velikost textu

Kvalitativní analýza vzorců užívání IQOS mezi uživateli tabáku v České republice

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Kvalitativní analýza vzorců užívání IQOS mezi uživateli tabáku v České republice
Název v angličtině:
A qualitative analysis of IQOS usage patterns among tobacco users in the Czech Republic
Typ:
Diplomová práce
Autor:
Bc. Denisa Houdková
Vedoucí:
Mgr. Adam Kulhánek
Oponent:
Mgr. Lenka Šťastná, Ph.D.
Id práce:
207669
Fakulta:
1. lékařská fakulta (1.LF)
Pracoviště:
Klinika adiktologie 1.LF UK a VFN v Praze (11-00611)
Program studia:
Specializace ve zdravotnictví (N5345)
Obor studia:
Adiktologie (MADI)
Přidělovaný titul:
Mgr.
Datum obhajoby:
12. 6. 2019
Výsledek obhajoby:
Výborně
Jazyk práce:
Čeština
Klíčová slova:
tabák, zahřívaný tabák, IQOS, vzorce užívání, závislost
Klíčová slova v angličtině:
tobacco, heat not burn, IQOS, patterns of use, dependence
Abstrakt:
Abstrakt: Východiska: Tabák a v něm obsažený nikotin se řadí mezi látky s nejvyšším potenciálem vyvolání závislosti. Škodlivost klasických cigaret je veřejně známým faktem. I to je jedním z důvodů, proč se výrobci snaží přijít na trh s jinými alternativami, jak užívat tabák. Jednou z nich je zahřívaný tabák IQOS, který se na trhu v České republice objevil teprve nedávno. Uživatelé IQOS jsou neprobádanou a blíže nespecifikovanou sociální skupinou, jejíž vzorce užívání a charakteristiky nejsou dostatečně popsány z odborného hlediska. Cíle: Primárním cílem studie bylo popsat typické vzorce užívání IQOS mezi uživateli tabáku v České republice, kteří zanechali kouření klasických cigaret a přešli na užívání zahřívaného tabáku. Sekundárními cíli bylo popsat charakteristiky užívání IQOS, vztah uživatelů k parafernáliím, motivaci k přechodu na IQOS a vývoj vzorců užívání v časovém období dvou měsíců. Metody: K získání dat byly použity kvalitativní výzkumné metody. Respondenti byli rekrutování metodou záměrného výběru v kombinaci s metodou sněhové koule. Participanti byli oslovováni pomocí sociálních sítí, proces tvorby dat proběhl pomocí semistrukturovaných interview a online dotazníků ve dvou vlnách sběru dat. Výzkumný soubor tvořilo 10 respondentů, 6 žen a 4 muži, průměrný věk byl 39 let (nejmladší 24 let a nejstarší 66 let), nejvyšší dosažené vzdělání bylo většinou středoškolské s maturitou a průměrný věk, od kterého respondenti užívají tabákové výrobky, byl 18,9. Výzkumná data byla zpracována pomocí kódování dat do segmentů a následně analyzována metodou zachycení vzorců. Výsledky: Některé typické situace se zahřívaným tabákem se shodovaly se vzorci užívání, které měli participanti dříve s cigaretami. Například užívání IQOS v pauzách, u konzumace alkoholu, v sociálním okruhu přátel, rodiny či kolegů. Dále byly specifikovány nové vzorce užívání IQOS ve vnitřních prostorách, zanedbávání čištění zařízení IQOS, častých technických poruch, následných reklamací a další. V průběhu studie, konkrétně mezi první a druhou vlnou studie, dva respondenti zcela zanechali užívání IQOS. Závěr: Byly popsány typické vzorce užívání zahřívaného tabáku IQOS mezi vybranými uživateli v České republice. Studie vzorců užívání může sloužit pro seznámení a lepší pochopení nového fenoménu, kterým je zahřívaný tabák. Zároveň práce může sloužit k inspiraci pro další obdobné studie, či k rozšíření studie na jiné formy zahřívaného tabáku. Klíčová slova: tabák, zahřívaný tabák, IQOS, vzorce užívání, závislost
Abstract v angličtině:
Abstract: Background: Tobacco and nicotine contained in it belongs to the substances with the highest addiction potential. The harmfulness of conventional cigarettes is a publicly known fact, and this is one of the reasons why producers are trying to market other tobacco alternatives. One of them is heated tobacco IQOS, which has only recently appeared on the market in the Czech Republic. IQOS users are an unexplored and unspecified social group whose patterns of use and characteristics are not adequately described in terms of expertise. Aims: The primary objective of the study was to describe the typical patterns of IQOS use among tobacco users in the Czech Republic, who left smoking conventional cigarettes and converted to the use of heated tobacco. The secondary objectives were to describe the characteristics of IQOS use, users' paraphernalia relationships, motivation to convert to the IQOS and the development of patterns of use over a two-month period. Methods: Qualitative research methods were used. The respondents were recruited by the method of deliberate selection together with the snowball method. Participants were recruited via social networks; the process of data creation was done through semi- structured interviews and online survey using two waves design. The research group consisted of 10 respondents, 6 women and 4 men, the average age was 39 years (the youngest respondent was 24 years and the oldest was 66 years old), the highest educational attainment was high school with graduation and the average age from which they used tobacco products was 18.9. The research data was processed by coding data into segments and then analysed by the method of capturing patterns (gestalts). Results: Some typical situations related to heated tobacco use coincide with patterns of use previously experienced by cigarettes. For example, IQOS use in pauses, alcohol consumption, social circle of friends, family or colleagues. In addition, new usage patterns have been specified that address the use of IQOS in indoor areas, neglect of cleaning IQOS device, frequent technical failures, subsequent claims, and more. During the study, specifically between the first and second wave of the study, two respondents left the use of IQOS completely. Conclusion: Typical patterns of IQOS use among Czech tobacco users has been described. A study of patterns of using IQOS can serve to familiarize and better understand the new phenomenon of heated tobacco. At the same time, the work can serve as inspiration for other similar studies or for extending the study to other forms of heated tobacco. Keywords: tobacco, heat not burn, IQOS, patterns of use, dependence
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Bc. Denisa Houdková 1.48 MB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Bc. Denisa Houdková 201 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Bc. Denisa Houdková 195 kB
Stáhnout Posudek vedoucího Mgr. Adam Kulhánek 465 kB
Stáhnout Posudek oponenta Mgr. Lenka Šťastná, Ph.D. 700 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby Mgr. Roman Gabrhelík, PhD. 749 kB