velikost textu

Romové v rumunské kultuře: řemesla a obživa

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Romové v rumunské kultuře: řemesla a obživa
Název v angličtině:
Romany people in Romanian culture: crafts and livehood
Typ:
Diplomová práce
Autor:
Bc. Andrea Schneiderová
Vedoucí:
PhDr. Jiří Našinec
Oponent:
PhDr. Mgr. Jaroslav Otčenášek, Ph.D.
Id práce:
207607
Fakulta:
Filozofická fakulta (FF)
Pracoviště:
Katedra jihoslovanských a balkanistických studií (21-KJBS)
Program studia:
Filologie (N7310)
Obor studia:
Jihovýchodoevropská studia (JVS)
Přidělovaný titul:
Mgr.
Datum obhajoby:
28. 1. 2019
Výsledek obhajoby:
Velmi dobře
Jazyk práce:
Čeština
Klíčová slova:
kultura|Romové|Rumunsko|lidová řemesla
Klíčová slova v angličtině:
culture|Romany people|Romania|folk crafts
Abstrakt:
Abstrakt Diplomová práce se zabývá tradičními řemesly a jinými zdroji obživy, které jsou součástí romské kultury. Některé profese zanikly již před desetiletími, avšak jiné jsou živé dodnes. Po uvedení do historických a společenských souvislostí se bude práce věnovat jednotlivým řemeslům. Mezi ně patří kotláři, kotlíkáři, kováři, klempíři, zlatníci, cihláři, korytáři či zlatotepci, košíkáři a sítaři. Cílem bude popsat, čím se daní řemeslníci zabývají a jaké jsou jejich typické výrobky. V některých případech práce ozřejmí výrobní postupy a používané materiály. Následující kapitoly se zaměří na profese spojené s hudbou či magií a na další výdělečné činnosti, jež mohly být pro Romy především v minulosti hlavním zdrojem obživy. Dílo bude doplněno o úryvky z vyprávění rumunských Romů, jejichž originální znění, stejně jako užité citace, jsou obsaženy v příloze. Zde se také nachází fotografie výrobků vytvořených Romy.
Abstract v angličtině:
Abstract The diploma thesis deals with traditional crafts and other sources of livelihood, which are part of the Romany culture. Some professions disappeared decades ago, but others are still surviving today. After introducing the historical and social context, this work will be devoted to the individual crafts. These include coppersmiths, cast pot makers, ironsmiths, tinsmiths, silversmiths, bricklayers, woodcarvers, goldsmiths, weavers and sievers. The aim will be to describe what the craftsmen were doing and what their typical products were. In some cases, thesis will describe the manufacturing processes and materials used. The following chapters will focus on music-related (fiddler) or magic-related professions, and other crafts that provided the main source of livelihood for the Roma. The diploma thesis will be supplemented by excerpts from the narratives of the Romanian Roma, whose original wording, as well as the quotes used, are attached in the appendix. There are also photographs of products made by Roma.
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Bc. Andrea Schneiderová 2.18 MB
Stáhnout Příloha k práci Bc. Andrea Schneiderová 1.62 MB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Bc. Andrea Schneiderová 101 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Bc. Andrea Schneiderová 14 kB
Stáhnout Posudek vedoucího PhDr. Jiří Našinec 120 kB
Stáhnout Posudek oponenta PhDr. Mgr. Jaroslav Otčenášek, Ph.D. 630 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby Mgr. et Mgr. Jarmila Horáková, Ph.D. 154 kB