velikost textu

Důvody výpovědi z pracovního poměru

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Důvody výpovědi z pracovního poměru
Název v angličtině:
Reasons for termination of employment
Typ:
Diplomová práce
Autor:
Mgr. Zuzana Karlová
Vedoucí:
JUDr. Ljubomír Drápal
Oponent:
JUDr. Jakub Morávek, Ph.D.
Id práce:
207523
Fakulta:
Právnická fakulta (PF)
Pracoviště:
Katedra pracovního práva a práva sociálního zabezpečení (22-KPP)
Program studia:
Právo a právní věda (M6805)
Obor studia:
Právo (6835)
Přidělovaný titul:
Mgr.
Datum obhajoby:
29. 4. 2019
Výsledek obhajoby:
Dobře
Jazyk práce:
Čeština
Klíčová slova:
Důvody výpovědi, pracovní právo, skončení pracovního poměru.
Klíčová slova v angličtině:
Reasons of termination, labour law, termination of employment.
Abstrakt:
Důvody výpovědi z pracovního poměru Abstrakt Tématem diplomové práce jsou důvody výpovědi z pracovního poměru. Cílem práce je důkladná analýza výpovědních důvodů ve světle právní úpravy a rovněž judikatury, avšak cílem práce je také odhalování možných nedostatků právní úpravy a možné návrhy na její úpravu de lege ferenda. Vlastní text práce se mimo úvod a závěr člení na 4 kapitoly. V první kapitole jsou vymezeny základní pojmy pracovního práva, jeho funkce a jeho postavení v rámci systému práva, především jeho vztah k právu občanskému. Druhá kapitola se zabývá obecně pracovním poměrem a skončením pracovního poměru. Na úvod je v kapitole nastíněno stručné pojednání o pracovním poměru a jeho vzniku, včetně jeho subjektů, následuje pak výčet všech způsobů, jakými lze pracovní poměr skončit a blíže charakterizuje vybrané způsoby skončení pracovního poměru, mezi které patří dohoda o rozvázání pracovního poměru, zrušení pracovního poměru ve zkušební době, okamžité zrušení pracovního poměru a v neposlední řadě hromadné propouštění. Třetí, nejrozsáhlejší, kapitola je jádrem celé diplomové práce a je členěna na několik podkapitol. Tyto se zabývají obecnými hmotněprávními náležitostmi výpovědi, jako je požadavek na formu výpovědi, způsob doručování výpovědi ze strany zaměstnance i zaměstnavatele a výpovědní dobou. Poté již následuje důkladná analýza jednotlivých výpovědních důvodů, jejichž výklad je doplněn rozsáhlou judikaturou soudů. Práce se zabývá do hloubky výpovědními důvody, pro které může zaměstnavatel rozvázat pracovní poměr, ale v práci je zmíněna i výhoda uvedení výpovědního důvodu ze strany zaměstnance. Čtvrtá a poslední kapitola se zabývá neplatností rozvázání pracovního poměru výpovědí, tak aby byl komplexně dokončen výklad týkající se výpovědních důvodů, jelikož neplatnost výpovědi je často způsobena uvedením špatného výpovědního důvodu.
Abstract v angličtině:
Reasons for termination of employment Abstract The topic of the diploma thesis concerns the reasons for the termination of the employment relationship. The aim of the thesis is to analyse thoroughly the reasons for termination in the light of legal regulation as well as the case law, but the aim of the thesis is also to reveal possible legal deficiencies and possible proposals for its de lege ferenda solutions. The actual text of the work outside of the introduction and the conclusion is divided into 4 chapters. The first chapter defines the basic concepts of labour law, its function and its position within the system of law, especially its relation to civil law. The second chapter deals with general employment and termination of employment. At the beginning there is a brief discussion about the employment relationship and its origin, including its subjects, and a list of all ways of terminating the employment relationship and more precisely characterized selected ways of termination of employment, including the termination of employment contract, the probationary period, the immediate cancellation of the employment relationship and, last but not least, the collective redundancies. The third, most extensive, chapter is the core of the entire thesis and is divided into several subchapters. These deal with general substantive formalities of termination, such as the requirement of a form of termination, the manner of service of notice by the employee and the employer and the notice period. Then there follows a thorough analysis of the individual statement of reasons, the interpretation of which is supplemented by the extensive case-law of the courts. The thesis deals in depth with the reasons for which the employer may terminate the employment relationship, but the work also mentions the advantage of the employee's statement of reasons. The fourth and final chapter deals with the invalidation of the termination of the termination contract so that the interpretation of termination is comprehensively concluded, since the invalidation of the termination is often caused by a false statement of reason.
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Mgr. Zuzana Karlová 782 kB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Mgr. Zuzana Karlová 92 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Mgr. Zuzana Karlová 87 kB
Stáhnout Posudek vedoucího JUDr. Ljubomír Drápal 136 kB
Stáhnout Posudek oponenta JUDr. Jakub Morávek, Ph.D. 221 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby doc. JUDr. Jan Pichrt, Ph.D. 152 kB