velikost textu

Klatovské rorátníky

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Klatovské rorátníky
Název v angličtině:
Rorate-chant books of Klatovy
Typ:
Diplomová práce
Autor:
Bc. Anna Císlerová
Vedoucí:
Mgr. Marie Škarpová, Ph.D.
Oponent:
Mgr. Tomáš Slavický, Ph.D.
Id práce:
207609
Fakulta:
Filozofická fakulta (FF)
Pracoviště:
Ústav české literatury a komparatistiky (21-UCLK)
Program studia:
Filologie (N7310)
Obor studia:
Český jazyk a literatura — Německý jazyk a literatura (CJL NEJ)
Přidělovaný titul:
Mgr.
Datum obhajoby:
20. 1. 2020
Výsledek obhajoby:
Výborně
Jazyk práce:
Čeština
Klíčová slova:
rorátní zpěvy|Klatovy|nová filologie|rukopisná literatura|literátské bratrstvo|chorál|píseň|oralita a skriptualita|textová komunita|varianta|tropus a interpolace
Klíčová slova v angličtině:
Rorate chants|Klatovy|New Philology|manuscript literature|literary brotherhood|chant|song|orality and scriptuality|text community|variation|trope and interpolation
Abstrakt:
Abstrakt (česky) Diplomová práce se zabývá fenoménem českých rorátů. Její těžiště spočívá v popisu tří rorátních knih uchovávaných ve Vlastivědném muzeu Dr. Hostaše v Klatovech pod signaturami RK 79, RK 83 a RK 84. V souvislosti s tradicí zpěvu rorátů v Klatovech jsou zohledněny a popsány další čtyři zpěvní knihy klatovské provenience: latinský graduál (sign. CS KL 403), český graduál (sign. CS KL 1) a dvě hlasové knihy (sign. RK 102, RK 103). Ty byly spolu se dvěma rorátníky (RK 83 a RK 84) majetkem literátského bratrstva v Klatovech, které se staralo mj. i o zpěv rorátů. V druhé části práce jsou texty tří rorátníků z Klatov srovnány s rakovnickým graduálem (inv. č. B 98) a královéhradeckým rorátníkem (sign. Hr-11), které představují výchozí prameny pro tzv. rakovnickou a královéhradeckou redakci rorátů. Teoretická východiska pro analýzu tvoří koncept nové filologie a úvahy Kateřiny Smyčkové věnované zpívaným textům raného novověku. Při analýze se ukázalo, že charakteristickým rysem rorátů je variantnost textů, a to v různém rozsahu (od jednotlivých slov po písňové celky). Varianty lze najít na všech jazykových rovinách od fonologicko-fonetické po syntaktickou, zvláště pak mají výrazný dosah na významovou stránku textů. Vysoká míra variantnosti, dodatečné zásahy do textů, přípisy a poznámky ukazují, že roráty byly živým textem. Součástí práce je také deset příloh. Ty obsahují soupis repertoáru rorátníků RK 79, RK 83 a RK 84, dále také přehled repertoáru všech srovnávaných rukopisů a dílčí přehledy: antifony a výskyty textů v různých rukopisech.
Abstract v angličtině:
Abstract (in English): The thesis addresses the phenomenon of Czech Rorate chants. It is focused on the description of three Rorate chant books kept in the Dr. Hostaš Museum of National History and Geography in Klatovy, under the call numbers RK 79, RK 83 and RK 84. In addition, four other chant books that originated in Klatovy are considered in order to highlight the tradition of Rorate chanting: a Latin Gradual chant book (CS KL 403), a Czech Gradual chant book (CS KL 1) and two partbooks (RK 102 and RK 103). These four chant books and two of the above mentioned Rorate chant books (RK 83 and RK 84) were the property of a literary brotherhood based in Klatovy, the members of which engaged in Rorate chanting, among other activities. In the next part of the thesis, the texts of the Klatovy Rorate chant books are compared with the Rakovník Gradual (B 98) and the Hradec Králové Gradual (Hr-11), which served as the primary sources for the Rakovník and Hradec Králové Rorate chant ‘editions’. Further on, the concept of ‘New Philology’ and the thoughts of Kateřina Smyčková on song texts of the early Middle Ages serve as a theoretical basis for interpretation of the results arising from the comparison of these manuscripts. The analysis revealed that for Rorate chants, variation of text to a different extent, from isolated words to completely different songs, is typical. The phenomenon of variation can be observed on all levels of language, from the phonological-phonetic level to the syntactic level, with the semantic level (song meaning) being the most significantly affected one. High variation, additional edits, additions and notes indicate that Rorate chants were “living” texts. The thesis has ten appendices, providing overviews of the contents of RK 79, RK 83 and RK 84 and all other manuscripts used in the analysis, as well as partial overviews of antiphons and texts occurring in different manuscripts.
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Bc. Anna Císlerová 1.44 MB
Stáhnout Příloha k práci Bc. Anna Císlerová 11.32 MB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Bc. Anna Císlerová 255 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Bc. Anna Císlerová 195 kB
Stáhnout Posudek vedoucího Mgr. Marie Škarpová, Ph.D. 88 kB
Stáhnout Posudek oponenta Mgr. Tomáš Slavický, Ph.D. 273 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby prof. PhDr. Zdeněk Hrbata, CSc. 152 kB