velikost textu

Organizace nutriční péče v domovech pro seniory

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Organizace nutriční péče v domovech pro seniory
Název v angličtině:
Organization of nutrition care in homes for the elderly
Typ:
Diplomová práce
Autor:
Mgr. Olga Konopická
Vedoucí:
MUDr. František Novák, Ph.D.
Oponent:
MUDr. Eva Meisnerová
Id práce:
207598
Fakulta:
1. lékařská fakulta (1.LF)
Pracoviště:
III. interní klinika - klinika endokrinologie a metabolismu 1.LF a VFN v Praze (11-00530)
Program studia:
Specializace ve zdravotnictví (N5345)
Obor studia:
Nutriční specialista (NNSP)
Přidělovaný titul:
Mgr.
Datum obhajoby:
7. 2. 2020
Výsledek obhajoby:
Výborně
Jazyk práce:
Čeština
Klíčová slova:
domov pro seniory, nutriční terapeut, nutritionDay worldwide, podvýživa, akreditace, výživa ve stáří
Klíčová slova v angličtině:
homes for the elderly, dietitian, nutritionDay worldwide, malnutrition, accreditation, nutrition in the elderly
Abstrakt:
Abstrakt Tato diplomová práce je zaměřena na organizaci nutriční péče v domovech pro seniory. Práce je členěna na dvě části, část teoretickou a praktickou. Teoretická část se zabývala sociálními službami, stářím a změnami s ním spojené, výživou seniorů, hodnocením nutričního stavu a akreditací nutriční péče. V posledním úseku teoretické části se zabývám mezinárodním projektem NutritionDay worldwide. Vizí nDay je minimalizovat podvýživu u pacientů v ústavní péči díky systematickému shromažďování a analýze údajů o nutričním stavu ve zdravotnických zařízeních po celém světě. Cílem praktické části diplomové práce bylo popsat organizaci nutriční péče v jednotlivých zařízeních a zjistit nutriční stav klientů v jednotlivých zařízeních účastí na projektu nutritionDay worldwide 2018 (nDay) a porovnání s ostatními zařízeními ve světě. Dílčím cílem bylo zjistit informovanost zaměstnanců v pečovatelském úseku o organizaci nutriční péče v jejich zařízení a také získat podrobnější informace o nutriční péči v jednotlivých zařízeních. Do projektu nDay konaného 15. 11. 2018 jsem zapojila tři zařízení, které jsem kvůli zachování anonymity označila 1, 2 a 3. Respondenti daných zařízeních tvoří 9,8 % podílu respondentů v kategorii Nutrition Day Nursing Homes za ČR v roce 2018. V individuálním šetření bylo zjištěno, že všechna zapojená zařízení mají nižší výskyt malnutrice v porovnání s obdobnými zařízeními ve světě. V posledních letech zájem o výživu roste a výsledky nDay 2018 poukazují na nižší výskyt malnutrice a rizika malnutrice v České republice v porovnání s obdobnými zařízeními ve světě. Dobře nastavená výživa u seniorů šetří náklady na léčbu, snižuje délku hospitalizace, zlepšuje hojení ran, zkracuje délku zotavování, zlepšuje kvalitu života a je klíčová v prevenci malnutrice. klíčová slova: domov pro seniory, nutriční terapeut, nutritionDay worldwide, podvýživa, akreditace, výživa ve stáří
Abstract v angličtině:
Abstract This thesis deals with the organization of nutrition care in homes for the elderly. The thesis itself is divided into two parts, theoretical and practical. The theoretical part focuses on social services, age and changes connected with it, nutrition of the elderly, evaluation of nutritional status and accreditation of nutritional care. In the last part of the theoretical part I deal with the international project NutritionDay worldwide. NDay's vision is to minimize malnutrition in institutional care patients through the systematic collection and analysis of nutritional status data in healthcare facilities around the world. The aim of the practical part of this thesis is to describe the organization of nutritional care in individual facilities and find out the nutritional status of clients in individual facilities by participating in the project nutritionDay worldwide 2018 (nDay) and comparing it with other facilities in the world. A partial objective was to find out the awareness of employees in the nursing section about the organization of nutritional care in their institution and also to obtain more detailed information about nutritional care in individual institutions. To the project nDay held on 15. 11. 2018 were involved three facilities, which I have labeled 1, 2 and 3 for the sake of anonymity. Respondents of these facilities make up 9,8 % of respondents in Nutrition Day 2018 Nursing Homes category in the Czech Republic. In the individual investigation it was found that all the facilities involved have a lower incidence of malnutrition compared to similar facilities worldwide. In recent years, the interest in nutrition has been increasing and the results of nDay 2018 point to a lower incidence of malnutrition and the risk of malnutrition in the Czech Republic compared to similar facilities in the world. Well-adjusted nutrition in seniors saves treatment costs, reduces hospital stay, improves wound healing, shortens recovery time, improves quality of life and is crucial for the prevention of malnutrition. keywords: homes for the elderly, dietitian, nutritionDay worldwide, malnutrition, accreditation, nutrition in the elderly
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Mgr. Olga Konopická 2.89 MB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Mgr. Olga Konopická 80 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Mgr. Olga Konopická 88 kB
Stáhnout Posudek vedoucího MUDr. František Novák, Ph.D. 215 kB
Stáhnout Posudek oponenta MUDr. Eva Meisnerová 167 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby doc. MUDr. Hana Houšťková, CSc. 748 kB