velikost textu

Obhajoba obhájcem v hlavním líčení

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Obhajoba obhájcem v hlavním líčení
Název v angličtině:
Defence by the defence counsel in the trial
Typ:
Diplomová práce
Autor:
Mgr. Alena Vrátilová
Vedoucí:
prof. JUDr. Jiří Jelínek, CSc.
Oponent:
JUDr. Marie Vanduchová, CSc.
Id práce:
207357
Fakulta:
Právnická fakulta (PF)
Pracoviště:
Katedra trestního práva (22-KTP)
Program studia:
Právo a právní věda (M6805)
Obor studia:
Právo (6835)
Přidělovaný titul:
Mgr.
Datum obhajoby:
23. 9. 2019
Výsledek obhajoby:
Výborně
Jazyk práce:
Čeština
Klíčová slova:
právo na obhajobu - obhájce - hlavní líčení
Klíčová slova v angličtině:
the right of defence - defence counsel - trial
Abstrakt:
Obhajoba obhájcem v hlavním líčení Abstrakt Ústředním motivem diplomové práce je právo obviněného na obhajobu, jenž se uplatňuje v průběhu celého trestního řízení v podobě formální a materiální obhajoby. Důraz je v práci kladen na obhájce obviněného, a to zejména na jeho roli v hlavním líčení. Diplomantka se snaží věcným a stručným způsobem vymezit práva a povinnosti obhájce tak, aby bylo zcela zřetelné, kdy se jedná o výkon práva a kdy o jeho zneužití a nepochopení úlohy obhájce. Práce je tak velmi aktuální a jednoznačně přínosná i pro praktiky v oboru, neboť jak je zjevné z přehledu kárných rozhodnutí České advokátní komory, praxe přináší i v otázce mezí obhajoby, jakož i práv a povinností obhájce stále mnoho problémů. Práce je tematicky rozdělena do dvou celků, přičemž první část práce pojednává obecně o východiscích práva na obhajobu a o postavení obhájce v trestním řízení, zatímco druhá část je zaměřena na konkrétní rysy obhajoby v hlavním líčení. V první kapitole diplomové práce je blíže analyzováno právo obviněného na obhajobu v kontextu základních lidských práv a svobod s odkazem na národní i mezinárodní prameny práva. Rovněž je v této části rozebráno právo obviněného na spravedlivý proces, neboť právo hájit se a mít obhájce je jeho nezbytnou součástí. Druhou kapitolu uvozuje krátký historický exkurs mapující vývoj právní úpravy institutu obhájce. Podrobně se diplomantka věnuje platné právní úpravě a veškerým aspektům zastoupení obhájcem v trestním řízení. S ohledem na význam zajištění práva na obhajobu je citována judikatura a kapitolu zakončuje vhled do slovenské právní úpravy. Ve třetí kapitole se práce zaměřuje na vztah obhájce s obviněným, respektive advokáta s klientem, s důrazem na specifika tohoto vztahu a s odkazy na aktuální problémy z praxe. Čtvrtá a pátá kapitola tvoří celek pojednávající o hlavním líčení od přípravy, přes ústřední fázi dokazování, až po jeho skončení. Smyslem této části práce je poukázat na význam role obhájce v soudní fázi řízení a upozornit na prvky obhajoby v klíčovém stadiu trestního řízení. I zde je proto hojně citována judikatura českých soudů. Cílem diplomové práce je přinést ucelený pohled na obhajobu obhájcem v hlavním líčení v souvislostech celého trestního řízení a zejména vyzdvihnout stěžejní aspekty obhajoby či nedostatky v platné právní úpravě. Za tímto účelem byly poznatky čerpány jak z odborných monografií, tak rovněž z odborných článků či sborníků příspěvků z konferencí, jejichž autory jsou často sami advokáti-obhájci. V závěru práce si diplomantka vzhledem k připravované rekodifikaci trestního práva procesního dovoluje uvést několik návrhů de lege ferenda, jež vyplynuly ze studia problematiky. Klíčová slova právo na obhajobu – obhájce – hlavní líčení
Abstract v angličtině:
Defence by the defence counsel in the trial Abstract The main aim of the thesis is the defendant's right of defence, which applies throughout the criminal proceedings in the form of formal and material defence. In the thesis, the emphasis is placed on the defense counsel of the accused, especially his role in the trial. The author of the thesis tries to define the rights and obligations of the defense counsel in a factual and concise way so that it is clear when the law is exercised and when it is misused and when the role of the defence counsel is misunderstood. The thesis is thus very up-to-date and clearly beneficial for practitioners in the field as it is evident from the review of disciplinary decisions of the Czech Bar Association that the practice still raises many problems in the field of defense as well as the rights and duties of the defence counsel. The thesis is divided into two parts, the first part of the work generally discusses the bases of the rights of the defense and the position of the defense counsel in criminal proceedings, while the second part focuses on the specific features of the defence in the trial. The first chapter of the thesis closely analyses the right of the accused to defense in the context of fundamental human rights and freedoms with reference to national and international sources of law. The right of the accused to a fair trial is also discussed in this section, as the right to defend and to have a defence counsel is an essential part. The second chapter is introduced by a short historical excursion mapping the development of the legal regulation of the defence counsel institute. The author deals in detail with the applicable legislation and all aspects of representation by defence counsel in the criminal proceedings. With regard to the importance of securing the rights of the defense, the case-law is cited and the chapter is concluded with an insight into the Slovak legislation. The third chapter of the thesis focuses on the relationship of the defence counsel with the accused, respectively the defence counsel with the client, with an emphasis on the specifics of this relationship and with references to current problems in the practice. The fourth and fifth chapter form a whole dealing with the trial from preparation, through the main stage of substantiation up to its end. The purpose of this part of the thesis is to point out the importance of the role of the defence counsel in the judicial phase of the proceedings and to draw attention to the elements of defense at a crucial stage of the criminal proceedings. As well here, the case law of Czech courts is widely quoted. The aim of the thesis is to bring a comprehensive view of the defense by the defense counsel in the trial in the context of the entire criminal proceedings and especially to highlight the key aspects of the defense or shortcomings in the applicable legislation. For this purpose, the findings were drawn from both professional monographs and professional articles or publications of conference speeches, the authors of which are often advocates-defence counsels themselves. At the end of the thesis, the author, with regard to the upcoming recodification of the criminal law procedure, would like to introduce several proposals de lege ferenda, which arose from the study of the issue. Key words the right of defence - defence counsel - trial
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Mgr. Alena Vrátilová 1.04 MB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Mgr. Alena Vrátilová 99 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Mgr. Alena Vrátilová 98 kB
Stáhnout Posudek vedoucího prof. JUDr. Jiří Jelínek, CSc. 116 kB
Stáhnout Posudek oponenta JUDr. Marie Vanduchová, CSc. 117 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby JUDr. Rudolf Vokoun, CSc. 152 kB