velikost textu

Izolované nominálne tvary v starej gréčtine

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Izolované nominálne tvary v starej gréčtine
Název v češtině:
Izolované nominální tvary ve staré řečtině
Název v angličtině:
Isolated nominal forms in Ancient Greek
Typ:
Diplomová práce
Autor:
Bc. Martin Masliš
Vedoucí:
Mgr. Ján Bakyta, Ph.D.
Oponent:
doc. Mgr. Lucie Pultrová, Ph.D.
Id práce:
207472
Fakulta:
Filozofická fakulta (FF)
Pracoviště:
Ústav řeckých a latinských studií (21-URLS)
Program studia:
Filologie (N7310)
Obor studia:
Latinský jazyk a literatura — Řecká antická filologie (LJ RF)
Přidělovaný titul:
Mgr.
Datum obhajoby:
6. 9. 2019
Výsledek obhajoby:
Výborně
Jazyk práce:
Slovenština
Klíčová slova:
mentální lexikon|etymologické hnízdo|izolované formy|sémantická změna|deetymologizace
Klíčová slova v angličtině:
mental lexicon|derivational family|isolated forms|semantic change|deetymologization
Abstrakt:
Abstrakt MASLIŠ, Martin. Izolované nominálne tvary v starej gréčtine. Praha, 2019. Diplomová práca. Univerzita Karlova. Filozofická fakulta. Ústav řeckých a latinských studií. Vedúci práce Ján BAKYTA. Diplomová práca sa zaoberá sémantickými zmenami izolovaných nominálnych tvarov v starej gréčtine. Synchrónne izolované lexémy nie sú hovoriacimi zaraditeľné do derivačnej rodiny geneticky príbuzných lexém, čo v procese akvizície sémantiky slov teoreticky sťažuje správne mapovanie významu z kontextu na jazykový znak. Na základe tohto predpokladu je v práci testovaná hypotéza o tendencii izolátov podliehať sémantickej reanalýze. Argumentácia sa opiera o predpokladanú informačnú štruktúru v mentálnom lexikóne hovoriacich a o špecifiká akvizície slovných významov, resp. o moment reanalýzy, ktorá sa z diachrónneho hľadiska prejaví ako zmena významu. Lexémy z datasetu vygenerovaného na základe navrhnutej metódy sú podrobené filologickej analýze s cieľom popísať mechanizmus sémantickej zmeny pre izoláty a tiež transparentné slová. Kľúčové slová: mentálny lexikón, etymologické hniezdo, izolované formy, sémantická zmena, deetymologizácia
Abstract v angličtině:
Abstract MASLIŠ, Martin. Isolated nominal forms in Ancient Greek. Prague, 2019. Master’s thesis. Charles University. Faculty of Arts. Institute of Greek and Latin Studies. Supervisor Ján BAKYTA. The submitted thesis is a study of isolated nominal forms in Ancient Greek undergoing semantic change. Synchronically isolated lexemes are defined as forms which cannot be classed with their respective cognates by the speakers due to formal disparities. This leads to increased opacity which in turn hampers the mapping of meaning onto the forms during the acquisition phase. Accordingly, a hypothesis that isolated forms are susceptible to semantic change is tested. An argumentation is developed based on the assumed information structure in the mental lexicon of speakers and the mechanism of word meaning acquisition. This process allows for reanalysis on the part of speakers which results in semantic change from the diachronic point of view. Lexemes which have been selected according to the proposed research method are organized in a dataset and their occurrences textually analysed. A synthesis aims to describe the mechanism of semantic change for the transparent as well as isolated forms. Keywords: mental lexicon, derivational family, isolated forms, semantic change, deetymologization
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Bc. Martin Masliš 1004 kB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Bc. Martin Masliš 80 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Bc. Martin Masliš 79 kB
Stáhnout Posudek vedoucího Mgr. Ján Bakyta, Ph.D. 106 kB
Stáhnout Posudek oponenta doc. Mgr. Lucie Pultrová, Ph.D. 295 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby doc. PhDr. Dagmar Muchnová, CSc. 154 kB