velikost textu

Smlouvy o zamezení dvojího zdanění se zvláštním ohledem na koncept stálé provozovny

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Smlouvy o zamezení dvojího zdanění se zvláštním ohledem na koncept stálé provozovny
Název v angličtině:
Double taxation treaties with particular regard to the concept of a permanent establishment
Typ:
Diplomová práce
Autor:
Jan Kubeš
Vedoucí:
JUDr. Roman Vybíral, Ph.D.
Oponent:
JUDr. Tomáš Sejkora, Ph.D.
Id práce:
207230
Fakulta:
Právnická fakulta (PF)
Pracoviště:
Katedra finančního práva a finanční vědy (22-KFP)
Program studia:
Právo a právní věda (M6805)
Obor studia:
Právo (6835)
Přidělovaný titul:
Mgr.
Datum obhajoby:
27. 5. 2019
Výsledek obhajoby:
Velmi dobře
Jazyk práce:
Čeština
Klíčová slova:
dvojí zdanění, stálá provozovna, smlouvy o zamezení dvojího zdanění
Klíčová slova v angličtině:
double taxation, permanent establishment,double taxation treaties
Abstrakt:
Dvojí zdanění příjmů je z hlediska daňových poplatníků nežádoucím fenoménem, kdy nejrozšířenější způsob jeho zamezení jsou bilaterální smlouvy uzavírané mezi státy dle Modelové smlouvy OECD. Obecně podmínkou zdanění je buď daňové rezidentství, nebo existence stálé provozovny, která může nabývat různých podob. Smlouvy o zamezení dvojího zdanění a v nich obsažený koncept stálé provozovny, kterým je tato práce věnována, v posledních letech procházejí dynamickou proměnou kvůli Base Erosion and Profit shifting zprávám (BEPS) i Mnohostrannému nástroji OECD (MLI). Tuto proměnu dokládá v této diplomové práci provedená komparace vybraných ustanovení Modelové smlouvy OECD z roku 2014 a 2017. Tato práce se dále zabývá aktuální otázkou, zda je smyslem současného vývoje daňových smluv zamezení dvojího zdanění, či zamezení dvojímu nezdanění a umělému snižování daňové povinnosti. Smlouvy o zamezení dvojího zdanění, jak praxe ukazuje, svoji tradiční úlohu plní. První kapitola se věnuje obecně systému vnitrostátního a mezinárodního zdanění. Kapitola druhá se věnuje problematice dvojího zdanění, metodám jeho zamezení a komparaci verzí Modelové smlouvy OECD z roku 2014 a 2017. Třetí kapitola se zaobírá konceptem stálé provozovny, jakožto daňově relevantní přítomnosti daňového nerezidenta. Dokonce i zaměstnanec pracující z domova může dát nově vzniknout stálé provozovně, vzhledem k rozvoji technologií. Problematika výkladu komentářů k Modelové smlouvě OECD je nastíněna v kapitole čtvrté. Kapitola pátá se věnuje problematice vyhýbání se daňové povinnosti, BEPS a konceptu zneužití práva. Kapitola šestá popisuje změny, které MLI přináší pro koncept stálé provozovny, podává zprávu o legislativním procesu a analyzuje dopad, který MLI bude mít na Českou republiku. Smlouvy o zamezení dvojího zdanění a koncept stálé provozovny jsou prostředky, jak nalézt cestu k dílčímu řešení, které vyhoví státům i daňovým subjektům při určování daňové povinnosti. 01
Abstract v angličtině:
Double tax treaties aim to prevent double taxation. Double taxation of income is an undesirable phenomenon from the taxpayers' point of view. The most widespread way of preventing it is through bilateral agreements concluded between states under the OECD Model Agreement. In general, a prerequisite of taxation is either tax residency or the existence of a permanent establishment, which can take various forms. Double taxation treaties and the concept of a permanent establishment in which this master thesis is dedicated, have undergone a dynamic transformation over the past few years due to both Base Erosion and Profit Shifting reports (BEPS) and the Multilateral Instrument by OECD (MLI). This transformation is demonstrated in this thesis by comparing selected provisions of the OECD Model Agreement 2014 and 2017. This thesis addresses the current question of whether the current development of tax treaties is to avoid double taxation or avoid double non-taxation and artificial tax reduction. Double tax treaties, as practice shows, fulfill their traditional role. The first chapter deals with the system of national and international taxation in general. The second chapter deals with the issue of double taxation, methods of its avoidance and comparison of versions of the OECD Model Agreement 2014 and 2017. The third chapter deals with the concept of a permanent establishment as a tax-relevant presence of a non-resident. Even an employee working from a home office can give a rise to a permanent establishment, given the development of technology. The issue of interpreting Commentaries on the OECD Model Agreement is outlined in Chapter Four. Chapter Five deals with tax avoidance, Base Erosion and Profit Shifting and the concept of abuse of law. Chapter Six describes the changes the MLI brings to the permanent establishment concept, reports on the legislative process and analyzes the impact that the MLI will have on the Czech Republic. Double tax treaties and the concept of a permanent establishment are means to find a way to a partial solution that meets needs of both states and taxpayers in determining their tax liability. 01
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Jan Kubeš 1.49 MB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Jan Kubeš 138 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Jan Kubeš 36 kB
Stáhnout Posudek vedoucího JUDr. Roman Vybíral, Ph.D. 577 kB
Stáhnout Posudek oponenta JUDr. Tomáš Sejkora, Ph.D. 215 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby prof. JUDr. Hana Marková, CSc. 152 kB