velikost textu

Studium tvrdých procesů na LHC

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Studium tvrdých procesů na LHC
Název v angličtině:
Study of hard processes at the LHC
Typ:
Bakalářská práce
Autor:
Bc. Vojtěch Zívr
Vedoucí:
Mgr. Martin Spousta, Ph.D.
Oponent:
Mgr. Jana Faltová, Ph.D.
Id práce:
207554
Fakulta:
Matematicko-fyzikální fakulta (MFF)
Pracoviště:
Ústav částicové a jaderné fyziky (32-UCJF)
Program studia:
Fyzika (B1701)
Obor studia:
Fyzika zaměřená na vzdělávání (FMUZV)
Přidělovaný titul:
Bc.
Datum obhajoby:
10. 9. 2019
Výsledek obhajoby:
Výborně
Jazyk práce:
Čeština
Klíčová slova:
hard processes, LHC, gluons, quarks, jets
Klíčová slova v angličtině:
tvrdé procesy, LHC, gluony, kvarky, jety
Abstrakt:
Byly studovány srážky jader olova na LHC o energii srážky v soustavě sp- jaté s těžištěm 2760 GeV. Při takovýchto srážkách dochází ke vzniku kvark- gluonového plasmatu a jetů. Konkrétně byly studovány vlastnosti událostí dominovanými gluonovými a kvarkovými jety. Studována byla multiplicita, pseudorapidita a příčná hybnost. Při studiu byla zjištěna větší multiplicita v událostech dominovaných gluonovými jety, oproti jetům kvarkovým. Dále bylo zjištěno, že se tvoří více elektricky nabitých částic, než jejich nenabitých partnerů. Při zkoumání pseudorapidity došlo k zjištění, že částice v jetech mají nižší pseudorapiditu oproti pozadí. Naopak v rozdělení příčné hyb- nosti v závislosti na druhu hadronu nebyly pozorovány statisticky významné rozdíly. 1
Abstract v angličtině:
There were studied PbPb collisions at a per-nucelon center-of-mass en- ergy of 2760 GeV. Such collisions produce quark-gluon plasma and jets. Specifically, the properties of events dominated by gluon and quark jets were studied. The properties were multiplicity, pseudorapidity and trans- verse momentum. The study found greater multiplicity in events dominated by gluon jets, compared to quark jets. Furthermore, it was found that more electrically charged particles are formed than their electrically neutral part- ners. Examination of pseudorapidity revealed that particles in jets have lower pseudorapidity compared to background. In contrast, no statistically significant differences were observed in the distribution of transverse mo- mentum depending on the type of hadron. 1
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Bc. Vojtěch Zívr 2.72 MB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Bc. Vojtěch Zívr 27 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Bc. Vojtěch Zívr 27 kB
Stáhnout Posudek vedoucího Mgr. Martin Spousta, Ph.D. 1.46 MB
Stáhnout Posudek oponenta Mgr. Jana Faltová, Ph.D. 47 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby doc. RNDr. Leoš Dvořák, CSc. 153 kB