velikost textu

Rekombinantní příprava DNA vazebné domény transkripčního faktoru TEAD1 pro studium jeho interakcí s DNA

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Rekombinantní příprava DNA vazebné domény transkripčního faktoru TEAD1 pro studium jeho interakcí s DNA
Název v angličtině:
Recombinant preparation of DNA binding domain of transcription factor TEAD1
Typ:
Bakalářská práce
Autor:
Bc. Veronika Kúdelová
Vedoucí:
RNDr. Petr Novák, Ph.D.
Oponent:
RNDr. Helena Dračínská, Ph.D.
Konzultant:
Mgr. Růžena Lišková
Id práce:
207301
Fakulta:
Přírodovědecká fakulta (PřF)
Pracoviště:
Katedra biochemie (31-250)
Program studia:
Biochemie (B1406)
Obor studia:
Biochemie (BBIO)
Přidělovaný titul:
Bc.
Datum obhajoby:
10. 6. 2019
Výsledek obhajoby:
Výborně
Jazyk práce:
Čeština
Klíčová slova:
Rekombinantní exprese, purifikace proteinu, DNA vazebný protein, regulace transkripce, buněčná signalizace, TEAD1, transkripční faktor, DNA vazebná doména
Klíčová slova v angličtině:
Recombinant expression, protein purification, DNA binding protein, transcription regulation, cell signalling, TEAD1, transcription factor, DNA binding domain
Abstrakt:
ABSTRAKT Proteiny TEAD patří do významné rodiny transkripčních faktorů, které se během vývoje organismu podílí na regulaci jeho růstu a diferenciace buněk prostřednictvím aktivace exprese nejrůznějších genů. Tato rodina sdílí dvě vysoce konzervovaná místa, a to TEA DNA vazebnou doménu, po které tyto proteiny získaly název, a doménu, pomocí níž transkripční faktory váží další koaktivátory. Protože TEAD proteiny nejsou samy o sobě schopné transkripce, interagují s řadou koaktivátorů, které umožňují regulovat transkripci požadovaného genu. Poruchou regulace aktivity TEAD proteinů může docházet ke vzniku nádorových onemocnění. Proto v dnešní době hrají proteiny rodiny TEAD nemalou roli při vývoji nových protinádorových léčiv. Jedním ze způsobů inhibice těchto proteinů je zabránění jejich vazbě na DNA, tedy blokace aktivního místa v DNA vazebné doméně. Tato bakalářská práce se zabývá rekombinantní expresí zmíněné DNA vazebné domény transkripčního faktoru TEAD1, která je prodloužená o aminokyseliny v nestrukturované oblasti. Po nalezení vhodných podmínek produkce bylo přistoupeno k produkci ve velkém objemu následované purifikací a ověřením identity proteinu. Nakonec byla potvrzena schopnost interakce produkovaného proteinu s DNA. Připravený protein bude tedy možné využít ke studiu způsobů jeho interakce s DNA, což do budoucna může napomoci k nalezení látek blokujících aktivitu transkripčního faktoru TEAD1. KLÍČOVÁ SLOVA Rekombinantní exprese, purifikace proteinu, DNA vazebný protein, regulace transkripce, buněčná signalizace, TEAD1, transkripční faktor, DNA vazebná doména
Abstract v angličtině:
ABSTRACT TEAD proteins belong to a significant family of transcription factors that contribute to the regulation of organism growth and cell differentiation during its development by activating the expression of a wide variety of genes. This family shares two highly conserved sites, the TEA DNA binding domain, after which the proteins have been named, and the domain by which transcription factors bind other coactivators. Because TEAD proteins are not able to activate transcription themselves, they interact with a number of coactivators. These coactivators allow the transcription of the gene of interest to be regulated. Failure of TEAD protein activity regulation can lead to cancer. Therefore, TEAD family proteins nowadays play an important role in the development of new anticancer drugs. One way of inhibiting these proteins is to block the active site in their DNA binding domain, thus, to block their binding to DNA. This bachelor thesis deals with recombinant expression of said DNA binding domain of transcription factor TEAD1, which is extended by amino acids in unstructured regions. After finding suitable conditions of protein production, we proceeded to large volume production which was followed by purification and protein identity verification. Finally, the ability of the produced protein to interact with DNA was confirmed. Thus, the prepared protein can be used to study the ways in which it interacts with DNA, that in the future may help to find TEAD1 transcription factor blocking agents (In Czech). KEYWORDS Recombinant expression, protein purification, DNA binding protein, transcription regulation, cell signalling, TEAD1, transcription factor, DNA binding domain
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Bc. Veronika Kúdelová 3.81 MB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Bc. Veronika Kúdelová 307 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Bc. Veronika Kúdelová 240 kB
Stáhnout Posudek vedoucího RNDr. Petr Novák, Ph.D. 366 kB
Stáhnout Posudek oponenta RNDr. Helena Dračínská, Ph.D. 377 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby prof. RNDr. Petr Hodek, CSc. 154 kB
Stáhnout Errata Bc. Veronika Kúdelová 319 kB