velikost textu

Utváření obrazu žen ve firemních časopisech

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Utváření obrazu žen ve firemních časopisech
Název v angličtině:
Making the image of women in company magazines
Typ:
Diplomová práce
Autor:
Mgr. Kristýna Dlasková
Vedoucí:
Ing. Tomáš Poucha
Oponent:
PhDr. Barbara Köpplová, CSc.
Id práce:
207647
Fakulta:
Fakulta sociálních věd (FSV)
Pracoviště:
Katedra mediálních studií (23-KMS)
Program studia:
Mediální a komunikační studia (N7202)
Obor studia:
Mediální studia (MSNK)
Přidělovaný titul:
Mgr.
Datum obhajoby:
24. 6. 2019
Výsledek obhajoby:
Výborně (B)
Jazyk práce:
Čeština
Klíčová slova:
Firma, společnost, organizace, korporace, média, komunikace, firemní komunikace, interní komunikace, taktika interní komunikace, strategie interní komunikace, gender, rovné příležitosti, rovné zastoupení, byznys, kariéra, diverzita
Klíčová slova v angličtině:
Company, organization, corporation, media, communication, corporate communication, internal communication, tactics of internal communication, strategy of internal communication, gender, equal opportunities, equal representation, business, career, diversity
Abstrakt:
Abstrakt Interní komunikace je zásadní pro každou firmu. Ne vždy je však na ní tak nazíráno. Je přenašečem informací a firemních hodnot. Vychází z firemní kultury a zároveň ji ovlivňuje. Dále má vliv na atmosféru a výkonnost firmy, na angažovanost a celkovou spokojenost zaměstnanců. Souvisí tedy i s mírou jejich fluktuace. Pro fungování firmy je podle mnoha výzkumů podobně důležitá také diverzita, tedy zastoupení lidí různého pohlaví, původu, věku či vyznání. Tato různorodost vede k různorodosti přístupů a pohledů. Tím dochází například k efektivnějšímu řešení problémů nebo k lepšímu fungování týmů. Firmy by proto měly usilovat o rovnost mužů a žen v jejich pracovním prostředí a věnovat se podpůrným iniciativám, kde pomohou ženám k překlenování překážek na pracovním trhu. Česko je v rámci Evropské unie jednou z nejhůře hodnocených zemí co se týče rovnosti mužů a žen na pracovním trhu. Tato diplomová práce se věnuje propojení interní komunikace a témat týkajících se podpory žen v pracovním i osobním životě. Cílem této diplomové práce je prostřednictvím kvalitativního výzkumu dojít k tomu, jakým způsobem vybrané tuzemské firmy pracují s těmito tématy v interní komunikaci.
Abstract v angličtině:
Abstract Internal communication is essential for every company. However it is not always perceived as such. Internal communication is a conveyor of information and company’s values. It is based on corporate culture and it also influences in. It affects atmosphere and performance of the company, engagement and overall happiness of employees. It is also related to the rate of their fluctuation. Diversity, which is the key to the diversity of approaches and perspectives, is also comparatively important to the functioning of the company. Diversity brings more effective problem solving or team functioning. In this respect, companies should strive for gender equality in their working environment and take supportive initiatives to help women overcome barriers in the labor market. The Czech Republic is one of the worst-ranked countries in the European Union in terms of gender equality in the labor market. This diploma thesis deals with the interconnection of internal communication and topics related to promoting women in work and personal life. The aim of this thesis is to use qualitative research to find out how selected domestic companies work with these topics in internal communication.
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Mgr. Kristýna Dlasková 778 kB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Mgr. Kristýna Dlasková 57 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Mgr. Kristýna Dlasková 54 kB
Stáhnout Posudek vedoucího Ing. Tomáš Poucha 140 kB
Stáhnout Posudek oponenta PhDr. Barbara Köpplová, CSc. 45 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby Doc. PhDr. Jiří Knapík, Ph.D. 152 kB