velikost textu

Využití efektu kotvení v marketingové praxi

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Využití efektu kotvení v marketingové praxi
Název v angličtině:
Use of Anchoring in Marketing Practice
Typ:
Bakalářská práce
Autor:
Bc. Tereza Gardianova
Vedoucí:
Mgr. Marek Vranka
Oponent:
Mgr. Pavla Homolová
Id práce:
207297
Fakulta:
Filozofická fakulta (FF)
Pracoviště:
Katedra sociologie (21-KSOC)
Program studia:
Sociologie (B6703)
Obor studia:
Sociologicko-ekonomická studia (SOEK)
Přidělovaný titul:
Bc.
Datum obhajoby:
3. 9. 2019
Výsledek obhajoby:
Velmi dobře
Jazyk práce:
Čeština
Klíčová slova:
behaviorálni ekonomie|heuristiky a zkreslení|rozhodování|marketingová strategie|marketingový mix
Klíčová slova v angličtině:
behavioral economics|heuristics and biases|decision making|marketing strategy|marketing mix
Abstrakt:
Abstrakt Práce se zabývá jednou z nejznámějších heuristik – efektem kotvení. Hlavním cílem této práce je analyzovat jaké marketingové praktiky využívají efekt kotvení a jaký vliv má kotvení na spotřebitele a jeho spotřebitelské rozhodování. V teoretické části jsou představeny dosavadní teoretické přístupy a mechanismy, které se snaží vysvětlit původ a vznik kotvení, společně s dalšími faktory, které mohou na efekt kotvení působit. V druhé polovině teoretické části jsou analyzovány marketingové cenové strategie a spotřebitelský rozhodovací proces, zejména pak spotřebitelské rozhodování o maximální ceně, kterou jsou spotřebitelé ochotni zaplatit za produkt či službu. V praktické části je pak proveden vlastní experiment, který zkoumá základní princip kotvení a za pomoci změn v nastavených podmínkách se také snaží potvrdit snížení účinku kotvy.
Abstract v angličtině:
Abstract The bachelor thesis deals with one of the best known heuristics – the anchoring effect. The main aim of this thesis is to analyze which marketing practices use the anchoring effect and what influence anchoring has on the consumer and consumer‘s decision-making. In the theoretical part there are presented theoretical approaches and mechanisms, which try to explain the origin of anchoring, together with other factors that can influence the effect of anchoring. In the second half of the theoretical part are analyzed marketing pricing strategies and consumer decision-making process especially consumer decision-making about the maximum price that consumers are willing to pay for a product or service. In the practical part, the experiment is carried out which examines the basic principle of anchoring and under the changed conditions it also tries to confirm the reduction of the anchor effect.
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Bc. Tereza Gardianova 1.22 MB
Stáhnout Příloha k práci Bc. Tereza Gardianova 1.37 MB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Bc. Tereza Gardianova 80 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Bc. Tereza Gardianova 78 kB
Stáhnout Posudek vedoucího Mgr. Marek Vranka 232 kB
Stáhnout Posudek oponenta Mgr. Pavla Homolová 270 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby doc. PhDr. Jiří Buriánek, CSc. 155 kB