velikost textu

Náhrada škody a nemajetkové újmy vzniklé pracovním úrazem

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Náhrada škody a nemajetkové újmy vzniklé pracovním úrazem
Název v angličtině:
Compensation for damage and non-material damage caused by a work accident
Typ:
Diplomová práce
Autor:
Monika Fojtíková
Vedoucí:
prof. JUDr. Miroslav Bělina, CSc.
Oponent:
JUDr. Jakub Morávek, Ph.D.
Id práce:
207497
Fakulta:
Právnická fakulta (PF)
Pracoviště:
Katedra pracovního práva a práva sociálního zabezpečení (22-KPP)
Program studia:
Právo a právní věda (M6805)
Obor studia:
Právo (6835)
Přidělovaný titul:
Mgr.
Datum obhajoby:
13. 11. 2019
Výsledek obhajoby:
Výborně
Jazyk práce:
Čeština
Klíčová slova:
náhrada škody a nemajetkové újmy, pracovní úraz, bolestné a ztížení společenského uplatnění
Klíčová slova v angličtině:
compensation for damage and non-material damage, work accident, compensation for injury and lesser employability
Abstrakt:
ABSTRAKT Diplomová práce se věnuje problematice náhrady škody a nemajetkové újmy vzniklé zaměstnanci při pracovním úrazu. V úvodní kapitole je charakterizováno základní pojetí právní odpovědnosti, její dělení a hlavní funkce pracovněprávní odpovědnosti zaměstnavatele za škodu vzniklou zaměstnanci. Druhá kapitola je zaměřena na základní předpoklady, jejichž splněním vzniká zaměstnavateli povinnost nahradit zaměstnanci škodu a nemajetkovou újmu vzniklou pracovním úrazem. Především je v rámci uvedené kapitoly vymezen pojem pracovní úraz, a to včetně specifických situací pracovního úrazu jako je infarkt myokardu, pracovní úraz při akci, jejímž cílem je stmelení zaměstnanců, neboli teambuilding, či úraz utrpěný během pracovní cesty, přičemž výklad je založen zejména na rešerši soudní judikatury. Ne vždy zaměstnavateli vzniká povinnost nahradit zaměstnanci škodu a nemajetkovou újmu. Případy, kdy je zaměstnavatel zbaven této povinnosti, ať už zcela či pouze částečně, jsou popsány na konci druhé kapitoly. Jmenovitě se jedná o zaviněné porušení právních předpisů či pokynů, opilost nebo zneužití jiných návykových látek zaměstnancem a v neposlední řadě lehkomyslné jednání zaměstnance. Třetí část, jež je jádrem diplomové práce, pojednává o jednotlivých druzích a rozsahu náhrad škody a nemajetkové újmy, a to náhradě za ztrátu na výdělku, věcné škody a účelně vynaložených nákladů spojených s léčbou. Zvýšená pozornost je věnována zejména náhradě za bolest a ztížení společenského uplatnění, kde se od 1. ledna 2014 výrazně odlišuje pracovněprávní úprava od úpravy občanskoprávní. V závěru třetí kapitoly je charakterizován rozsah a způsob náhrady škody a nemajetkové újmy náležející pozůstalým v případě úmrtí zaměstnance. Při pojednání o jednorázovém odškodnění pozůstalých bude pracovněprávní úprava posouzena na základě srovnání s úpravou občanskoprávní a nastíněna možnost subsidiárního užití občanského zákoníku v dané oblasti.
Abstract v angličtině:
ABSTRACT The diploma thesis deals with the issue of damage and non-material damage caused by work accidents. The first chapter describes the basic concept of legal liability and main functions of the employer´s liability for damage caused to employees. The second chapter focuses on the basic assumptions, fulfilment of which creates an obligation for the employer to compensate employees for damage and non-material damage. It also describes the work accident as a legal term and discusses specific situations such as a heart-attack, a work injury during team-building or a work injury during a business trip using interpretation based, in particular, on a review of Czech case law. The employer is not always obliged to compensate employees for damage and non-material damage. Situations in which the employer is released from the obligation to pay damages and non-material damage are described at the end of the second chapter. These situations include violation of legal regulations or instructions, drunkenness or misuse of addictive substances and, last but not least, reckless behaviour of an employee. The third part which is the core of the thesis, deals with individual types and scopes of compensations, namely compensation for loss of earnings, material damage and purposefully spent treatment costs. A particular attention is paid to compensation for injury and reduced employability where from January 1, 2014, Czech labour law differs significantly from Czech civil law. The conclusion of the third chapter is devoted to the scope and method of compensation for damage and non-material damage on the death of an employee. Especially in the case of one-off compensation for survivors, the labour law regulation will be assessed based on a comparison with civil law regulation.
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Monika Fojtíková 1.14 MB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Monika Fojtíková 181 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Monika Fojtíková 247 kB
Stáhnout Posudek vedoucího prof. JUDr. Miroslav Bělina, CSc. 116 kB
Stáhnout Posudek oponenta JUDr. Jakub Morávek, Ph.D. 115 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby doc. JUDr. Jan Pichrt, Ph.D. 152 kB