velikost textu

Právní úprava odpovědnosti za ekologickou újmu

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Právní úprava odpovědnosti za ekologickou újmu
Název v angličtině:
Liability for environmental damages
Typ:
Diplomová práce
Autor:
Mgr. Vítězslav Traurig
Vedoucí:
JUDr. Michal Sobotka, Ph.D.
Oponent:
JUDr. Mgr. Jiří Pokorný, Ph.D.
Id práce:
207314
Fakulta:
Právnická fakulta (PF)
Pracoviště:
Katedra práva životního prostředí (22-KPZP)
Program studia:
Právo a právní věda (M6805)
Obor studia:
Právo (6835)
Přidělovaný titul:
Mgr.
Datum obhajoby:
30. 1. 2020
Výsledek obhajoby:
Velmi dobře
Jazyk práce:
Čeština
Klíčová slova:
ekologická újma, ekologicko-právní odpovědnost, preventivní a nápravná opatření
Klíčová slova v angličtině:
environmental damages, environmental liability, preventive and remedial measures
Abstrakt:
Název diplomové práce Právní úprava odpovědnosti za ekologickou újmu Abstrakt Tato diplomová práce se zabývá postavením institutu odpovědnosti za ekologickou újmu v českém právním řádu. Jedná se o poměrně složitou problematiku v oblasti práva životního prostředí, která se stále vyvíjí. Vzhledem k tomu, že životní prostředí přesahuje hranice jednotlivých států, i právní úprava ochrany životního prostředí včetně odpovědnosti za ekologickou újmu je silně ovlivněna mezinárodním právem a zejména pak právem evropským. Odpovědnost za ekologickou újmu se řadí mezi odpovědnost za ztráty na životním prostředí a společně s odpovědností za veřejnoprávní delikty tvoří koncept ekologicko-právní odpovědnosti. Cílem této práce je detailně analyzovat institut odpovědnosti za ekologickou újmu a komplexně rozebrat jeho jednotlivé aspekty. Vzhledem k roztříštěnosti právní úpravy a různým pohledům jednotlivých zákonů na pojem ekologické újmy se tato diplomová práce zaměřuje na rozbor jednotlivých pohledů a vysvětlení účelu jednotlivých úprav. Nejdůležitější a v praxi jedinou aplikovanou právní úpravou v této oblasti je systém ukládání preventivních a nápravných opatření v zákonech upravujících jednotlivé složky a zdroje ohrožení životního prostředí. Tato diplomová práce rozebírá jednotlivá opatření ve složkových zákonech a zároveň analyzuje, z jakých důvodů se při ukládání takovýchto opatření nepostupuje podle zákona o životním prostředí. Vzhledem k provázanosti ekologické újmy a občanskoprávní škody i nepřesné terminologii v právní úpravě jsou tyto dva instituty často zaměňovány. Proto je v diplomové práci obsažena komparace těchto dvou druhů odpovědnosti společně s rozborem toho, za jakých okolností se dají oba dva tyto odpovědnostní systémy užít společně. Poslední kapitola diplomové práce je věnována problematice uplatňování odpovědnosti za ekologickou újmu. Je zde zhodnoceno, jak je tento institut využíván a nastíněna úvaha nad tím, v jakých případech by byl postup podle zákona o ekologické újmě namísto postupu podle složkových zákonů využit. Klíčová slova ekologická újma, ekologicko-právní odpovědnost, preventivní a nápravná opatření
Abstract v angličtině:
Thesis title Liability for environmental damages Abstract This thesis deals with the position of the institute of liability for environmental damages in the Czech legal order. This is a relatively complex issue in the field of environmental law, which has been constantly evolving. The environment extends beyond national borders, therefore legislation of the environmental protection, including liability for environmental damages, is strongly influenced by international law and, in particular, European law. Liability for environmental damages is one type of the liability for environmental losses and together with liability for public torts (crimes and contraventions) it forms the concept of legal environmental liability. The aim of this work is to analyse the institute of liability for environmental damages in detail and to analyse its individual aspects in a comprehensive way. Because of the fragmentation of legislation and different views of individual acts on the concept of environmental damages, this thesis focuses on the analysis of these views and explanation of the acts’ purposes. The most important and in practice the only legislation applied in this area is the system of imposing preventive and remedial measures in the acts regulating individual environmental components and sources of environmental threat. This thesis analyses the individual measures in the environmental component acts and also analyses the reasons why it is not possible to impose such measures in accordance with the Environmental Act. Because of the connection between environmental damages and civil damages as well as imprecise terminology in legislation, these two institutes are often confused. Therefore, the thesis contains a comparison of these two types of liability together with an analysis when it is possible to apply both of these liability systems. The last chapter of the thesis is devoted to the application of liability for environmental damages. It is assessed how this institute is used and in which cases the procedure under the Environmental Damage Act would be used instead of the procedure under the acts regulating individual environmental components. Key words environmental damages, environmental liability, preventive and remedial measures
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Mgr. Vítězslav Traurig 677 kB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Mgr. Vítězslav Traurig 186 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Mgr. Vítězslav Traurig 184 kB
Stáhnout Posudek vedoucího JUDr. Michal Sobotka, Ph.D. 319 kB
Stáhnout Posudek oponenta JUDr. Mgr. Jiří Pokorný, Ph.D. 109 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby prof. JUDr. Milan Damohorský, DrSc. 153 kB