velikost textu

Kutikula, její tvorba a význam v rezistenci rostlin k abiotickému stresu

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Kutikula, její tvorba a význam v rezistenci rostlin k abiotickému stresu
Název v angličtině:
Cuticle, its formation and importance in resistance of plants to abiotic stress
Typ:
Bakalářská práce
Autor:
Veronika Litkeiová
Vedoucí:
RNDr. Michal Hála, Ph.D.
Oponent:
RNDr. Edita Tylová, Ph.D.
Id práce:
207644
Fakulta:
Přírodovědecká fakulta (PřF)
Pracoviště:
Katedra experimentální biologie rostlin (31-130)
Program studia:
Biologie (B1501)
Obor studia:
Biologie (BBI)
Přidělovaný titul:
Bc.
Datum obhajoby:
5. 9. 2019
Výsledek obhajoby:
Výborně
Jazyk práce:
Čeština
Klíčová slova:
rostliny, kutikula, osmotický stres, kyselina abscisová, kutin, vosky
Klíčová slova v angličtině:
plants, cuticle, osmotic stress, abscisic acid, cutin, waxes
Abstrakt:
Abstrakt Rostliny jsou denně vystavovány stresu, ať už se jedná o ten biotický, či abiotický. Oba typy stresu můžeme dále rozdělit do několika podskupin. Tato práce je zaměřena na rostlinnou kutikulu, její tvorbu a funkci ve vztahu k rezistenci k abiotickému stresu, mezi jehož hlavní faktory patří sucho a teplo, ultrafialové záření, nadměrné zasolení a zaplavení, či působení ozonu a těžkých kovů na rostlinu. Jednotlivé kapitoly jsou zaměřeny na složení, biosyntézu a změny ve stavbě kutikuly zapříčiněné působením uvedených typů stresorů. Významná část práce je věnována kutinu a kutikulárním voskům, které hrají podstatnou roli v ochraně rostliny a jejichž struktura je ovlivňována abiotickým stresem. Nejsou opomenuty ani fytohormony, především kyselina abscisová, která zde má též své uplatnění. V závěrečné fázi práce jsou zmíněni kutikulární mutanti v souvislosti s druhy abiotických stresů, na kterých je ukázána důležitost kutikulární vrstvy. Klíčová slova: rostliny, kutikula, osmotický stres, kyselina abscisová, kutin, vosky
Abstract v angličtině:
Abstract Plants are daily exposed to stress, biotic or abiotic. Both of these types can be divided into several subgroups. This work is focused on plant cuticle, its formation and function in respect to abiotic stress resistance. The main factors, mentioned in this work, are drought, heat, UV radiation, excessive salinity or ozone exposure. The individual chapters focus on the composition, biosynthesis and changes in the build-up construction caused by certain types of stressors. A significant part is also devoted to cutin and cuticular waxes, which play an important role in plant protection and whose structure is also affected by abiotic stress. Phytohormones, especially abscisis acid, which had its application here, are also not omitted. In the final phase of the thesis, cuticular mutants are mentioned in connection with abiotic stress types illustrating the role and the importance of the cuticle layer. Key words: plants, cuticle, osmotic stress, abscisic acid, cutin, waxes
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Veronika Litkeiová 984 kB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Veronika Litkeiová 104 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Veronika Litkeiová 102 kB
Stáhnout Posudek vedoucího RNDr. Michal Hála, Ph.D. 67 kB
Stáhnout Posudek oponenta RNDr. Edita Tylová, Ph.D. 487 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby prof. RNDr. Jana Albrechtová, Ph.D. 155 kB