velikost textu

Vliv dostupnosti vody na strukturu a vybrané fyziologické parametry listu u dřevin.

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Vliv dostupnosti vody na strukturu a vybrané fyziologické parametry listu u dřevin.
Název v angličtině:
Effect of water supply on structure and selected physiological parameters of leaf in woody species.
Typ:
Bakalářská práce
Autor:
Bc. Michaela Horešovská
Vedoucí:
Mgr. Zuzana Lhotáková, Ph.D.
Oponent:
RNDr. Olga Votrubová, CSc.
Konzultanti:
Mgr. Eva Neuwirthová
prof. RNDr. Jana Albrechtová, Ph.D.
Id práce:
207504
Fakulta:
Přírodovědecká fakulta (PřF)
Pracoviště:
Katedra experimentální biologie rostlin (31-130)
Program studia:
Biologie (B1501)
Obor studia:
Biologie (BBI)
Přidělovaný titul:
Bc.
Datum obhajoby:
5. 9. 2019
Výsledek obhajoby:
Výborně
Jazyk práce:
Čeština
Klíčová slova:
anatomie listu, epidermis, fotosyntéza, list, mesofyl, opadavé dřeviny, průduchy, sucho, transpirace
Klíčová slova v angličtině:
epidermis, deciduous trees, drought, leaf, leaf anatomy, mesophyll, photosynthesis, stomata, transpiration
Abstrakt:
Abstrakt: Sucho je jedním z hlavních faktorů probíhající klimatické změny, se kterým se dřeviny musí vyrovnávat. Schopnost dřevin přizpůsobit se tomuto stresoru je určující pro jejich přežití v měnících se podmínkách prostředí. Opadavé dřeviny evropských temperátních lesů nejsou na sucho tak dobře adaptované jako mediteránní druhy stromů a keřů, a proto je pro ně nedostatek vody velkým stresorem. Nejflexibilnějším orgánem v reakci na sucho se ukázal být list. Cílem této práce je shrnout poznatky o vlivu nedostupnosti vody na anatomickou strukturu listu a jeho vybrané fyziologické parametry. První část práce je zaměřená na sucho ovlivňující evropské dřeviny a jejich různorodé obranné strategie na tento stresový faktor. Popisuje především jejich obranné reakce spočívající v úpravě anatomické struktury listu pozorované na úrovni krycího, základního i vodivého pletiva. Druhá část práce je věnovaná vlivu nedostatku vody na vybrané fyziologické procesy probíhající v listu, především na transpiraci a fotosyntézu, a klíčové úloze průduchů v obou těchto procesech. Vlivem sucha u listu dochází ke změnám jak v jeho anatomické struktuře, tak i ke změnám fyziologickým. Vývojové stádium listu, při kterém je vystaven stresu z nedostatku vody, je při tom důležitým předpokladem pro to, jak se list přizpůsobí. U za sucha se vyvíjejících listů rostlina jako obrannou reakci volí spíše úpravu jejich anatomické struktury (např. změna hustoty průduchů, zesílení kutikulární vrstvy, zkompaktnění struktury mezofylu), zatímco u již plně diferencovaných listů se uplatňuje spíše aklimace na fyziologické úrovni (např. omezení transpirace). Velmi často se anatomická i fyziologická přizpůsobení listu vyskytují současně a navzájem se doplňují a ovlivňují. Klíčová slova: anatomie listu, epidermis, fotosyntéza, list, mesofyl, opadavé dřeviny, průduchy, sucho, transpirace
Abstract v angličtině:
Abstract: Woody plants must cope with drought as it is one of the main factors of the ongoing climate change. The ability of woody plants to adapt to this stressor determines whether they will survive in constantly changing environmental conditions. The deciduous trees of European temperate forests are not as adapted to drought as Mediterranean trees and shrubs, and therefore the lack of water is a major stress for them. Leaf turned out to be the most flexible plant organ in its response to drought. The aim of this work is to summarize the knowledge about the effect of water deficit on the anatomical structure of leaf and its selected physiological parameters. The first part of this thesis is focused on the drought affecting European tree species and their various defensive strategies against this factor. It mainly describes the modification of leaf’s anatomy structure as their defensive reactions observed in dermal, ground and vascular tissue. The second part of this thesis is devoted to the influence of water deficit on the selected leaf’s physiological processes, especially on transpiration and photosynthesis, and the key role of stomata closure on both of these physiological processes. Drought causes changes in leaf anatomical structure and its physiological functions. The leaf’s developmental stage at which it is exposed to the water deficit is crucial for the leaf’s ability to adapt to drought. When developing under water stress the plant alternate the anatomical structure of leaves as a defensive mechanism (e.g., changing stomata density, thickening the cuticular layer, compacting mesophyll structure), while fully differentiated leaves tend to adapt by changing the physiological processes (e.g., declining transpiration). Anatomical and physiological adaptations frequently occur at the same time and complement and influence each other. Keywords: epidermis, deciduous trees, drought, leaf, leaf anatomy, mesophyll, photosynthesis, stomata, transpiration
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Bc. Michaela Horešovská 1.79 MB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Bc. Michaela Horešovská 88 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Bc. Michaela Horešovská 86 kB
Stáhnout Posudek vedoucího Mgr. Zuzana Lhotáková, Ph.D. 186 kB
Stáhnout Posudek oponenta RNDr. Olga Votrubová, CSc. 345 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby prof. RNDr. Jana Albrechtová, Ph.D. 154 kB