině:
Abstract In this Ph.D. thesis possibilities of using our proposed potential programs for a multiple-pulse amperometry and a fast scan differential pulse voltammetry in combination with flow systems are presented. The development of new sensitive amperometric and voltammetric methods for the determination of oxidisable biologically active organic compounds is another aim of this work. In the first part of the work, the flow injection system and multiple-pulse amperometric detection were employed to develop and optimize a simple, low-cost, and rapid method for the simultaneous determination of natural and synthetic antioxidants. This technique involves the application of an appropriate potential waveform consisting of a suitable sequence of pulses on a single working electrode, thus allowing distinguish the analytes in a mixture with no need of separation. Conditions for the determination of antioxidants and modelling of the potential program were tested and studied, respectively. Second part of the work describes and characterizes the application of the fast scan differential pulse voltammetry (FSDPV) in combination with the flow systems. FSDPV is the electroanalytical technique that use high scan rate to record voltammograms within several milliseconds and ensures high temporal resolution. This technique was characterized using the hydroquinone/quinone redox system. During the characterization of the techniques in combination with the flow systems, the separability, the repeatability, and the concentration characteristics for the determination of commonly known antioxidants in standard solutions were performed. Successful testing has proved that these techniques have a good potential to be applied in routine analysis in substitution of expensive separation systems. Finally, the optimized procedures were applied for practical purposes to determine antioxidants contained in real matrices by applying a simple extraction procedure. The advantages and possibilities of the techniques are discussed, and the selectivity and sensitivity of the detectors are compared with other commonly used detection techniques, such as HPLC with DAD, ED or MS detection. 9
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Mgr. Dmytro Bavol 66.91 MB
Stáhnout Příloha k práci Mgr. Dmytro Bavol 16.58 MB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Mgr. Dmytro Bavol 79 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Mgr. Dmytro Bavol 76 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby doc. RNDr. Ivan Jelínek, CSc. 103 kB