velikost textu

Porodní poranění a následný sexuální život ženy.

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Porodní poranění a následný sexuální život ženy.
Název v angličtině:
Birth injury and future sexual life.
Typ:
Bakalářská práce
Autor:
Bc. Milada Hitzingerová
Vedoucí:
Mgr. Lenka Šmatláková
Oponent:
MUDr. Jan Přáda
Konzultant:
MUDr. Martina Andrášová
Id práce:
207715
Fakulta:
1. lékařská fakulta (1.LF)
Pracoviště:
Gynekologicko-porodnická klinika 1. LF UK a VFN (11-00790)
Program studia:
Porodní asistence (B5349)
Obor studia:
Porodní asistentka (BPA)
Přidělovaný titul:
Bc.
Datum obhajoby:
2. 7. 2020
Výsledek obhajoby:
Velmi dobře
Jazyk práce:
Čeština
Klíčová slova:
porod, porodní poranění, sexuální život ženy, šestinedělí, sexuální zdraví ženy
Klíčová slova v angličtině:
childbirth, birth injury, sexual life of woman, puerperium, sexual health of woman
Abstrakt:
Moje bakalářská práce se zabývá problematikou poranění při porodu a jeho vlivu na sexuální život ženy. Skládá se ze dvou částí: teoretické a výzkumné. Teoretická část se zabývá definicí porodního poranění, jeho známými typy a způsoby, jak ho lze vyléčit. Dále analyzuji, jak může porodní poranění ovlivnit sexuální život žen. Teoretická část obsahuje i informace o možnostech rychlejšího zotavení ze vzniklého poranění. Výzkumná část je zaměřena na rozhovory se ženami a jejich zkušenostech s porodem. Na závěr sumarizuji informace o tom, jak moc jsou ženy informovány o metodách prevence poranění, a jak poranění ovlivňuje jejich následný sexuální život. Pro výzkum jsem použila dotazník, který byl zveřejněn online na různých sociálních sítích ve skupinách, které souvisejí s těhotenstvím, porodem a šestinedělím. Otázky jsou formulovány tak, aby mohly ženy vybírat z vícero možností, nebo mohou odpovědi poskytnout přímo. Dotazník je určen pouze pro ženy, které již spontánně rodily. Výsledky ukázaly, že matky jsou dobře informovány o možnostech prevence poranění, ale informace nepochází z relevantních zdrojů. Další výsledky ukazují, že ženy, které použily některé metody prevence porodního poranění, jako např. perineální masáž, aniball a další, měly menší porodní poranění, a následný začátek sexuálního života po porodu byl rychlější a méně komplikovaný. Klíčova slova porod, porodní poranění, sexuální život ženy, šestinedělí, sexuální zdraví ženy
Abstract v angličtině:
Abstract My bachelor thesis deals with the issue of birth injuries and their infuence on the sex life of the woman. It is composed from two parts: theoretical and research. Theoretical part deals with the definition of birth injury, its known types and ways it can be healed. Also I analyze how birth injury can affect sex life of women. The theoretical part also include information on the possibilities of faster recovery from birth injury. The researh section is focused on interviewing women on their experience of labour and at the end i summarize information about how well they are informed about methods of preventing birth injury and how the injury influences their sex life. For the research i made a questionare, which was posted online on different social media in groups, which are related to pregnancy. The questions are multichoice or the answers can be given directly. The questionare was only for women, who already gave a birth and only spontaneous delivery rather then caesar section. The results have shown that mothers are well informed about the possibilities of preventing a birth injury but infomation are not from relevant source. Other results show that those who used some of the methodes of preventing birth injury, as perineum massage, aniball and more, had smaller birth injury and faster and less complicated start of sex life after birth. Keywords Childbirth, birth injury, sex life of woman, puerperium, sexual health of woman
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Bc. Milada Hitzingerová 1.23 MB
Stáhnout Příloha k práci Bc. Milada Hitzingerová 138 kB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Bc. Milada Hitzingerová 81 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Bc. Milada Hitzingerová 28 kB
Stáhnout Posudek vedoucího Mgr. Lenka Šmatláková 283 kB
Stáhnout Posudek oponenta MUDr. Jan Přáda 273 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby doc. MUDr. Antonín Pařízek, CSc. 751 kB