velikost textu

Krátkodobé zrážkové úhrny

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Krátkodobé zrážkové úhrny
Název v češtině:
Krátkodobé srážkové úhrny
Název v angličtině:
Short-term precipitation amounts
Typ:
Bakalářská práce
Autor:
Bc. Adam Dragula
Vedoucí:
RNDr. Eva Holtanová, Ph.D.
Oponent:
Mgr. Stanislava Kliegrová
Konzultant:
RNDr. Lenka Crhová, Ph.D.
Id práce:
207420
Fakulta:
Matematicko-fyzikální fakulta (MFF)
Pracoviště:
Katedra fyziky atmosféry (32-KFA)
Program studia:
Fyzika (B1701)
Obor studia:
Obecná fyzika (FOF)
Přidělovaný titul:
Bc.
Datum obhajoby:
25. 6. 2019
Výsledek obhajoby:
Velmi dobře
Jazyk práce:
Slovenština
Klíčová slova:
atmosférické srážky, homogenita časové řady, chyby měření, extrémní hodnota
Klíčová slova v angličtině:
atmospheric precipitation, homogenity of climatic time series, measurement errors, extreme value
Abstrakt:
Název práce: Krátkodobé srážkové úhrny Autor: Adam Dragula Katedra / Ústav: Katedra fyziky atmosféry Vedoucí bakalářské práce: RNDr. Eva Holtanová, Ph.D., Katedra fyziky atmosféry Abstrakt: Hlavním cílem práce je analýza krátkodobých úhrnů srážek s důrazem na období přechodu mezi měřeními ombrografem a automatickým srážkoměrem. Pro tuto analýzu byla použita data Českého hydrometeorologického ústavu obsahující 10-minutové úhrny srážek z ombrografu a 10/15-minútové úhrny srážek z automatických srážkoměrů pro čtyři klimatologické stanice. V první části práce jsou zhrnuty základní poznatky o měření srážek a o metodách detekce nehomogenit v klimatických časových řadách. Cílem vlastní analýzy dat je analyzovat základní charakteristiky statistického rozdělení krátkodobých úhrnů v měřítku dní, hodin a 10/15- minutových intervalů. Porovnání je nejdříve realizováno pro období přechodu od měření ombrografem k automatickému srážkoměru, kdy mají tyto techniky měření překryv, poté jsou porovnávána období před a po automatizaci. Hlavním výsledkem práce je popis možné příčiny nehomogenity způsobené změnou měřící techniky, a to podhodnocení nízkých úhrnů srážek u ombrografu a problémy s měřením vysokých intenzit srážek u člunkového automatického srážkoměru. Klíčová slova: srážky, automatizace, homogenizace.
Abstract v angličtině:
Title: Short-term precipitation amounts Author: Adam Dragula Department: Department of Atmospheric Physics Supervisor: RNDr. Eva Holtanová, Ph.D., Department of Atmospheric Physics Abstract: The main object of this thesis is an analysis of short-term precipitation amounts with emphasis on transition period between pluviometer and automatic rain gauge. For the analysis, we were given data by Czech hydrometeorological institute, which contain precipitation amounts measured by pluviometer of 10 minutes term and precipitation amounts measured by automatic rain gauges of 10 and 15 minutes terms for four climatic stations. A summary of basic knowledge of measurement of precipitation and methodology of detection of inhomogenities in climatic time series is the point of the first part of the thesis. The aim of data analysis is to analyze basic characteristics of statistical distribution of precipitation amounts on a scale of days, hours and finally 10 or 15 minutes terms . A comparison of the distribution is carried out firstly in the transition period, where measurements of pluviometer and automatic rain gauge have an overlap, then two separate periods before and after automation are being compared. The main outcome of the thesis is a description of a possible cause of an inhomogenity caused by a change of measuring technique, which is underestimating of low precipitation amounts by pluviometer and problems concerned with measuring high precipitation intensities by automatic rain gauge. Keywords: precipitation, automation, homogenization.
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Bc. Adam Dragula 1.66 MB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Bc. Adam Dragula 47 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Bc. Adam Dragula 43 kB
Stáhnout Posudek vedoucího RNDr. Eva Holtanová, Ph.D. 541 kB
Stáhnout Posudek oponenta Mgr. Stanislava Kliegrová 1.02 MB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby RNDr. Alice Valkárová, DrSc. 152 kB