velikost textu

Nepřímá kalorimetrie u pacientů s domácí parenterální výživou

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Nepřímá kalorimetrie u pacientů s domácí parenterální výživou
Název v angličtině:
Indirect calorimetry in patients with home parenteral nutrition
Typ:
Diplomová práce
Autor:
Mgr. Andrea Neradová
Vedoucí:
MUDr. Eva Meisnerová
Oponent:
MUDr. Stanislav Ševela
Id práce:
207597
Fakulta:
1. lékařská fakulta (1.LF)
Pracoviště:
III. interní klinika - klinika endokrinologie a metabolismu 1.LF a VFN v Praze (11-00530)
Program studia:
Specializace ve zdravotnictví (N5345)
Obor studia:
Nutriční specialista (NNSP)
Přidělovaný titul:
Mgr.
Datum obhajoby:
7. 2. 2020
Výsledek obhajoby:
Výborně
Jazyk práce:
Čeština
Klíčová slova:
Nepřímá kalorimetrie, bazální energetický výdej, klidový energetický výdej, domácí parenterální výživa, predikční rovnice
Klíčová slova v angličtině:
Indirect calorimetry, base metabolic rate, resting energy expenditure, home parenteral nutrition, predictive equations
Abstrakt:
Abstrakt Úvod: Znát energetický výdej u pacientů s domácí parenterální výživou (DPV) je nezbytnou součástí nutriční péče, stejně tak, jako vědět, jak ovlivňuje DPV energetický výdej. Předejde se tak komplikacím spojeným s nadbytečnou nebo nedostatečnou výživou. Na tuto problematiku se ve světě už nějaké studie zaměřily, ale v České republice se tomuto tématu zatím moc pozornosti nedostává. Pro určení energetického výdeje existuje několik metod, kdy za zlatý standard platí nepřímá kalorimetrie, ale v běžné praxi se spíše využívá různých predikčních rovnic. Cíle: Porovnat rozdíl mezi bazálním energetickým výdejem (BMR) a klidovým energetickým výdejem (REE) u pacientů s domácí parenterální výživou. Při měření REE zjistit i výši termického efektu parenterální výživy. Dále pak porovnat výsledky energetického výdeje (BMR, REE) získané nepřímou kalorimetrií a výsledky získané z často používaných predikčních rovnic pro výpočet BMR, REE a určit, která predikční rovnice se nejvíce blíží výsledkům měření nepřímé kalorimetrie. Metody: Ambulantní pacienti s DPV IV. interní kliniky VFN v Praze byli pro zjištění energetického výdeje měřeni dvakrát na nepřímém kalorimetru, jednou pro stanovení BMR a jednou pro stanovení REE (při kterém byl sledován i termický efekt DPV). Dále byly zjištěny základní informace od pacientů (pohlaví, věk, důvod a typ DPV) a provedeny antropometrická měření (tělesné výšky a váhy). Z těchto informací byl proveden výpočet BMR a REE predikčními rovnicemi (Harris-Benediktova, Owenova, Mifflin-St. Jeorova, Ireton-Jonesova rovnice) a podle doporučení ESPEN (European Society for Clinical Nutrition). Posléze byly vypočtené výsledky z predikčních rovnic a doporučení ESPEN porovnány s naměřenými výsledky z nepřímého kalorimetru. Výsledky: Nejvhodnější rovnicí pro výpočet energetického výdeje, namísto metody nepřímé kalorimetrie, se ukázaly Harris-Benedictova a Owenova rovnice a to bez ohledu na to, jestli zjišťujeme BMR nebo REE. Bohužel se nepotvrdil předpoklad, že BMR je vždy nižší než REE a to i přesto, že REE mělo být vyšší ještě o termický efekt PV, ale u pacientů, u kterých tomu tak bylo, bylo REE v průměru o 15 % vyšší než BMR. Čili termický efekt PV u pacientů na DPV je cca 15 %. Závěr: Pokud není možno změřit energetický výdej metodou nepřímé kalorimetrie, zdají se být Harris-Benedictova a Owenova rovnice adekvátní náhradou a zároveň jsou i rychlejší a cenově dostupnější metodou, s menší zatížeností personálu. I když rozdíl mezi BMR a REE nevyšel podle očekávání, nejeví se rozdíl mezi nimi jako úplně podstatný, vzhledem k tomu, že jak pro BMR, tak pro REE vyšly jako nejvhodnější náhrada za nepřímou kalorimetrii stejné rovnice. Tato práce by mohla být základem pro další budoucí práce, které by mohly díky většímu počtu sledovaných pacientů zpřesnit výsledky této práce. Klíčová slova: Nepřímá kalorimetrie, bazální energetický výdej, klidový energetický výdej, domácí parenterální výživa, predikční rovnice
Abstract v angličtině:
