velikost textu

Vzťahy medzi rastlinami pri redistribúcii vody na stanovišti

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Vzťahy medzi rastlinami pri redistribúcii vody na stanovišti
Název v češtině:
Vztahy mezi rostlinami při redistribuci vody na stanovišti
Název v angličtině:
Hydraulic redistribution and within community plant relations
Typ:
Bakalářská práce
Autor:
Bc. Filip Lörinc
Vedoucí:
Mgr. Zuzana Lhotáková, Ph.D.
Oponent:
RNDr. Edita Tylová, Ph.D.
Konzultant:
prof. RNDr. Jana Albrechtová, Ph.D.
Id práce:
207503
Fakulta:
Přírodovědecká fakulta (PřF)
Pracoviště:
Katedra experimentální biologie rostlin (31-130)
Program studia:
Biologie (B1501)
Obor studia:
Biologie (BBI)
Přidělovaný titul:
Bc.
Datum obhajoby:
29. 1. 2020
Výsledek obhajoby:
Výborně
Jazyk práce:
Slovenština
Klíčová slova:
hydraulická redistribúcia, hydraulický výťah, hydraulický pokles, savany, dreviny saván, trávnatý podrast, medzidruhové vzťahy, kompetícia
Klíčová slova v angličtině:
hydraulic redistribution, hydraulic lift, hydraulic descent, savanna, savanna trees, grassy understory, interspecific interactions, competition
Abstrakt:
Abstrakt: Hydraulická redistribúcia je globálne rozšírený proces pasívneho transportu vody koreňovým systémom rastlín po gradiente vodného potenciálu. Tento proces signifikantne ovplyvňuje ďalšie rastlinné procesy pod aj nad zemským povrchom. Voda môže byť hydraulickou redistribúciou transportovaná viacerými smermi. Cieľom prvej časti tejto práce bolo zhrnúť poznatky o chode hydraulickej redistribúcie. Popisuje príčiny a dôsledky chodu hydraulickej redistribúcie, a taktiež jej hlavné typy. Následne je pozorovaná hlavne vertikálna hydraulická redistribúcia, ktorej hlavné zložky sú hydraulický výťah a hydraulický pokles. Druhá časť sa zameriava na to, ako dokáže vertikálna hydraulická redistribúcia ovplyvňovať vzájomné vzťahy rastlín a chod celého ekosystému. Odpoveď na túto otázku je hľadaná v rastlinstve saván, ktoré je zložené z roztrúsených drevín a ich trávnatého podrastu. Rastlinstvo saván je vystavované striedaniu období sucha a dažďov, čo vytvára počas roka sa meniaci pôdny gradient vodného potenciálu, ktorý je pre výskum hydraulickej redistribúcie veľmi zaujímavý. Práca dokazuje, že dreviny majú voči trávam vďaka prítomnosti hydraulického poklesu kompetičnú výhodu v súboji o zrážkovú vodu. Kompetícia medzi drevinami a trávami je obmedzená na periódy s prítomnosťou zrážok. Práca v poslednej časti poskytuje dva rôzne pohľady na spornú otázku, či je trávnatý podrast počas obdobia sucha schopný profitovať z drevinami redistribuovanej vody. Práca sa zaoberá hlavne rastlinstvom saván, no hydraulická redistribúcia je nesporne prítomná aj v rastlinstve ostatných biómoch sveta. Klimatická zmena môže v budúcnosti znamenať zvýšenú dôležitosť výskumu tohto procesu taktiež v miernych zemepisných šírkach. Kľúčové slová: Hydraulická redistribúcia, hydraulický výťah, hydraulický pokles, savany, dreviny saván, trávnatý podrast, medzidruhové vzťahy, kompetícia
Abstract v angličtině:
Abstract: Hydraulic redistribution is a widespread process of passive water transport through the plant root system along the gradient of water potential. This process significantly affects other plant belowground and aboveground processes. Water can be transported in several directions by hydraulic redistribution. The aim of the first part of this thesis is to summarize the knowledge about the operation of hydraulic redistribution. It describes the causes and consequences of the hydraulic redistribution as well as its main types. Subsequently, mainly vertical hydraulic redistribution is observed, the main components of which are the hydraulic lift and the hydraulic descent. The second part focuses on how vertical hydraulic redistribution can influence the interactions among plants and the functioning of the whole ecosystem. The answer to this question is sought in the savanna plant life, which is composed of scattered trees and their grassy understory. Savanna plants are exposed to dry and wet seasons, which creates a changing soil gradient of water potential throughout the year, which is of great interest for hydraulic redistribution research. This thesis shows that woody species have a competitive advantage over the grassy understory due to the presence of a hydraulic descent. Competition between trees and grasses is limited to precipitation periods. The last part of the thesis provides two different views on the question, whether the grassy understory during the dry season is able to profit from water redistributed by trees. The thesis deals mainly with savanna plants, but hydraulic redistribution is undoubtedly also present in plants of other biomes of the world. In the future, climate change may lead to the increase of the importance of the research regarding hydraulic redistribution also in temperate latitudes. Keywords: Hydraulic redistribution, hydraulic lift, hydraulic descent, savanna, savanna trees, grassy understory, interspecific interactions, competition
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Bc. Filip Lörinc 2.27 MB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Bc. Filip Lörinc 24 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Bc. Filip Lörinc 30 kB
Stáhnout Posudek vedoucího Mgr. Zuzana Lhotáková, Ph.D. 268 kB
Stáhnout Posudek oponenta RNDr. Edita Tylová, Ph.D. 489 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby doc. RNDr. Helena Lipavská, Ph.D. 154 kB
Stáhnout Errata Bc. Filip Lörinc 186 kB