velikost textu

Občanství EU: vývoj, využití a perspektivy po Brexitu

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Občanství EU: vývoj, využití a perspektivy po Brexitu
Název v angličtině:
Citizenship of the European Union: Its development, use and perspectives after Brexit
Typ:
Diplomová práce
Autor:
Bc. Jan Rampas
Vedoucí:
doc. JUDr. Richard Král, LL.M., Ph.D.
Oponent:
JUDr. Jan Exner
Id práce:
207338
Fakulta:
Právnická fakulta (PF)
Pracoviště:
Katedra evropského práva (22-KEP)
Program studia:
Právo a právní věda (M6805)
Obor studia:
Právo (6835)
Přidělovaný titul:
Mgr.
Datum obhajoby:
11. 3. 2019
Výsledek obhajoby:
Výborně
Jazyk práce:
Čeština
Klíčová slova:
Občanství Evropské unie, Brexit, Velká Británie, Unijní občané.
Klíčová slova v angličtině:
Citizenship of the European Union, Brexit, Great Britain, European Citizens.
Abstrakt:
Abstrakt v českém jazyce: Práce se zabývá institutem občanství Evropské unie. Sleduje nejprve jeho počátky, institucionální zakotvení a vymezení jeho obsahu, aby se následně zaměřila nejprve na soudobé problémy, se kterými se institut potýká při své aplikaci, a poté na využití občanství Unie jako jednoho z možných řešení problematického právního postavení občanů Unie a občanů Spojeného království po uskutečnění Brexitu. Autor předkládá návrhy na řešení postavení nejrůznějších skupin osob, jejichž postavení se po Brexitu výrazně změní, a to především v souvislosti s jejich místem pobytu, státní příslušnosti a skutečnosti, zda budou po Brexitu stále státními příslušníky členského státu Evropské unie nebo již nikoliv. Autor uvádí možná řešení problémů, které takovýto stav nejistoty přináší a s odkazy na judikaturu, aktuální odbornou literaturu a průběh brexitových vyjednávání předkládá návrhy nového vymezení občanství Unie a možnosti jeho využití na ochranu práv britských státních příslušníků na území členských států EU po Brexitu, ale naopak také pro unijní občany žijící, pracující nebo studující po Brexitu na území Británie. Pozornost je také věnována specifickému prostoru Severního Irska – problematickému prostoru, na němž hrozí v souvislosti s Brexitem vznik široké škály variant občanství s rozdílnými právy a povinnostmi. Po předložení alternativních možností využití občanství Unie v rámci Brexitu se zhodnocením jejich kladů, záporů a šancí na praktické prosazení, se práce zaměřuje na další perspektivy občanství EU. Je nastíněno několik cest, kterými se tento institut může vydat a co by na každé z nich mohl obsahovat. Primární pozornost je věnována oblasti sociálních práv, dále oblasti politických práv a konečně je rozebrána funkčnost a efektivita občanství Unie v případě jeho oddělení od občanství členských států a stanovení jiných podmínek pro jeho nabývání a využívání. Oblasti jsou poté analyzovány i s ohledem na požadavky vzhledem k primárnímu právu Evropské unie a nutnosti kooperace od členských států. Cílem práce je jednak zdokumentovat genezi institutu občanství Unie a ukázat potenciál, který má v řešení otázky Brexitu, ale také přinést určité návrhy budoucího směru, kterým by se mohl institut vydat a to i s ohledem na efektivnější prosazování „občanské“ dimenze v rámci fungování Evropské unie a pro zvýraznění výhod evropské integrace pro „statické“ občany jednotlivých členských států, kteří každodenně nevyužívají práva volného pohybu. Klíčová slova: Občanství Evropské unie, Brexit, Velká Británie, Unijní občané.
Abstract v angličtině:
Abstract in English language: The thesis deals with the Institute of Citizenship of the European Union. It follows the first of its origins, the institutional framework and the definition of its content to then focus on the contemporary problems faced by this institution in its application and the use of this specific type of citizenship as one of the possible solutions to the problematic legal status of EU citizens and citizens of the United Kingdom after Brexit. The author puts forward suggestions for addressing the different groups of people whose position changes significantly after Brexit, especially with regard to their place of residence, nationality and whether or not they will still be citizens of a Member State of the European Union after Brexit or not. The author presents possible solutions to the problems that such a state of uncertainty brings with references to case law, current professional literature, and also takes into account the course of Brexit bargaining. He also submits proposals for a new definition of EU citizenship and its possible use to protect the rights of British citizens on the territory of EU Member States after Brexit, but also for Union citizens who are in the same time living, working or studying in Great Britain. Attention is also paid to the specific area of Northern Ireland - a problematic area where there will be a wide range of variants of citizenship with different rights and responsibilities in connection with Brexit. After presenting the possibilities of using EU citizenship as one of the possible solutions of Brexit with the appreciation of their pros and cons and the chances of practical enforcement, the work focuses on further perspectives of EU citizenship. There are several ways in which this institute can go and what it could contain for each. Primary attention is paid to the area of social rights, the area of political rights and, finally, the functioning and effectiveness of Union citizenship in the event of its separation from the citizenship of the Member States and the establishment of other conditions for its acquisition and exploitation. Areas have also been analyzed with regard to the requirements of the primary EU law and the need for cooperation from the Member States. The aim of this work is to document the genesis of the institute of Union citizenship and to show the potential that it has in dealing with the Brexit issue but also to bring forward some suggestions for future direction of this institute, effective promotion of the "civic" dimension in the functioning of the European Union and to highlight the benefits of European integration for "static" citizens of individual Member States who do not exercise the rights of free movement on a daily basis. Key words: Citizenship of the European Union, Brexit, Great Britain, European Citizens.
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Bc. Jan Rampas 1.15 MB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Bc. Jan Rampas 51 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Bc. Jan Rampas 18 kB
Stáhnout Posudek vedoucího doc. JUDr. Richard Král, LL.M., Ph.D. 135 kB
Stáhnout Posudek oponenta JUDr. Jan Exner 910 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby prof. JUDr. PhDr. Michal Tomášek, DrSc. 152 kB