velikost textu

Interakce střevní mikroflóry s vybranými flavonoidy

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Interakce střevní mikroflóry s vybranými flavonoidy
Název v angličtině:
Interaction of gut microbiota with selected flavonoids
Typ:
Bakalářská práce
Autor:
Bc. Štěpán Balatka
Vedoucí:
prof. RNDr. Petr Hodek, CSc.
Oponent:
RNDr. Jitka Koblihová
Id práce:
207248
Fakulta:
Přírodovědecká fakulta (PřF)
Pracoviště:
Katedra biochemie (31-250)
Program studia:
Biochemie (B1406)
Obor studia:
Biochemie (BBIO)
Přidělovaný titul:
Bc.
Datum obhajoby:
5. 9. 2019
Výsledek obhajoby:
Výborně
Jazyk práce:
Čeština
Klíčová slova:
střevní mikroflóra, myricetin, metabolismus, biodiverzita, celiakie
Klíčová slova v angličtině:
intestinal microflora, myricetin, metabolism, biodiversity, celiac disease
Abstrakt:
Abstrakt Mikroflóra nacházející se na povrchu a uvnitř lidského těla je velmi rozsáhlý systém. Velmi významnou a stále ještě ne zcela prozkoumanou oblastí je střevní mikroflóra gastrointestinálního traktu. Střevní mikroflóru tvoří mnoho druhů bakterií, virů, hub nebo některé jednobuněčné eukaryotní heterotrofní organismy. Střevní mikroflóra se účastní například syntézy vitamínů, trávení polysacharidů nebo při ukládání tuků. Významně se zapojuje do metabolismu cizorodých látek a trávení potravy. Cizorodé látky mohou svým působením ovlivňovat složení střevní mikroflóry. Nesmí se opomíjet, že složení střevní mikroflóry se liší u jednotlivých jedinců a je proměnlivé během života. Metabolismus cizorodých látek ve vztahu k lidskému organismu je celosvětovým předmětem studií. Tato práce je věnována metabolismu myricetinu a jeho vlivu na trávicí trakt zdravého jedince a celiaka. Dále je studováno, zda myricetin ovlivňuje biodiverzitu střevních bakterií. Odebrané fekální vzorky od dárce A (celiak) a B (zdravý) byly inkubovány v čase 0, 3 a 6 hodin v McDougallově pufru s myricetinem. Dále byly zkoumány metodou RP-HPLC. Cílem bylo zjistit, zda se přidaný myricetin metabolizuje vykultivovanými bakteriemi na další metabolit (např. dihydromyricetin). Při analýze byl zjištěn úbytek myricetinu v průběhu 6 hodin u obou poskytnutých vzorků, ovšem ani u jednoho vzorku se nepodařilo detekovat dihydromyricetin. U obou fekálních vzorků byl v průběhu 72 hodin sledován vliv myricetinu na biodiverzitu vykultivovaných bakterií. K analýze byla použita metoda PCR následovaná gradientovou elektroforézou v denaturačním gelu (DGGE). Bylo zjištěno, že myricetin během 72hodinové kultivace ovlivnil složení bakterií v odebraných fekálních vzorcích. Po DGGE byla amplifikována bakteriální DNA metodou PCR a odeslána k sekvenaci do firmy SEQme. Z některých získaných sekvencí se podařilo pomocí sekvenčních databází určit druhy bakterií, o které by se mohlo jedna. Shoda byla nalezena například s Eubacterium rectale nebo Escherichia coli. Dále byla prokázána různorodost v zastoupení bakteriálních druhů ve fekálních vzorcích u obou dárců. Klíčová slova: střevní mikroflóra, myricetin, metabolismus, biodiverzita, celiakie
Abstract v angličtině:
Abstract The microflora located on the surface of and inside the human body is a very large system. The intestinal microflora of the gastrointestinal tract is a very important and still not fully explored area. The intestinal microflora consists of many types of bacteria, viruses, fungi or some single-cell eukaryotic heterotrophic organisms. The intestinal microflora is involved, for example, in the synthesis of vitamins, digestion of polysacharides or in the storing of fats. It is significantly involved in the metabolism of foreign substances and digestion of food. The activity of foreign substances can influence the composition of the intestinal microflora. It must not be forgotten that the composition of the intestinal microflora differs in separate individuals and is changeable during life. The metabolism of foreign substances in relation to the human organism is a subject of global studies. This work is devoted to the metabolism of myricetin and its influence on the digestive tract of a healthy individual and a person with celiac disease. It is also studied whether myricetin affects the biodiversity of intestinal bacteria. The collected stool samples from donor A (a person with celiac disease) and B (a healthy control) were incubated at 0, 3 and 6 hours in McDougall buffer with myricetin. They were also investigated through the RP-HPLC method. The task was to determine whether the added myricetin was metabolized by the cultivated bacteria to a next metabolite (e.g. dihydromyricetin). In the analysis, the decrease of myricetin was detected within 6 hours for both provided samples, however, none of the samples detected dihydromyricetin. The effect of myricetin on the biodiversity of the cultivated bacteria was monitored in both stool samples during a period of 72 hours. A PCR method followed by a denaturing gradient gel electrophoresis (DGGE) was used for the analysis. Myricetin was found to have influenced the composition of the bacteria in the sampled faeces during the 72-hour cultivation. After the DGGE, the bacterial DNA was amplificated through the PCR method and sent for sequencing to the SEQme company. Through comparison with sequence databases it was possible to determine the types of involved bacteria from some of the obtained sequences. A match was found, for example, with Eubacterium rectale or Escherichia coli. In addition, there has been evidence of diversity in the representation of bacterial species in the stool samples of both donors. Key words: intestinal microflora, myricetin, metabolism, biodiversity, celiac disease (In Czech)
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Bc. Štěpán Balatka 1.27 MB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Bc. Štěpán Balatka 124 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Bc. Štěpán Balatka 120 kB
Stáhnout Posudek vedoucího prof. RNDr. Petr Hodek, CSc. 38 kB
Stáhnout Posudek oponenta RNDr. Jitka Koblihová 347 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby prof. RNDr. Petr Hodek, CSc. 154 kB