velikost textu

Vliv nastavení mysli na motivaci VŠ studentů

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Vliv nastavení mysli na motivaci VŠ studentů
Název v angličtině:
Mindset theory and its effect on motivation of university students
Typ:
Diplomová práce
Autor:
Bc. Eva Rozumová
Vedoucí:
Mgr. Kateřina Zábrodská, Ph.D.
Oponent:
Mgr. Tereza Bariekzahyová, Ph.D.
Id práce:
207572
Fakulta:
Filozofická fakulta (FF)
Pracoviště:
Katedra pedagogiky (21-KPED)
Program studia:
Pedagogika (N7501)
Obor studia:
Sociální pedagogika (PDS)
Přidělovaný titul:
Mgr.
Datum obhajoby:
30. 1. 2020
Výsledek obhajoby:
Velmi dobře
Jazyk práce:
Čeština
Klíčová slova:
Teorie Nastavení mysli|fixní mindset|růstový mindset|motivace|vnější motivace|vnitřní motivace|výkonová motivace|aspirační úroveň|vlastní vnímaná účinnost.
Klíčová slova v angličtině:
Mindset Theory|fixed mindset|growth mindset|motivation|extrinsic motivation|intrinsic motivation|performance motivation|aspirational level|self-efficiency
Abstrakt:
Klíčová slova (česky) Teorie Nastavení mysli, fixní mindset, růstový mindset, motivace, vnější motivace, vnitřní motivace, výkonová motivace, aspirační úroveň, vlastní vnímaná účinnost. Abstrakt (česky) Tato diplomová práce se zabývá Teorií nastavení mysli (Mindset Theory) Caroline Dweckové a její aplikací na problematiku výkonové motivace. Cílem práce bylo zjistit, jaký je vztah mezi růstovým a fixním nastavením mysli a výkonovou motivací u vysokoškolských studentů a studentek. Data byla sbírána pomocí dotazníkové baterie zahrnující Dotazník motivace k výkonu (LMI), dotazník nastavení mysli C. Dweckové, a Meiliho dotazník aspirační úrovně. Výzkumný soubor zahrnoval 158 vysokoškolských studentů a studentek (60.1 % žen), s věkovým průměrem 23 let. Na základě statistického zpracování dat pomocí programu SPSS bylo zjištěno, že hypotéza předpokládají statisticky významný vztah mezi typem nastavením mysli a výkonovou motivací se v daném vzorku vysokoškolských studentů nepotvrdila. Následně provedená clusterová analýza však ukázala, že vysokoškolské studující lze rozdělit do čtyř skupin odpovídajících čtyřem různým typům motivačních profilů. Tato analýza již korespondovala s předpoklady Teorie nastavení mysli. Výsledky výzkumu mohou být cenné pro české prostředí, kde zatím problematika nastavení mysli nebyla dostatečně prozkoumána. Z praktického hlediska pak mohou výsledky přispět k porozumění různorodosti motivačních stylů studentů a k lepšímu rozvoji jejich výkonové motivace ve školní či pracovní oblasti.
Abstract v angličtině:
Klíčová slova (anglicky): Mindset Theory, fixed mindset, growth mindset, motivation, extrinsic motivation, intrinsic motivation, performance motivation, aspirational level, self-efficiency, Abstract (in English): This diploma thesis focuses on Caroline Dweck's Mindset Theory and its application to the issue of performance motivation. The aim of the thesis was to determine the relationships between growth and fixed mindsets and performance motivation in college students. The research sample involved 158 Czech college students (60.1 % female), with average age 23 years. The data were collected using a questionnaire battery involving Performance motivation questionnaire (LMI), Dweck's mindset theory questionnaire, and Meili’s aspirational test. Statistical analysis using SPSS showed that the hypothesized correlation between a specific type of mindset and performance motivation was not confirmed in our sample. However, subsequent cluster analysis showed that the students could be categorized into four groups based on their different motivational profiles. The results of the cluster analysis corresponded with theoretical propositions of the Mindset Theory. The results of the thesis can be valuable in the Czech context, in which the issue of mindset has not been sufficiently explored. In practical terms, the results can be useful in understanding the diversity of students’ motivational styles, as well as in developing students’ performance motivation in educational and work contexts.
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Bc. Eva Rozumová 1.4 MB
Stáhnout Příloha k práci Bc. Eva Rozumová 498 kB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Bc. Eva Rozumová 134 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Bc. Eva Rozumová 113 kB
Stáhnout Posudek vedoucího Mgr. Kateřina Zábrodská, Ph.D. 303 kB
Stáhnout Posudek oponenta Mgr. Tereza Bariekzahyová, Ph.D. 150 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby PhDr. Jitka Lorenzová, Ph.D. 153 kB