velikost textu

Vliv epidurální analgezie na trvání I. a II. doby porodní.

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Vliv epidurální analgezie na trvání I. a II. doby porodní.
Název v angličtině:
Effect of epidural analgesia on duration of the first and second stages of labour.
Typ:
Bakalářská práce
Autor:
Bc. Dagmar Kuklová
Vedoucí:
doc. MUDr. Antonín Pařízek, CSc.
Oponent:
MUDr. Patrik Šimják
Konzultant:
PhDr. Jana Endlicherová
Id práce:
207718
Fakulta:
1. lékařská fakulta (1.LF)
Pracoviště:
Gynekologicko-porodnická klinika 1. LF UK a VFN v Praze (11-00790)
Program studia:
Porodní asistence (B5349)
Obor studia:
Porodní asistentka (BPA)
Přidělovaný titul:
Bc.
Datum obhajoby:
18. 6. 2019
Výsledek obhajoby:
Výborně
Jazyk práce:
Čeština
Klíčová slova:
epidurální analgezie, porod, I. doba porodní, II. doba porodní, porodní bolest, tišení bolesti, porodní asistentka
Klíčová slova v angličtině:
Epidural Analgesia, Labour, Childbirth, Delivery, Parturition, First Stage of Labour, Second Stage of Labour, Labour Pain, Labour Pain-Releaf Methods, Midwifery
Abstrakt:
Vliv epidurální analgezie na trvání I. a II. doby porodní Abstrakt: Bakalářská práce se věnuje problematice epidurální analgezie, která je v dnešní době považována za nejúčinnější metodu tišení porodní bolesti. Práce je koncipována jako teoreticko – praktická. Cílem teoretické části je shrnout poznatky týkající se porodní bolesti a metod jejího tišení. Práce podává ucelený pohled jak na postupy nefarmakologické, tak i na postupy farmakologické. Podrobněji je popsána metoda epidurální analgezie. Práce popisuje indikace a kontraindikace pro podání epidurální analgezie a zabývá se jejím vlivem na průběh porodu. Praktickou část této práce tvoří výsledky prospektivního sledování zabývajícího se právě epidurální analgezií. V těto práci byla porovnávána skupina žen rodících s epidurální analgezií se skupinou žen rodících bez epidurální analgezie a bylo zjišťováno, zda má tato metoda analgezie vliv na délku I. a II. doby porodní. Statistickými metodami bylo zjštěno, že epidurální analgezie nemá vliv na trvání I. ani II. doby porodní. Klíčová slova: epidurální analgezie, porod, I. doba porodní, II. doba porodní, porodní bolest, tišení bolesti, porodní asistentka
Abstract v angličtině:
Effect of Epidural Analgesia on Duration of the First and Second Stages of Labour Abstract: This bachelor's thesis deals with the topic of epidural analgesia. Nowadays, epidural analgesia is considered to be the most effective method of relieving labour pain. The thesis is both theoretical and practical. The aim of the theoretical part is to summarize knowledge about labour pain and the methods of relieving it. The thesis offers a comprehensive review of both non-pharmacological and pharmacological techniques. The method of epidural analgesia is described in more detail. The thesis describes the indications and contraindications of administering epidural analgesia. It also studies it’s impact on the course of labour. The practical part of this thesis consists of results of a prospective study concerning epidural analgesia. A group of women with administered epidural analgesia during labour were compared to a group of women without administration of epidural analgesia. Then it was looked at whether this method of analgesia has any effect on the length of the first and second stages of labour. It was ascertained by statistical methods that epidural analgesia has no effect on the duration of the first and second stages of labour. Keywords: Epidural Analgesia, Labour, Childbirth, Delivery, Parturition, First Stage of Labour, Second Stage of Labour, Labour Pain, Labour Pain-Releaf Methods, Midwifery
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Bc. Dagmar Kuklová 3.01 MB
Stáhnout Příloha k práci Bc. Dagmar Kuklová 2.18 MB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Bc. Dagmar Kuklová 236 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Bc. Dagmar Kuklová 278 kB
Stáhnout Posudek vedoucího doc. MUDr. Antonín Pařízek, CSc. 215 kB
Stáhnout Posudek oponenta MUDr. Patrik Šimják 230 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby doc. MUDr. Antonín Pařízek, CSc. 749 kB