velikost textu

Informovanost studentek střední školy o vybraných aspektech vlivu pohybových aktivit v těhotenství a mateřství

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Informovanost studentek střední školy o vybraných aspektech vlivu pohybových aktivit v těhotenství a mateřství
Název v angličtině:
Awarenes of high school students about selected aspects of the influence of physical activities in pregnancy and maternity
Typ:
Diplomová práce
Autor:
Bc. Diana Vaníčková
Vedoucí:
Mgr. Eva Nechlebová, Ph.D.
Oponent:
doc. RNDr. Václav Vančata, CSc.
Id práce:
207688
Fakulta:
Pedagogická fakulta (PedF)
Pracoviště:
Katedra biologie a environmentálních studií (41-KBES)
Program studia:
Učitelství pro střední školy (N7504)
Obor studia:
Učitelství všeobecně vzdělávacích předmětů pro základní školy a střední školy - biologie (N BI)
Přidělovaný titul:
Mgr.
Datum obhajoby:
16. 1. 2019
Výsledek obhajoby:
Dobře
Jazyk práce:
Čeština
Klíčová slova:
kojení, mateřství, pohybové aktivity, školní projekt, těhotenství
Klíčová slova v angličtině:
breastfeeding, maternity, physical activity, school project, pregnancy
Abstrakt:
ABSTRAKT P edkládaná diplomová práce se zabývá problematikou informovanosti studentek st ední odborné školy o vhodných pohybových aktivitách b✁hem t✁hotenství a v dob✁ mate ství. Diplomová práce je rozd✁lena na teoretickou a výzkumnou ást. Cílem této je ✂ zjistit úrove✄ znalostí a celkového pov✁domí studentek o možných pohybových aktivitách v t✁hotenství a po porodu, zmapovat jejich p ipravenost na t✁hotenství a mate ství a zvýšit jejich zájem o t✁lesnou výchovu s p esahem. Teoretická východiska práce se zabývají nejen pohybovými aktivitami v obecné rovin✁, doporu✂eným cvi✂ením v t✁hotenství a po porodu, ale rozebírají také jednotlivé fáze t✁hotenství, fyziologické zm✁ny u ženy v t✁hotenství, období kojení, pojednává o vhodném a nevhodném cvi✂ení pro daná období ženy. V neposlední ad✁ je nutné   zmínit psychickou stránku dívek v adolescenci, jelikož p edm✁tem zkoumání nejsou t✁hotné ženy, nýbrž dívky ve velmi bou livém hormonálním vývoji. Výzkumná ást se v✁nuje projektu, p i kterém autorka zjiš☎uje míru znalostí ✂ studentek k dané problematice, aplikují se pohybové aktivity v praxi a dopl✄ují se o výklad. Ú✂elem daného výzkumu je pomocí školního projektu p edat studentkám faktické a praktické informace k dané problematice. Autorce se osv✁d✂ila pilotáž projektu, která umožnila znalost prekonceptu a zefektivnila tak celou práci. Mezi metody práce, které byly v projektu použity, pat í frontální brainstorming, zú✂astn✁né pozorování, skupinová diskuse a výklad. Výzkum autorka shledává jako pozitivní nejen velkou angažovaností a zájmem studentek v pr✆b✁hu projektu, ale taktéž jejich pozitivní zp✁tnou vazbou s dotazováním na další informace. KLÍ✝OVÁ SLOVA: kojení, mate ství, pohybové aktivity, školní projekt, t✁hotenství
Abstract v angličtině:
ABSTRACT The thesis focuses on the topic of awareness of the secondary vocational school female students about suitable physical activities before and during the pregnancy and maternity period. The thesis is composed of theoretical and practical research part. The aim is to determine the level of the students’ knowledge and general awareness of the possible physical activities during pregnancy and postpartum, to map their readiness for pregnancy and motherhood, and to increase their interest in a overall physical education. The theoretical part examines the physical activities in general, recommended exercises in pregnancy and postpartum. It describes all pregnancy stages, physiological changes of women during pregnancy and nursing, including appropriate and inappropriate workouts for all the stages. Last but not least,as the subject matter is not pregnant women but girls in a stormy hormonal development, it is necessary to mention the psychological aspects of adolescent girls. The research part is carried out by a school project in which the author discovers the level of students’ knowledge about the given subject matter, applies the physical activities in practice and supplements it with explanation. The purpose of the research is to provide students with factual and practical information on the subject through the school project. A pilot of the project made it possible for the author to know the preconceptions and to make the whole work more efficient. The methods of work that were applied in the project include frontal brainstorming, observation, group discussion and interpretation. The author finds the research positive, not only because of the great engagement and interest of the students during the project but also their positive feedback with inquiries for further information. KEYWORDS: breastfeeding, maternity, physical activity, school project, pregnancy
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Bc. Diana Vaníčková 3.18 MB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Bc. Diana Vaníčková 47 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Bc. Diana Vaníčková 43 kB
Stáhnout Posudek vedoucího Mgr. Eva Nechlebová, Ph.D. 258 kB
Stáhnout Posudek oponenta doc. RNDr. Václav Vančata, CSc. 213 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby RNDr. Edvard Ehler, Ph.D. 154 kB