Abstract Introduction: Establishing the energy expenditure of patients with home parenteral nutrition (HPN) is a key component of nutritional care, just as important as being aware of how HPN affects energy expenditure. This helps prevent complications associated with excessive or insufficient nutrition. Certain studies have aimed at these issues have been carried out around the world, but little attention has been devoted to this subject in the Czech Republic as of yet. Several methods of ascertaining energy expenditure exist, with indirect calorimetry being considered the gold standard, however, in practice, various predictive equations are predominantly used instead. Aims: To compare the difference between the base metabolic rate (BMR) and the resting energy expenditure (REE) in patients with home parenteral nutrition. When measuring REE, to also establish the extent of the thermic effect of parenteral nutrition. Furthermore, to compare the results for energy expenditure (BMR, REE) obtained via indirect calorimetry with the results obtained via the frequently used predictive equations for calculating BMR and REE, and to ascertain which predictive equation most closely matched the measurements obtained via indirect calorimetry. Methodology: Outpatients with HPN seen at the 4th internal clinic of the General Faculty Hospital (VFN) in Prague were subjected to two rounds of indirect calorimetry measurement in order to establish their energy expenditure, once in order to ascertain their BMR and once in order to ascertain their REE (as well to measure the thermic effect of HPN). Furthermore, additional basic information was gathered from the patients (sex, age, reason for and type of HPN), and anthropometric measurements were taken (body height and mass). Based on this information, BMR and REE were calculated using predictive equations (namely the Harrison- Benedict, Owen, Mifflin-St. Jeor, and Ireton-Jones formulae) and once more in accordance with guidelines published by ESPEN (the European Society for Clinical Nutrition). The results of the predictive equation and ESPEN guideline calculations were subsequently compared with the results of indirect calorimetry measurements. Results: The experiment showed that the most suitable equation for calculating energy expenditure outside of indirect calorimetry are the Harris-Benedict equations and the Owen equation, regardless of whether BMR or REE is being estimated. Unfortunately, the assumption that BMR is always lower than REE was not confirmed by the experiment, despite the fact that REE should have been even higher by the extent of the thermic effect of PN; in patients where this did hold true, REE was on average 15% higher than BMR. That is to say, the thermic effect of PN in patients with HPN is approximately 15%. Conclusion: If it is not possible to measure energy expenditure using the method of indirect calorimetry, it would appear that the Harris-Benedict equation and the Owen equation are adequate substitute methods, and are simultaneously more expeditious and affordable, while placing a smaller burden on personnel. Despite the fact that the difference between BMR and REE in the results was not as expected, the difference between them does not appear to be entirely substantive, particularly when one considers the fact that the most adequate substitute methodology for indirect calorimetry has been shown to be the same equations in the case of both BMR and REE. This dissertation could form the basis of further work in the future which may improve the precision of the results of this dissertation due to an increased patient sample size. Keywords: Indirect calorimetry, base metabolic rate, resting energy expenditure, home parenteral nutrition, predictive equations
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Mgr. Andrea Neradová 3.29 MB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Mgr. Andrea Neradová 288 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Mgr. Andrea Neradová 192 kB
Stáhnout Posudek vedoucího MUDr. Eva Meisnerová 169 kB
Stáhnout Posudek oponenta MUDr. Stanislav Ševela 112 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby doc. MUDr. Hana Houšťková, CSc. 749 kB