velikost textu

Aktivní vedení porodu a jeho dopady na psychiku ženy.

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Aktivní vedení porodu a jeho dopady na psychiku ženy.
Název v angličtině:
Active management of labour and its effects on woman's psyche.
Typ:
Bakalářská práce
Autor:
Bc. Veronika Letáková
Vedoucí:
MUDr. Hana Vitásková
Oponent:
MUDr. Jan Přáda
Konzultant:
PhDr. Jana Endlicherová
Id práce:
207719
Fakulta:
1. lékařská fakulta (1.LF)
Pracoviště:
Gynekologicko-porodnická klinika 1. LF UK a VFN v Praze (11-00790)
Program studia:
Porodní asistence (B5349)
Obor studia:
Porodní asistentka (BPA)
Přidělovaný titul:
Bc.
Datum obhajoby:
18. 6. 2019
Výsledek obhajoby:
Velmi dobře
Jazyk práce:
Čeština
Klíčová slova:
porod, aktivní vedení, amniotomie, klyzma, oxytocin, psychika
Klíčová slova v angličtině:
labour, active management, amniotomy, enema, oxytocin, psyche
Abstrakt:
Abstrakt Tématem mé bakalářské práce je Aktivní vedení porodu a jeho dopady na psychiku ženy. Práce je rozdělena na část teoretickou a na část praktickou. Teoretická část se zabývá samotným porodem a jeho dobami, aktivní vedením porodu a psychikou ženy v období těhotenství a po porodu. Hlavním cílem praktické části mé bakalářské práce bylo zjistit, zda ženy mají ponětí o tom, co je aktivní vedení porodu a jak se při zasahování do porodu cítily. K dosažení cílů byla zvolena metoda kvantitativního výzkumu formou dotazníkového šetření. Výzkum byl prováděn pomocí internetového dotazníku, který ženy vyplňovaly anonymně a dobrovolně. Dotazník vyplnilo 238 žen, použito do výzkumu bylo 235 dotazníků. Z výzkumu bylo zjištěno, že více jak polovina žen nemá ponětí o tom, co je aktivní vedení porodu. Jak jsme předpokládali v našich hypotézách, tak většina žen byla informována a měla možnost volby ohledně zasahování do porodu a pozitivní pocity po jednotlivých intervencích převažovaly nad pocity negativními. Dále se potvrdila naše hypotéza, že více plačtivé a úzkostné jsou ženy po porodu s epiziotomií a větším poraněním než ženy s poraněním drobným nebo vůbec žádným. Stejně tak se potvrdila hypotéza, že porod s epidurální analgezií trvá déle než bez ní, a naopak se nepotvrdila hypotéza, ve které jsme předpokládali, že porod s amniotomií bude průměrně kratší než porod bez ní. Náš předpoklad, že po podání oxytocinu během I. doby porodní bude porodní poranění větší se potvrdil též. Jen 11,5 % respondentek z našeho dotazníku by už znovu nerodilo, ale spíše z důvodu vysokého věku nebo dostatečného počtu dětí než z důvodu trauma po porodu.
Abstract v angličtině:
Abstract The theme of my thesis is Active management of labour and its effects on woman’s psyche. The work is devided into a theoretical part and a practical part. The theoretical section describes labour and stages of labour, its active management and psyche of women during their pregnancy and after the labour. The main aim of the practical part of my bachelor thesis was to find out whether women have a clue about what is active manegement of birth and how they felt during the intervention in labour. To achieve the aims of quantitative research method has been selected in the form of a questionnaire survey. Research was conducted using a questionnaire which women fill voluntarily and anonymously. 238 women completed the questionnaire, 235 questionnaires were used for the research. The research has found that more than half of women have no idea what active management of labour is. As we assumed in our hypotheses, most women were informed and had the choice of the interventions in childbirth and the positive feelings of individual interventions outweighed the negative feelings. Furthermore, our hypothesis has been confirmed, that more tearful and anxious are women after childbirth with episiotomy and greater injury than women with less or no injury. Similarly, the hypothesis that a delivery with epidural analgesia lasts longer than without it has been confirmed. On the contrary, the hypothesis in which we assumed that childbirth with amniotomy would be shorter than delivery without it was not confirmed. Our assumption that after the administration of oxytocin during the first stage of labour the birth injury will be greater has been confirmed as well. Only 11.5% of respondents from our questionnaire would not give birth again, but more because of a high age or sufficient number of children than because of a postpartum trauma.
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Bc. Veronika Letáková 1.54 MB
Stáhnout Příloha k práci Bc. Veronika Letáková 159 kB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Bc. Veronika Letáková 67 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Bc. Veronika Letáková 84 kB
Stáhnout Posudek vedoucího MUDr. Hana Vitásková 214 kB
Stáhnout Posudek oponenta MUDr. Jan Přáda 238 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby doc. MUDr. Antonín Pařízek, CSc. 749 kB