velikost textu

Oddlužení - řešení úpadku dlužníka

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Oddlužení - řešení úpadku dlužníka
Název v angličtině:
Discharge - resolving of insolvency of a debtor
Typ:
Diplomová práce
Autor:
Martina Vodičková
Vedoucí:
JUDr. Tomáš Pohl
Oponent:
doc. JUDr. Alena Macková, Ph.D.
Id práce:
207424
Fakulta:
Právnická fakulta (PF)
Pracoviště:
Katedra občanského práva (22-KOP)
Program studia:
Právo a právní věda (M6805)
Obor studia:
Právo (6835)
Přidělovaný titul:
Mgr.
Datum obhajoby:
20. 9. 2019
Výsledek obhajoby:
Dobře
Jazyk práce:
Čeština
Klíčová slova:
oddlužení, insolvence, novela
Klíčová slova v angličtině:
discharge, insolvency, amendment
Abstrakt:
Oddlužení – řešení úpadku dlužníka Oddlužení je vedle konkursu a reorganizace jednou z možností, jak řešit dlužníkův úpadek nebo hrozící úpadek v rámci insolvenčního řízení. Oddlužení může být zahájeno pouze na návrh dlužníka, ale tento návrh za něho mohou sepsat a podat jen určité osoby (advokát, notář, exekutor, insolvenční správce nebo akreditovaná osoba). Prokáže-li dlužník, že svým návrhem sleduje pouze poctivý záměr, a že je schopen svým věřitelům uhradit minimálně 30 % jejich pohledávek, soud oddlužení povolí. Oddlužení může být provedeno třemi způsoby. Zpeněžením majetkové podstaty, plněním splátkového kalendáře po dobu 5 let, nebo kombinací těchto způsobů. Dlužník sám může projevit v návrhu svůj preferovaný způsob, ale finální rozhodnutí je na nezajištěných věřitelích. Až v případě, že se na žádném ze způsobů nedohodnou, rozhoduje soud. Plní-li dlužník po celou dobu trvání oddlužení své povinnosti, soud rozhodne o jeho splnění a osvobození dlužníka od placení zbývajících částí jeho pohledávek. V případě plnění splátkovým kalendářem může být dlužník osvobozen, i když svým věřitelům neuhradil v oddlužení požadovanou výši, stalo-li se tak následkem okolností, které nezavinil. Osvobození může být dlužníkovi následně odejmuto (až 3 roky poté), a to v případě kdy se zjistí, že dané osvobození dlužník získal na základě podvodu nebo byl-li pravomocně odsouzen za úmyslný trestný čin, kterým podstatně proces oddlužení ovlivnil. 1. 6. 2019 vešla v účinnost novela insolvenčního zákona, která zásadně změnila podmínky procesu oddlužení. Již není nutné dodržet výše uvedenou 30% hranici, ale zase naopak lze o oddlužení žádat pouze jednou za 10 let. Způsoby oddlužení byly zredukovány na dva – zpeněžení majetkové podstaty a plněním splátkového kalendáře se zpeněžením majetkové podstaty. Oddlužení může být následně splněno buď v okamžiku úhrady 100 % všech pohledávek nebo v době 3 let, kdy nezajištění věřitelé obdrželi alespoň 60 % svých pohledávek a nakonec v případě, kdy po dobu 5 let dlužník vynaloží veškeré své úsilí, aby svým věřitelům splatil co nejvyšší možnou částku.
Abstract v angličtině:
Discharge – resolving of insolvency of a debtor A discharge is, in addition to bankruptcy order and restructuring, one of the options for resolving of the insolvency or imminent bankruptcy of a debtor in insolvency proceedings. The discharge can be initiated only by proposal from debtor, but only certain person can this proposal write and submit (the lawyer, the notary, the executot, the insolvency administrator or the accredited person). If the debtor proves that his proposal has honest intent, and that he is able to pay at least 30 % of his claims to the creditors, then the court will grant the discharge from debts. The discharge can be done in three ways: the liquidation of the assets, the performance of the payment calendary for up to 5 years or a combination of these two methods. The debtor himself can show his preferred way in the proposal, but the final decision is on unsecured creditors. Only if the creditors do not agree on any of these ways, will the court decide. If the debtor performs his duties for the duration of the discharge, the court will decide on fulfillment of the discharge and exempts the debtor from paying the remaining parts of his claims. In the event of the performance of payment calendary, the debtor may be exempt from paying the remaining parts of his claims, even if he has not paid his creditors the required amount of the debt, but only as a result of circumstances he has not caused. The exemption may be subsequently withdrawn from debtor (up to 3 years afterwards), in case that the exemption has been obtained by debtor on the basis of fraud or if he has been convicted of a deliberate offens to which he has substantially affected the process of discharge. On 1 June 2019, an amendment to the Insolvency Act came into effect, which fundamentally changed the conditions of the process of discharge. It is no longer necessary to comply the above-mentioned 30 % threshold, but on the contrary, the discharge can only be requested once every 10 years. The methods of the discharge have been reduced to two - the liquidation of the assets and the performance of the payment calendary with the liquidation of the assets. The discharge may be subsequently fulfill either at the time of payment of 100 % of all claims, or at the period of 3 years when unsecured creditors receive at least 60 % of their claims, and ultimately when the debtor shall use his the best endeavors to repay to his creditors the highest possible amount, for a period of 5 years.
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Martina Vodičková 835 kB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Martina Vodičková 115 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Martina Vodičková 113 kB
Stáhnout Posudek vedoucího JUDr. Tomáš Pohl 120 kB
Stáhnout Posudek oponenta doc. JUDr. Alena Macková, Ph.D. 141 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby JUDr. Petr Smolík, Ph.D. 152 kB