velikost textu

Analýza exprese cytokinů u MeLiM prasečího modelu regredujícího melanomu

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Analýza exprese cytokinů u MeLiM prasečího modelu regredujícího melanomu
Název v angličtině:
Cytokine expression in regressive melanoma on porcine MeLiM model
Typ:
Diplomová práce
Autor:
Veronika Miltrová
Vedoucí:
Mgr. Helena Skalníková, Ph.D.
Oponent:
RNDr. Magdaléna Krulová, Ph.D.
Id práce:
207611
Fakulta:
Přírodovědecká fakulta (PřF)
Pracoviště:
Katedra buněčné biologie (31-151)
Program studia:
Biologie (N1501)
Obor studia:
Imunologie (NIMUN)
Přidělovaný titul:
Mgr.
Datum obhajoby:
10. 7. 2020
Výsledek obhajoby:
Velmi dobře
Jazyk práce:
Čeština
Klíčová slova:
cytokin, prasečí model, melanom, regrese, IL-4, IL-8, MeLiM
Klíčová slova v angličtině:
cytokine, porcine model, melanoma, regression, IL-4, IL-8, MeLiM
Abstrakt:
Abstrakt Kožní melanom je velmi agresivní nádorové onemocnění se stále se zvyšující incidencí. Vzniká maligní transformací kožních pigmentových buněk (melanocytů). Největší podíl na vzniku melanomu má sluneční UV záření a opakované spálení. Přibližně v 10 % případů melanom vzniká na dědičném podkladě. Pacienti s kožním melanomem diagnostikovaným v časném stádiu bez založených metastáz mají velmi dobrou prognózu a k léčbě mnohdy stačí pouze chirurgické odstranění primárního nádoru. Oproti tomu pokročilá stádia kožního melanomu jsou jen těžko léčitelná a často dochází k progresi onemocnění. Kožní melanom je označován jako imunogenní nádor, který je často infiltrován buňkami imunitního systému. Nádory s infiltrací imunitními buňkami mají lepší prognózu. Může docházet i ke spontánní regresi. Během několika posledních let byl v léčbě melanomu zaznamenán pokrok v terapii s využitím tzv. checkpoints molekul (anti-CTLA-4 a anti-PD-1) k aktivaci pacientova imunitního systému k rozeznání nádorových ložisek. V nádorovém mikroprostředí hrají důležitou roli cytokiny, umožňující komunikaci mezi buňkami a regulující jejich proliferaci a migraci a tím vývoj nádoru. Cytokiny mohou být využity v podpůrné terapii (IL-2, IFNα). Tato práce sledovala hladiny exprimovaných cytokinů za využití prasečího modelu dědičného kožního melanomu, konkrétně linie MeLiM prasat. Na tomto unikátním modelu byla sledována exprese cytokinů na úrovni mRNA a proteinů v průběhu počátečních stádií spontánní regrese melanomu. Byla nalezena zvýšená exprese IL-6 v nádorové tkáni oproti okolní zdravé kůži. Následně byly významné změny v expresi cytokinů porovnány s výsledky jiných studií. Analýza imunologických změn během spontánní regrese na MeLiM modelu může pomoci pochopit biologii nádoru a přinést poznatky využitelné i v lidské medicíně. Klíčová slova: kožní melanom, cytokiny, IL-4, IL-6, IL-8, MeLiM, prasečí model, spontánní regrese
Abstract v angličtině:
Abstract Cutaneous melanoma is a very aggressive cancer with increasing incidence. It originates from transformed pigmented skin cells (melanocytes). The main risk factor for melanoma development is exposure to UV light and repeated sunburns. In approximately 10 % of cases, melanoma occurs on hereditary basis. Patients with cutaneous melanoma diagnosed in early stages have very good prognosis, with surgical resection of the primary tumour being mostly sufficient for treatment. In contrast, the advanced melanoma stages with metastases are often progressive and refractory to conventional therapies. Cutaneous melanoma is referred to as an immunogenic tumour that is frequently infiltrated by cells of the immune system. Tumours with immune cell infiltration show better prognosis. Spontaneous regression may occur. Over the last few years, progress has been made in the treatment of melanoma using checkpoints molecules (anti-CTLA-4 and anti-PD-1) to activate patients own immune system to recognize tumour lesions. In the tumour microenvironment, cytokines play an important role, enabling communication between cells and regulation of cell proliferation and migration and thus the tumour development. Cytokines (IL-2, IFNα) can be used in adjuvant therapy of melanoma. This work analysed levels of expressed cytokines in a porcine model of hereditary cutaneous melanoma – MeLiM pig. In this unique model, cytokine expression was monitored at the mRNA and protein levels during initial stages of melanoma regression. Increased expression of IL-6 in the tumour tissue, compared to adjacent healthy skin, was detected. Subsequently, significant changes in cytokine levels were discussed with findings from other studies. Analysis of immunological changes during melanoma spontaneous regression on MeLiM model might help us to understand the tumour biology and has a potential to bring new knowledge applicable in human medicine. Key words: cutaneous melanoma, cytokines, IL-4, IL-6, IL-8, MeLiM, pig model, spontaneous regression
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Veronika Miltrová 6.42 MB
Stáhnout Příloha k práci Veronika Miltrová 1.03 MB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Veronika Miltrová 196 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Veronika Miltrová 190 kB
Stáhnout Posudek vedoucího Mgr. Helena Skalníková, Ph.D. 1.49 MB
Stáhnout Posudek oponenta RNDr. Magdaléna Krulová, Ph.D. 170 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby doc. RNDr. Jan Černý, Ph.D. 152 kB