velikost textu

Vizuální symbolismus v českém znakovém jazyce

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Vizuální symbolismus v českém znakovém jazyce
Název v angličtině:
Visual symbolism in Czech sign language
Typ:
Bakalářská práce
Autor:
Bc. Hana Trsková
Vedoucí:
prof. PhDr. Alena Macurová, CSc.
Oponent:
doc. PhDr. Irena Vaňková, CSc., Ph.D.
Id práce:
207687
Fakulta:
Filozofická fakulta (FF)
Pracoviště:
Ústav jazyků a komunikace neslyšících (21-UJKN)
Program studia:
Humanitní vědy (B6145)
Obor studia:
Český jazyk a literatura — Čeština v komunikaci neslyšících (CL CN)
Přidělovaný titul:
Bc.
Datum obhajoby:
27. 1. 2020
Výsledek obhajoby:
Velmi dobře
Jazyk práce:
Čeština
Klíčová slova:
ikoničnost|ikonické mapování|metafora|metaforické mapování|zdvojené mapování|vizuální symbolismus|zvukový symbolismus|český znakový jazyk
Klíčová slova v angličtině:
iconicity|iconic mapping|metaphor|metaphoric mapping|double mapping|visual symbolism|sound symbolism|czech sign language
Abstrakt:
Abstrakt: Tato bakalářská práce se zabývá vizuálním symbolismem v českém znakovém jazyce. Po teoretickém úvodu zaměřeném zvláště na vývoj lingvistického pohledu na arbitrárnost a ikoničnost v přirozených jazycích a na společné působení metaforického a ikonického mapování ve znakových jazycích, tzv. zdvojeného mapování, je popsán fenomén zvukového symbolismu v mluvených jazycích. Poznatky z fungování zvukového symbolismu v mluvených jazycích společně s poznatky o ikoničnosti, metaforách a zdvojeném mapování jsou použity k vyložení vztahu mezi parametry (fonémy) fonologické struktury znaku a významem ve znakových jazycích. Empirická část obsahuje analýzu znaků českého znakového jazyka artikulovaných v místě artikulace ústa. Na materiál jsou uplatněny získané poznatky o fungování prvků vizuálního symbolismu (fonestémů), které kódují/mapují význam komunikace – řeč. Výběrově jsou poznatky aplikovány na znaky artikulované v neutrálním znakovacím prostoru, ale disponující shodnými fonestémy ze stejného významového okruhu komunikace – řeč
Abstract v angličtině:
Abstract: This bachelor’s thesis deals with the phenomenon of visual symbolism in Czech Sign Language. Starting with a theoretical introduction focused on the linguistic views on arbitrariness and iconicity in natural languages and their development, the thesis then describes metaphorical and iconic mapping in sign languages and their joint effect: the so-called double mapping. Based on that knowledge, the phenomenon of sound symbolism in spoken languages is described. Using the knowledge of the sound symbolism in spoken languages, as well as of iconicity, metaphors and double mapping, the visual symbolism in sign languages is described. The description is based on the relationship between parameters (phonemes) in the phonological structure and their meaning in sign languages. The empirical part contains an analysis of Czech Sign Language signs articulated in one point of articulation (mouth) whose meanings are related to communication–speech. The signs are then examined in order to pinpoint the phonestemes, i.e. phonemes with their own meaning. The same method is used on signs signed in the neutral signing space but having meaning related to communication–speech and showing similar phonestemes as the signs articulated on the mouth.
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Bc. Hana Trsková 1.53 MB
Stáhnout Příloha k práci Bc. Hana Trsková 588 kB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Bc. Hana Trsková 101 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Bc. Hana Trsková 103 kB
Stáhnout Posudek vedoucího prof. PhDr. Alena Macurová, CSc. 104 kB
Stáhnout Posudek oponenta doc. PhDr. Irena Vaňková, CSc., Ph.D. 105 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby Mgr. Andrea Hudáková, Ph.D. 155 kB