velikost textu

Mapování chování a postojů k užívání tabákových výrobků u žáků 3. - 5. tříd základních škol v Aši: dotazníkové šetření

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Mapování chování a postojů k užívání tabákových výrobků u žáků 3. - 5. tříd základních škol v Aši: dotazníkové šetření
Název v angličtině:
Mapping of behavior and attitudes toward the use of tobacco products among students from 3rd to 5th grades of primary schools in Aš: questionnaire survey
Typ:
Bakalářská práce
Autor:
Bc. Kateřina Syrovátková
Vedoucí:
Mgr. Adam Kulhánek
Oponent:
Mgr. Marián Vanek
Id práce:
207729
Fakulta:
1. lékařská fakulta (1.LF)
Pracoviště:
Klinika adiktologie 1.LF UK a VFN v Praze (11-00611)
Program studia:
Specializace ve zdravotnictví (B5345)
Obor studia:
Adiktologie (BADI)
Přidělovaný titul:
Bc.
Datum obhajoby:
14. 6. 2019
Výsledek obhajoby:
Výborně
Jazyk práce:
Čeština
Klíčová slova:
prevence, chování, postoje, tabákové výrobky, studenti
Klíčová slova v angličtině:
prevention, behavior, attitudes, tobacco products, students
Abstrakt:
Abstrakt Východiska: Užívání tabákových výrobků je celosvětově rozšířeným fenoménem, a to mezi všemi sociálními i ekonomickými třídami světové populace. Kouření je také jednou z nejčastějších forem rizikového chování mezi dětmi a dospívajícími. V rámci výzkumu ESPAD patří Česká republika dokonce mezi státy s největší mírou celoživotní prevalence tabákových výrobků u dětí a dospívajících. Cíl: Cílem práce bylo zmapovat postoje a užívání tabákových výrobků u žáků 3. – 5. tříd vybraných základních škol v Aši. Metody: Pojetí výzkumu bakalářské práce stojí na kvantitativní metodě. Výzkum byl realizován dotazníkovým šetřením. Data se analyzovala v MS Excel s pomocí metod deskriptivní statistiky. Respondenti jsou zastoupeni v rámci jedné třetí, čtvrté a páté třídy z každé základní školy v Aši. Celkově se dotazníkového šetření zúčastnilo 151 žáků, kdy věkový průměr byl 10,8 let. Výsledky: Z výsledků vyplývá, že 32,5 % z oslovených žáků (n = 151) má alespoň jednorázovou zkušenost s užitím některého tabákového výrobku. Na prvním místě v užívání se umístily cigarety (22), následovány e-cigaretami (13). Dále bylo zjištěno, že 84 % respondentů žije v kuřácké rodině. K tvrzení o e-cigaretách jako o atraktivním tabákovém výrobku se naprostá většina staví negativně, a to 82,6 % (n = 147). Přes polovinu respondentů (67 %) je toho názoru, že užívání tabákových výrobků má negativní dopady na organismus jedince. Pasivní kouření považuje za nebezpečné 90 % dotazovaných. Závěr: V rámci dotazníkového šetření byly zmapovány postoje a míra užívání tabákových výrobků u cílové skupiny. Tyto výsledky mohou napomoci k rozvoji selektivních primárně preventivních programů zaměřených na užívání tabáku na základních školách zapojených do studie. Klíčová slova: prevence, chování, postoje, tabákové výrobky, žáci
Abstract v angličtině:
Abstract Background: Tobacco products are a global phenomenon, among the social and economic classes of the world population. Smoking is also one of the most common forms of risk behaviour among children and adolescents. According to world research, this is also a major problem among children and adolescents. In the ESPAD research, the Czech Republic belongs among the countries with the highest lifetime prevalence of tobacco products among children and adolescents. Objective: The aim of the work was to map the attitudes and use of tobacco products among pupils of the 3rd - 5th classes of selected primary schools in city Aš. Methods: This bachelor thesis research is based on a quantitative method. The research was carried out by a questionnaire survey. Data were analyzed in MS Excel using descriptive statistics methods. Respondents are represented in one third, fourth and fifth class from each primary school in Aš. Data were collected using pencil-paper questionnaire. Overall, 151 students participated in the survey, with an average age of 10.8 years. Results: The results show that 32.5% (n = 151) have at least one life experience with a tobacco product. Cigarettes (22) were placed first in use, followed by e-cigarettes (13). E-cigarettes are not considered by most respondents (82, 6 %) to be an attractive tobacco product. Over half of the respondents (67 %) believe that the use of tobacco products has a negative impact on the health. 90 % of respondents consider secondhand smoking as dangerous. Conclusion: The questionnaire survey mapped the attitudes and rates of tobacco use in the target group. These results can help to develop selective primary prevention programs for tobacco use at primary schools involved in the study. Keywords: prevention, behaviour, attitudes, tobacco products, students
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Bc. Kateřina Syrovátková 1.18 MB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Bc. Kateřina Syrovátková 129 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Bc. Kateřina Syrovátková 147 kB
Stáhnout Posudek vedoucího Mgr. Adam Kulhánek 463 kB
Stáhnout Posudek oponenta Mgr. Marián Vanek 135 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby PhDr. Miroslav Barták, Ph.D. 748 kB