velikost textu

Náhrada nemajetkové újmy při ublížení na zdraví a usmrcení v adhezním řízení

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Náhrada nemajetkové újmy při ublížení na zdraví a usmrcení v adhezním řízení
Název v angličtině:
Compensation for non-material damage in the event of injury and death in collateral proceedings
Typ:
Diplomová práce
Autor:
Jiří Sýkora
Vedoucí:
JUDr. Katarína Tejnská, Ph.D.
Oponent:
JUDr. Simona Heranová, Ph.D.
Id práce:
207736
Fakulta:
Právnická fakulta (PF)
Pracoviště:
Katedra trestního práva (22-KTP)
Program studia:
Právo a právní věda (M6805)
Obor studia:
Právo (6835)
Přidělovaný titul:
Mgr.
Datum obhajoby:
25. 4. 2019
Výsledek obhajoby:
Výborně
Jazyk práce:
Čeština
Klíčová slova:
poškozený, adhezní řízení, náhrada nemajetkové újmy
Klíčová slova v angličtině:
the injured party, collateral proceedings, compensation for non-material damage
Abstrakt:
Náhrada nemajetkové újmy při ublížení na zdraví a usmrcení v adhezním řízení Abstrakt Diplomová práce se zabývá velice aktuálním tématem náhrady nemajetkové újmy při ublížení na zdraví a usmrcení v adhezním řízení. Nedílnou součástí diplomové práce jsou kapitoly týkající se poškozeného a adhezního řízení, což jsou pojmy bezprostředně související s hlavním tématem diplomové práce. Práce obsahuje definici pojmu poškozeného, jeho základní práva a povinnosti v trestním řízení a také definici adhezního řízení spolu s popisem jeho průběhu. Hlavní pozornost je pak soustředěna na náhradu nemajetkové újmy při ublížení na zdraví a usmrcení podle § 2958 a 2959 OZ, přičemž kladen je důraz zejména na popis aktuální rozhodovací praxe trestních soudů v oblasti rozhodování o nárocích na náhradu nemajetkové újmy při ublížení na zdraví a usmrcení v adhezním řízení. Práce je rozdělena do 4 základních částí. První část diplomové práce se týká osoby poškozeného. Obsahuje pojem poškozeného a jeho legální definici. Dále jsou zde stručně popsána práva a povinnosti poškozeného v trestním řízení. Druhá část diplomové práce je věnována adheznímu řízení. Obsahem této části je definice adhezního řízení a je charakterizován jeho průběh. Třetí část diplomové práce se zabývá náhradou nemajetkové újmy při ublížení na zdraví podle § 2958 OZ. Popsán je zde rozdíl oproti předchozí právní úpravě, jelikož od 1. 1. 2014 došlo k zásadní změně v oblasti náhrady nemajetkové újmy při ublížení na zdraví. Speciální pozornost je dále věnována Metodice Nejvyššího soudu, která stanoví postup pro určení výše náhrady nemajetkové újmy při ublížení na zdraví. V této části je také popsána rozhodovací praxe trestních soudů při rozhodování o náhradě nemajetkové újmy při ublížení na zdraví a usmrcení. Součástí jsou také návrhy de lege ferenda k možným změnám právní úpravy v oblasti náhrady nemajetkové újmy při ublížení na zdraví. Závěrečná část diplomové práce se soustředí na náhradu nemajetkové újmy při usmrcení podle § 2959 OZ. Pozornost je věnována změně právní úpravy po nabytí účinnosti OZ a rozhodovací praxi trestních soudů při rozhodování o nárocích pozůstalých osob v adhezním řízení. Cílem diplomové práce je popis aktuální právní úpravy v oblasti náhrady nemajetkové újmy při ublížení na zdraví a usmrcení v adhezním řízení a rozhodovací praxe trestních soudů v této oblasti v rámci adhezního řízení spolu s návrhy na možné změny právní úpravy v této oblasti. Klíčová slova: poškozený, adhezní řízení, náhrada nemajetkové újmy
Abstract v angličtině:
Compensation for non-material damage in the event of injury and death in collateral proceedings Abstract The thesis deals with a very current topic of compensation for non-material damage in the event of injury and death in collateral proceedings. The thesis also contains chapters, that focus on an injured person and collateral proceedings, which are concepts directly connected to the main topic of the thesis. The thesis contains the definition of an injured person, rights and obligations of the injured person in the criminal proceedings and also the definition of collateral proceedings and its process. In particular, the thesis focuses on the compensation of non-material damage in the event of injury and death according to § 2958 and 2959 of the Civil code. The thesis also describes the current judicial decisions of criminal courts in the area of compensation for non-material damage in the event of injury and death in collateral proceedings. The thesis is composed of four parts. The first part of the thesis deals with the injured person. It contains the concept of an injured person and its legal definition. The rights and obligations of the injured party in criminal proceedings are also briefly described in this part. The second part of the thesis focuses on collateral proceedings. This part contains the definition of collateral proceedings and its process. The third part of the thesis deals with compensation of non-material damage in case of injury pursuant to § 2958 of the Civil code in collateral proceedings. This part describes the difference between the previous and current legal regulation, as there has been a fundamental change in the area of compensation for non-material damage in case of injury since January 2014. Special attention is also paid to the Methodology of the Supreme Court, which sets out a procedure for determining the amount of damages payable in case of an injury. This part also describes the current judicial decisions of criminal courts in the area of compensation for non-material damage in the case of injury. Included are also de lege ferenda proposals for possible amendments to the law of in the area of non-material damage in the case of injury. The fourth part of the thesis focuses on compensation of non-material damage in case of death pursuant to § 2959 of the Civil code in collateral proceedings. This part describes the difference between previous and current legal regulation as there has been a fundamental change in the area of compensation for non-material damage in case of death since January 2014. Special attention is also paid to the judicial decisions of criminal courts in this area in collateral proceedings. The aim of the thesis is to describe current legal regulation in the area of compensation for non-material damage in collateral proceedings and current judicial decisions of criminal courts in this area in collateral proceedings and also to provide the proposals for possible amendments to the law in this area. Key words: the injured party, collateral proceedings, compensation for non-material damage
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Jiří Sýkora 898 kB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Jiří Sýkora 126 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Jiří Sýkora 121 kB
Stáhnout Posudek vedoucího JUDr. Katarína Tejnská, Ph.D. 151 kB
Stáhnout Posudek oponenta JUDr. Simona Heranová, Ph.D. 234 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby JUDr. Rudolf Vokoun, CSc. 152 kB