velikost textu

Lexikographische Erfassung der Fokuspartikeln in deutsch-tschechischen Wörterbüchern

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Lexikographische Erfassung der Fokuspartikeln in deutsch-tschechischen Wörterbüchern
Název v češtině:
Lexikografické zpracování fokusačních partikulí v německo-českých slovnících
Název v angličtině:
Lexicographical Treatment of Focus Particles in German-Czech Dictionaries
Typ:
Bakalářská práce
Autor:
Bc. Lukáš Felbr
Vedoucí:
Mgr. Martin Šemelík
Oponent:
doc. PhDr. Marie Vachková, Ph.D.
Id práce:
207429
Fakulta:
Filozofická fakulta (FF)
Pracoviště:
Ústav germánských studií (21-UGS)
Program studia:
Matematika (B1101)
Obor studia:
Matematika se zaměřením na vzdělávání — Německý jazyk a literatura (MZUNJL)
Přidělovaný titul:
Bc.
Datum obhajoby:
17. 6. 2019
Výsledek obhajoby:
Výborně
Jazyk práce:
Němčina
Klíčová slova:
částice|fokusační částice|německo-český slovník|lexikografie|jazykový korpus
Klíčová slova v angličtině:
particle|focus particle|german-czech dictionary|lexicography|language corpus
Abstrakt:
Předkládaná práce představuje výsledky analýzy lexikografického zpracování fokusačních částic (auch, nur, sogar, ...) v německo-českých komerčních slovnících. Cílem této práce je vypracovat přehled o stavu lexikografického zpracování této skupiny partikulí a poukázat na konkrétní problémy. V centru pozornosti stojí jak marko-, tak i mikrostruktura jednotlivých slovníků a analyzovaných lemmat. Jako problematické se ukazují například údaje o slovních druzích, nejasné vymezení pojmu částice, chybějící exemplifikace či nedostatečné metajazykové komentáře. Následně je na příkladu fokusační partikule auch, mimo jiné také za pomoci metod korpusové lingvistiky, ukázáno, jak by mělo být lexikografické zpracování této partikule v akademickém slovníku vystavěno a jaká řešení se pro formulované problémy nabízí. Představená řešení, jako je uvedení konkrétní skupiny částic, přesné rozdělení jednotlivých významů, exemplifikace překračující rozsah jedné věty, syntaktické vlastnosti či přízvučnost, jsou následně zobecněna pro celou skupinu fokusačních částic a usouvztažněna s možným lexikografickým zpracováním celého slovního druhu částic.
Abstract v angličtině:
This bachelor thesis analysing and presenting the lexicographical treatment of focus particles (auch, nur, sogar, ...) in German-Czech commercial dictionaries. The goal of this paper is to provide an overview of the current status of the lexicographical treatment of this group of particles and address and highlight concrete issues. The focus is on both the macrostructure and microstructure of the respective dictionary and the analysed entries. Problems include, for example, word type specifications, unclear definition of the particle term, lack of examples or insufficient metalanguage comments. Subsequently, the focus particle auch serves as an example to illustrate how the lexicographic editing of these focus particles in an academic dictionary should be expanded and how the stated problems can be solved by using methods of corpus linguistics. The suggested solutions, such as the specification of the concrete particle subclass, the exact classification of the respective meanings, exemplification which exceeds the length of a sentence, syntactic properties or the specification of accent, are then generalized for the entire group of focus particles and set in relation to a possible lexicographical treatment of the entire word class of particles.
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Bc. Lukáš Felbr 1.54 MB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Bc. Lukáš Felbr 170 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Bc. Lukáš Felbr 167 kB
Stáhnout Posudek vedoucího Mgr. Martin Šemelík 243 kB
Stáhnout Posudek oponenta doc. PhDr. Marie Vachková, Ph.D. 113 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby 152 kB