velikost textu

Prevence sexuálního násilí v prostředí noční zábavy: zhodnocení školení zaměstnanců nočních podniků z pohledu proškolených účastníků

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Prevence sexuálního násilí v prostředí noční zábavy: zhodnocení školení zaměstnanců nočních podniků z pohledu proškolených účastníků
Název v angličtině:
Prevention of Sexual Violence in Nightlife Setting: An Evaluation of the Nightlife Staff Training from the Trainees´ Perspective
Typ:
Diplomová práce
Autor:
Bc. Barbora Šťastná
Vedoucí:
Mgr. Adam Kulhánek
Oponent:
Mgr. Roman Gabrhelík, PhD.
Id práce:
207727
Fakulta:
1. lékařská fakulta (1.LF)
Pracoviště:
Klinika adiktologie 1.LF UK a VFN v Praze (11-00611)
Program studia:
Specializace ve zdravotnictví (N5345)
Obor studia:
Adiktologie (MADI)
Přidělovaný titul:
Mgr.
Datum obhajoby:
13. 6. 2019
Výsledek obhajoby:
Výborně
Jazyk práce:
Čeština
Klíčová slova:
prevence, sexuální násilí, noční zábava, zaměstnanci, zhodnocení, projekt STOP-SV, školení
Klíčová slova v angličtině:
prevention, sexual violence, nightlife, employees, evaluation, project STOP-SV, training
Abstrakt:
ABSTRAKT Východiska: Prostředí noční zábavy je častým místem výskytu sexuálního násilí. Děje se to zejména proto, že atmosféra a prostředí v klubech jsou sexualizované a podpořené konzumací alkoholu či užíváním jiných návykových látek. V České republice se do této doby nikdo prevenci sexuálního násilí v prostředí noční zábavy systematicky nevěnoval. Od konce roku 2017 se Klinika adiktologie stala partnerem pro projekt Stop-SV – Stop sexuálnímu násilí, který se svým školícím programem věnuje tréninkům personálu v klubech. Cíle: Primárním cílem je zhodnocení školícího programu zaměstnanci klubu, kteří se tréninku Stop-SV zúčastnili. Metody: Diplomová práce vychází z kvalitativní výzkumné metodiky. Respondenti byli vybráni záměrným výběrem prostým. Výběrovým kritériem byla podmínka účasti na školení Stop-SV v pozici zaměstnance nočního podniku. Výzkumný soubor byl složen z 11 respondentů – 5 žen a 6 mužů, věkového průměru 28 let, v zaměstnaneckém poměru barman, ochranka, manažer, provozní, pracovník terénní služby v prostředí noční zábavy, DJ, fotograf. Získaná data byla analyzovaná na úrovních otevřeného a axiálního kódování vycházejících z metody zakotvené teorie. Výsledky: Výsledky jsou rozděleny dle tří kategorií, které odpovídají výzkumným otázkám – hodnocení metodiky a lektorů, hodnocení využití ve vlastní praxi, postojové vyjádření. Trénink byl respondenty vnímán souhrnně pozitivně. V interview mnoho dotázaných uvedlo, že jsou po školení Stop-SV více senzitivnější a vnímavější k tomuto tématu. Respondenti na tréninku ocenili komplexní pojetí problematiky sexuálního násilí, teoretická východiska a interaktivní přístup. Nejčastějším prvkem, který participantům na tréninku chyběl, byly praktické ukázky řešení (modelové situace). Někteří respondenti uvedli, že se ještě se sexuálním násilím v praxi nesetkali, ale cítí se být díky tréninku obohaceni vědomostmi a posilněni sebedůvěrou řešit formy sexuálního násilí aktivně. Závěr: Na základě získaných dat a zveřejněných výsledků byla sestavena doporučení, která mohou posloužit k metodologické inspiraci a vylepšení školící metodiky. Klíčová slova: sexuální násilí, prevence, prostředí noční zábavy, zaměstnanci, školení Stop- SV
Abstract v angličtině:
ABSTRACT Background: The nightlife environment is a frequent place of the sexual violence. It happens mainly because of the atmosphere and environment in the clubs, which are sexualized and characterized by alcohol consumption or other psychoactive substances. In the Czech Republic, nobody has been systematically involved in the prevention of sexual violence by this time. Since the end of 2017, the Department of Addictology has become a partner of the project Stop-SV - Stop Sexual Violence, which is dedicated to staff training in the clubs. Aims: The primary aim is to evaluate the training program by the club staff who attended the Stop-SV training. Methodology: The thesis is based on qualitative research methodology. Respondents were selected as simple random sampling. The selection criterion was the condition of participation in the Stop-SV training as the club staff. The research sample consisted of 11 respondents - 5 women and 6 men, 28 years of average age and on the positions as bar staff, security, managers, nightlife service worker, DJ, photographer. The data were analyzed using open and axial coding methods of the grounded theory. Results: The results are divided into three categories that correspond to research questions - evaluation of methodology and lecturers, evaluation of use in their own practice, attitude expression. The training Stop-SV was perceived positively by respondents. In the interview, many respondents said that they are more sensitive and responsive to the topic of sexual violence after Stop-SV training. Respondents appreciated about training the complex concept of the sexual violence problematic, theoretical background and interactive approach. The most common element missing in the training to participants was practical examples of solutions (model situations). Some respondents said that they haven't encountered the sexual violence in their practice yet, but they feel that they are enriched with knowledge and strengthened by self-confidence to deal with forms of sexual violence. Conclusions: Based on the obtained data and the results, the recommendation has been compiled which can help as a methodological inspiration and improvement of the training methodology. Keywords: sexual violence, prevention, nightlife environment, staff, training Stop-SV
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Bc. Barbora Šťastná 1.08 MB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Bc. Barbora Šťastná 123 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Bc. Barbora Šťastná 8 kB
Stáhnout Posudek vedoucího Mgr. Adam Kulhánek 465 kB
Stáhnout Posudek oponenta Mgr. Roman Gabrhelík, PhD. 366 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby doc. PhDr. MUDr. Kamil Kalina, CSc. 749 kB