velikost textu

Analýza zkušenosti výkonu trestu odnětí svobody v kontextu drogové kariéry

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Analýza zkušenosti výkonu trestu odnětí svobody v kontextu drogové kariéry
Název v angličtině:
Analysis of the experience of imprisonment in the context of drug career
Typ:
Bakalářská práce
Autor:
Mgr. Bc. Irena Bartošová
Vedoucí:
Mgr. Petr Matoušek
Oponent:
Mgr. Kateřina Svěcená
Id práce:
207540
Fakulta:
1. lékařská fakulta (1.LF)
Pracoviště:
Klinika adiktologie 1.LF UK a VFN v Praze (11-00611)
Program studia:
Specializace ve zdravotnictví (B5345)
Obor studia:
Adiktologie (BADI)
Přidělovaný titul:
Bc.
Datum obhajoby:
11. 6. 2019
Výsledek obhajoby:
Dobře
Jazyk práce:
Čeština
Klíčová slova:
Uživatel drog, drogová kariéra, výkon trestu odnětí svobody
Klíčová slova v angličtině:
Drug user, drug career, imprisonment
Abstrakt:
Abstrakt: Východiska: V životě uživatelů drog je spatřován řetězec opakujících se jevů v podobě užívání drog – páchání trestné činnosti – nástup do výkonu trestu odnětí svobody – přiučení se novým praktikám – propuštění z věznice – užívání návykových látek – páchání další trestné činnosti – následně opět nástup do výkonu trestu odnětí svobody. Hlavním cílem je popsat zkušenost výkonu trestu odnětí svobody v rámci drogové kariéry uživatelů drog. Metodou sběru a analýzy dat je zakotvená teorie a kvalitativní analýza rozhovorů (biografické rozhovory). Výsledky výzkumu byly porovnány s analýzou odborné literatury na dané téma. Výsledky a diskuse: Práce je členěná do 3 časových úseků – život před výkonem trestu odnětí svobody, jehož události determinovaly užívání drog a trestnou činnost, výkon trestu odnětí svobody jako prostředí jevu prizonizace a život po výkonu trestu odnětí svobody jako období snahy o návrat do společnosti. Závěry: Informátoři se v průběhu života dostali do velmi rizikových situací, které nebyli schopni řešit konstruktivním způsobem. Užívání drog a trestná činnost byla řešením těchto náročných životních událostí. Zvýšená přísnost pravidel ve věznici nezaručuje snížení hrozby recidivy. Samotná zkušenost s výkonem trestu odnětí svobody znesnadňuje adaptaci v životě na svobodě. Klíčová slova: Uživatel drog, drogová kariéra, výkon trestu odnětí svobody
Abstract v angličtině:
Abstract: Background: A chain of repetitive phenomena is seen in the lives of drug users in the forms of drug use - committing crimes - commencing imprisonment – learning new practices - dismissing from prison - using addictive substances – committing further crimes - then resuming imprisonment. The main goal is to describe the experience of serving a sentence drug-related prisoners. The method of data collection and analysis is grounded theory and qualitative analysis of interviews (biographical interviews). The results of the research were compared with the analysis of specialized literature on the topic. Results and discussion: The work is divided into 3 periods of time - life before imprisonment, whose events determined drug use and criminality, imprisonment as an environment of phenomenon of imprisonment and life after imprisonment as a period of returning to society. Conclusions: During the course of life, Contacts got into very risky situations that they were unable to solve in a constructive way. Drug use and crime were/ are the solution to these difficult life events. Increased strictness of rules in prisons does not guarantee a reduction in the threat of recidivism. The experience of imprisonment in itself makes it difficult to adapt to life in freedom. Keywords: Drug user, drug career, imprisonment
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Mgr. Bc. Irena Bartošová 1.18 MB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Mgr. Bc. Irena Bartošová 323 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Mgr. Bc. Irena Bartošová 265 kB
Stáhnout Posudek vedoucího Mgr. Petr Matoušek 87 kB
Stáhnout Posudek oponenta Mgr. Kateřina Svěcená 1.04 MB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby Mgr. Hana Fidesová, Ph.D. 749 kB