velikost textu

Ošetřovatelský proces u ženy s monochoriální graviditou.

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Ošetřovatelský proces u ženy s monochoriální graviditou.
Název v angličtině:
Nursing process in a woman with monochorionic twin pregnancy.
Typ:
Bakalářská práce
Autor:
Bc. Tereza Ševčíková
Vedoucí:
PhDr. Jana Endlicherová
Oponent:
MUDr. Martina Andrášová
Konzultant:
MUDr. Zdeněk Žižka, CSc.
Id práce:
207725
Fakulta:
1. lékařská fakulta (1.LF)
Pracoviště:
Gynekologicko-porodnická klinika 1. LF UK a VFN v Praze (11-00790)
Program studia:
Porodní asistence (B5349)
Obor studia:
Porodní asistentka (BPA)
Přidělovaný titul:
Bc.
Datum obhajoby:
17. 6. 2019
Výsledek obhajoby:
Výborně
Jazyk práce:
Čeština
Klíčová slova:
vícečetné těhotenství, monochoriální dvojčata, komplikace monochoriální gravidity, twin to twin transfusion syndrom
Klíčová slova v angličtině:
multiple pregnancy, monochorionic twins, complications of monochorionic twin pregnancy, twin to twin transfusion syndrom
Abstrakt:
Abstrakt: Tématem této bakalářské práce je monochoriální dvojčetná gravidita. Práce je členěna na část teoretickou a část praktickou. V teoretické části je nejprve uvedena stručná klasifikace jednotlivých typů dvojčat. Dále se práce zaměřuje na monochoriální graviditu na prenatální péči, charakteristické komplikace a rizika, vedení a časování porodu. V praktické části práce je uvedena kazuistika ženy s monochoriální dvojčetnou graviditou, u které byl diagnostikován transfuzní syndrom dvojčat (twin to twin transfusion syndrom; TTTS). Kazuistika obsahuje základní identifikační údaje o těhotné, anamnézu, popis průběhu hospitalizace a plán ošetřovatelské péče o ženu s monochoriální dvojčetnou graviditou. Cílem práce je komplexně a přehledně popsat problematiku monochoriální dvojčetné gravidity. Cílem praktické části je na konkrétním kazuistickém případu demonstrovat průběh péče a realizaci ošetřovatelského procesu u ženy s touto diagnózou. Ošetřovatelský proces je realizován podle modelu ošetřovatelské péče dle Marjory Gordonové. Práce je určena studentkám porodní asistence a porodním asistentkám v praxi zajímajícím se o danou problematiku. Klíčová slova: vícečetné těhotenství, monochoriální dvojčata, komplikace monochoriální gravidity, twin to twin transfusion syndrom
Abstract v angličtině:
Abstract: The topic of this bachelor thesis is monochorionic twin pregnancy. The thesis is divided into a theoretical and a practical part. The theoretical part briefly introduces different types of twins. Then it concerns itself with monochorionic twin pregnancy with prenatal care, typical complications and risks related to this type of pregnancy and also with timing and conduction of labour. In the practical part of this thesis, we are presented with a case study of monochorionic diamniotic twin pregnancy complicated by twin to twin transfusion syndrome (TTTS). The case study contains basic identification of the pregnant woman, her medical history, a description of her hospital stay and a nursing plan for the pregnant woman. The objective of this thesis is to comprehensively describe monochorionic twin pregnancy. The practical part then aims to illustrate the hospital care and the execution of a nursing plan on a case study of a woman diagnosed with monochorionic twin pregnancy. The nursing plan is executed in line with the Gordon's functional health patterns model. This thesis is intended for midwifery students and midwives interested in this matter. Keywords: multiple pregnancy, monochorionic twins, complications of monochorionic twin pregnancy, twin to twin transfusion syndrom
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Bc. Tereza Ševčíková 1.25 MB
Stáhnout Příloha k práci Bc. Tereza Ševčíková 372 kB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Bc. Tereza Ševčíková 88 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Bc. Tereza Ševčíková 81 kB
Stáhnout Posudek vedoucího PhDr. Jana Endlicherová 693 kB
Stáhnout Posudek oponenta MUDr. Martina Andrášová 232 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby doc. MUDr. Antonín Pařízek, CSc. 749 kB