velikost textu

Heideggerova daseinsanalýza

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Heideggerova daseinsanalýza
Název v angličtině:
Daseinsanalysis of Heideggers
Typ:
Diplomová práce
Autor:
Mgr. Monika Kavková
Vedoucí:
prof. PhDr. Anna Hogenová, CSc.
Oponent:
Mgr. David Rybák, Ph.D.
Id práce:
207395
Fakulta:
Pedagogická fakulta (PedF)
Pracoviště:
Katedra občanské výchovy a filosofie (41-KOVF)
Program studia:
Učitelství pro střední školy (N7504)
Obor studia:
Učitelství společenských věd, filozofie a etiky pro střední školy a vyšší odborné školy (N FILET)
Přidělovaný titul:
Mgr.
Datum obhajoby:
20. 5. 2019
Výsledek obhajoby:
Výborně
Jazyk práce:
Čeština
Klíčová slova:
Sein, pobyt, tubytí, daseinsanalýza, fenomenologie, čas, sukcesivita, temporalita, starost
Klíčová slova v angličtině:
Sein, daseinsanalysis, time, phenomenology, human being, sukcesivity, temporality, worry
Abstrakt:
ABSTRAKT Diplomová práce se snaží nastínit daseinsanalýzu jako takovou, aby byla čtenáři lépe pochopitelná a srozumitelná. Popisuji základní pojmy, které jsou pro daseinsanalýzu nezbytné a bez které by nebyla širšímu publiku pochopitelná. V prvních kapitolách se zabývám historii daseinsanalýzy, kde také seznamuji čtenáře se jmény, které se s touto disciplínou pojí. Poté popisuji vývoj v Čechách a její principy. Jelikož je daseinsanalýza propojená s psychologií neopomíjím také toto hledisko a propojení s psychoterapií. Fenomenologii věnuji samotnou kapitolu, jelikož je pro vhloubení se do daseinsanalýzy nezbytná. Píši o principech, vývoji a podstatě této filosofické disciplíny. V dalších kapitolách se poté věnuji výkladu času, který byl a stále je v daseinsanalýze podstatou a základním pilířem. Popisuji jej z hlediska Heideggerova a také z úhlu filosofického. Pro lepší orientaci v problematice času vysvětluji také pojmy, jako jsou temporalita a sukcesivita. V práci rozlišuji také čas cyklický a lineární a seznamuji s nimi a s jeho podstatou. Následující kapitoly pak věnuji samotnému Martinu Heideggerovi. Snažím se o výklad jeho postojů, filosofie a názorů. Posléze se snažím podat obraz pobytu a časovosti z učení Heideggerova. Pojmy jako jsou „pobyt“ a „bytí“ prostupují celou práci a proto je nutné je pochopit nejen povrchově a z jednoho úhlu pohledu, ale znát pravou podstatu a díky tomuto najít podstatu lidského bytí.
Abstract v angličtině:
The diploma thesis tries to outline the daseinsanalysis as such, so that the readers can be better understood. I describe the basic terms that are necessary for daseinsanalysis and without which it would not be understandable to a wider audience. In the first chapters I deal with the history of daseinsanalysis, where the reader is also acquainted with the names associated with this discipline. Then I describe the development in Czech republic and its principles. As the daseinsanalysis is linked to psychology, I do not forget this aspect and the connection with psychotherapy. I devote my phenomenology to the chapter itself, as it is essential for the daseinanalysis to be deepened. I am writing about the principles, development and essence of this philosophical discipline. In the following chapters, I then deal with the interpretation of the time that has been and still is the essence and basic pillar of daseinsanalysis. I describe it from the point of view of Heidegger and also from the philosophical point of view. I also explain concepts such as temporality and succession for better orientation in time. In my work I also distinguish cyclic and linear time and familiarize them with it and its essence. The following chapters are devoted to Martin Heidegger himself. I try to interpret his attitudes, philosophy and opinions. Finally, I try to give a picture of the residence and the temporality of Heidegger's teachings. Terms such as "staying" and "being" pervade the whole work, so it is necessary to understand them not only from the surface and from a single point of view, but to know the true nature and to find the essence of human being.
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Mgr. Monika Kavková 586 kB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Mgr. Monika Kavková 74 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Mgr. Monika Kavková 10 kB
Stáhnout Posudek vedoucího prof. PhDr. Anna Hogenová, CSc. 197 kB
Stáhnout Posudek oponenta Mgr. David Rybák, Ph.D. 170 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby prof. PhDr. Anna Hogenová, CSc. 152 kB