velikost textu

Příprava a charakterizace polymerních, enzymově štěpitelných, nosičů kancerostatik

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Příprava a charakterizace polymerních, enzymově štěpitelných, nosičů kancerostatik
Název v angličtině:
The preparation and characterization of polymeric, enzymatically cleavable carriers for cancerostatic drugs
Typ:
Bakalářská práce
Autor:
Bc. Jan Zelený
Vedoucí:
RNDr. Mgr. Tomáš Etrych, Ph.D.
Oponent:
Mgr. Tomáš Ječmen
Konzultanti:
Ing. Michal Pechar, CSc.
RNDr. Michaela Moserová, Ph.D.
Id práce:
207435
Fakulta:
Přírodovědecká fakulta (PřF)
Pracoviště:
Katedra biochemie (31-250)
Program studia:
Biochemie (B1406)
Obor studia:
Biochemie (BBIO)
Přidělovaný titul:
Bc.
Datum obhajoby:
11. 6. 2019
Výsledek obhajoby:
Velmi dobře
Jazyk práce:
Čeština
Klíčová slova:
nosiče léčiv, EPR efekt, kancerostatika, polymery, katepsin B
Klíčová slova v angličtině:
drug delivery systems, EPR effect, cancerostatic drugs, polymers, cathepsin B
Abstrakt:
Abstrakt Současně s rozvojem protinádorových léčiv vyvstává stále častěji otázka, jak tato léčiva, která mnohdy sama o sobě vykazují karcinogenní účinky, s jistotou a efektivně dopravovat přímo do postižených tkání a předejít tak jejich destruktivním účinkům na zbytek organismu. Jednou z možností, jak dopravovat léčivo do nádorové tkáně, je využití některé ze specifických vlastností této tkáně, z nichž jednou je efekt zvýšené propustnosti a zádrže (tzv. EPR efekt). Tento jev, který bude v této práci dále diskutován, umožňuje makromolekulám, které jsou příliš objemné na to, aby pronikly z krevního řečiště do nepostižené tkáně, proniknout do tkáně nádorové a hromadit se v ní. Je-li tedy protinádorové léčivo připojeno k vhodné makromolekule, může díky tomuto efektu společně s ní vstoupit cíleně do nádorové tkáně. Je-li navíc toto léčivo připojeno k makromolekule prostřednistvím enzymově štěpitelné spojky, lze využít přítomnosti lysozomálních proteas (např. katepsinu B, který je v některých rakovinných buňkách zastoupen ve vyšší míře než v buňkách zdravých) k jeho odštěpení a aktivaci. Tato práce vedle samotných protinádorových léčiv popisuje jednotlivé zástupce polymerních systémů určených k směrování těchto léčiv, jejich strukturu a funkci. V části experimentální je dále popsána syntéza některých polymerních konjugátů (skládajících se z nosiče, spojky a léčiva) a jejich charakterizace. Výsledkem práce je sada polymerních konjugátů protinádorových léčiv doxorubicinu a pirarubicinu se třemi různými peptidovými spojkami a soubor dat, získaných měřením rychlosti uvolňování protinádorových léčiv, stanovením jejich cytotoxicity a jejich charakterizací běžnými analytickými technikami. Klíčová slova: nosiče léčiv, EPR efekt, kancerostatika, polymery, katepsin B
Abstract v angličtině:
Abstract As the development of cancerostatic drugs progresses it is becoming necessary to contemplate the question of how to deliver these drugs, which themselves tend to exhibit carcinogenic properties, effectively and accurately to the affected tissues and thus to circumvent their destructive effects upon the healthy parts of the organism. One approach to delivering drugs selectively to cancerous tissues is to make use of some of the specific properties which these tissues tend to possess, one of which being the so-called enhanced permeability and retention effect (EPR effect). This effect, which will be further discussed within this thesis, allows for macromolecules that are too massive to pass from the bloodstream into healthy tissue, to exit the blood vessels of cancerous tissue and to accumulate there. Therefore, a drug molecule can specifically enter cancerous tissue along with a suitable macromolecule, to which it is conveniently attached. If, moreover, the given drug is connected to the carrier molecule via an enzymatically cleavable spacer, it is possible to make use of lysosomal proteases (such as cathepsin B, which is overexpressed in some cancer cells) in order to attain its detachment from the carrier molecule and its subsequent activation. This bachelor thesis focuses on describing the structure and function of various polymeric drug delivery systems along with the cancerostatic drugs themselves. The experimental section of this thesis further details the synthesis of some of these polymeric conjugates (consisting of a carrier molecule, a spacer and a drug molecule) and their characterisation. The results obtained include a set of polymeric conjugates of doxorubicin and pirarubicin cancerostatics with three different peptide spacers and a body of data acquired by measuring drug release rates, determining the cytotoxicity of the conjugates and by characterising them by means of standard analytical procedures. Keywords: drug delivery systems, EPR effect, cancerostatic drugs, polymers, cathepsin B (In Czech)
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Bc. Jan Zelený 1.1 MB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Bc. Jan Zelený 89 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Bc. Jan Zelený 105 kB
Stáhnout Posudek vedoucího RNDr. Mgr. Tomáš Etrych, Ph.D. 756 kB
Stáhnout Posudek oponenta Mgr. Tomáš Ječmen 328 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby prof. RNDr. Petr Hodek, CSc. 153 kB
Stáhnout Errata Bc. Jan Zelený 223 kB