velikost textu

Možnosti využití nanomagteticky upravených materiálů při studiu dekomposice

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Možnosti využití nanomagteticky upravených materiálů při studiu dekomposice
Název v angličtině:
Use of nanomagnets treated materials in study of decomposition
Typ:
Bakalářská práce
Autor:
Bc. Michal Vyhnálek
Vedoucí:
prof. Mgr. Ing. Jan Frouz, CSc.
Oponent:
Ing. Hana Veselá, Ph.D.
Id práce:
207300
Fakulta:
Přírodovědecká fakulta (PřF)
Pracoviště:
Ústav pro životní prostředí (31-550)
Program studia:
Ekologie a ochrana prostředí (B1601)
Obor studia:
Ochrana životního prostředí (BOZP)
Přidělovaný titul:
Bc.
Datum obhajoby:
2. 9. 2019
Výsledek obhajoby:
Velmi dobře
Jazyk práce:
Čeština
Klíčová slova:
Magnetické nanočástice, dekomposice, půdní organická hmota
Klíčová slova v angličtině:
Magnetic nanoparticles, decomposition, soil organic matter
Abstrakt:
ABSTRAKT Při sledování půdní organické hmoty je využíváno různých metod značení, zejména 13C, využívající izotopy uhlíku které jsou sice spolehlivé, ale vyžadují drahé vybavení. Levnou alternativou by mohlo být značení magnetickými nanočásticemi, které lze snadno připravit ve většině laboratoří. Výhodou použití nanočástic je skutečnost, že bychom byli schopni sledovat osud jednotlivých konkrétních částic přidaných do půdy, včetně jejich chemických změn či změn jejich mikrobiálního osídlení. Cílem této práce bylo experimentálně otestovat použití magnetických nanočástic a prokázat, zda je možné toto značení spolehlivě využívat při sledování půdního uhlíku. KLÍČOVÁ SLOVA Magnetické nanočástice, dekomposice, půdní organická hmota
Abstract v angličtině:
ABSTRACT In study of soil organic matter, many methods of carbon labeling are used, mostly using 13C, carbon isotope which are reliable, but require expensive devices. Magnetic nanoparticles could provide low-cost alternative, which can be prepared in most laboratories with basic equipment. The upside of nanoparticles usage is the fact, that we could monitor fate of individual particles added to soil, including their chemical transformations or changes in microbial communities. The goal of this paper was to test the usage of magnetic nanoparticles and prove the reliability of carbon labeling through experiment. KEY WORDS Magnetic nanoparticles, decomposition, soil organic matter
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Bc. Michal Vyhnálek 1.45 MB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Bc. Michal Vyhnálek 122 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Bc. Michal Vyhnálek 117 kB
Stáhnout Posudek vedoucího prof. Mgr. Ing. Jan Frouz, CSc. 151 kB
Stáhnout Posudek oponenta Ing. Hana Veselá, Ph.D. 44 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby prof. Mgr. Ing. Jan Frouz, CSc. 154 kB