velikost textu

Zapojení veřejnosti do územního plánování

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Zapojení veřejnosti do územního plánování
Název v angličtině:
Public participation in land-use planning
Typ:
Diplomová práce
Autor:
Mgr. Adam Dvořák
Vedoucí:
JUDr. Stanislav Derlich, Ph.D.
Oponent:
JUDr. Michal Sobotka, Ph.D.
Id práce:
207229
Fakulta:
Právnická fakulta (PF)
Pracoviště:
Katedra práva životního prostředí (22-KPZP)
Program studia:
Právo a právní věda (M6805)
Obor studia:
Právo (6835)
Přidělovaný titul:
Mgr.
Datum obhajoby:
30. 9. 2019
Výsledek obhajoby:
Výborně
Jazyk práce:
Čeština
Klíčová slova:
Účast veřejnosti, Územní plánování, Stavební zákon
Klíčová slova v angličtině:
Public participation, Land-use planning, The Building Act
Abstrakt:
Abstrakt Tato práce analyzuje a popisuje zákonné možnosti, kterými veřejnost disponuje pro účast na územním plánování. Smyslem práce je zjistit, zdali veřejnost může, jako jeden ze subjektů územního plánování, zastávat v této činnosti klíčové postavení nebo zdali hraje roli spíše marginální. Autor nejprve definuje základní pojmy, jimiž jsou „veřejnost“ a „územní plánování“. Mimo to nastíní i problematiku postavení environmentálních spolků, kterou se zabývá v průběhu celé práce. Následně uvádí základní kategorizaci územně plánovacích nástrojů na koncepční a realizační, přičemž dále přechází k obecné charakteristice jednotlivých nástrojů a jejich vzájemných vztahů. U každého z nástrojů popisuje především jeho funkci, obsah a typické znaky. V dalších kapitolách již autor podrobně popisuje a rozebírá konkrétní možnosti, prostředky a nástroje veřejnosti pro zapojení se do územního plánování, přičemž tak činí vždy ve vztahu ke konkrétnímu územně plánovacímu nástroji. Analýza se neomezuje pouze na současný stav právní úpravy, ale zkoumá i její vývoj od účinnosti současného stavebního zákona, tedy od roku 2007. Stěžejním objektem analýzy je relevantní soudní judikatura, která je v práci detailně rozebírána a která v posledních několika letech prošla zásadními obraty, a to např. v otázkách aktivní legitimace k návrhu na zrušení opatření obecné povahy. Některé ze zásadnějších judikaturních závěrů autor popisuje v kontextu skutkových okolností případu, za nichž byly přijaty. Mimo to se práce věnuje i dalším specifickým tématům jako je např. omezení účasti environmentálních spolků na většině územních řízení novelou č. 225/2017 Sb. Ke konci práce autor provádí celkové shrnutí svých poznatků, na jejichž základě dochází k závěru, že i přes některé tendence zákonodárce směřující k omezování role veřejnosti popsané v této práci, má veřejnost, alespoň prozatím, možnosti a prostředky k tomu být klíčovým hráčem na poli územního plánování. 1
Abstract v angličtině:
Abstract This thesis analyzes and describes legal possibilities, which are given to the public for participation in land-use planning. The aim of this thesis is to reach to conclusion, if the public can, as one of the subjects of land-use planning, play a crucial role in this matter or if her role is rather marginal. The author firstly defines the basic terms as “public” and “land-use planning”. Besides, he outlines the issue of the status of environmental associations, which is one of the main topics of this thesis. Subsequently, he categorizes land-use planning tools into conceptional and implementation tools. Further, he continues with basic characteristic of individual tools and their mutual relations. For each tool, he describes its function, content and typical features. In following chapters, author detailly describes and analyzes concrete public possibilities, means and tools for participation in land-use planning. He always doing so in the relation to specific land-use planning tools. The analysis is not limited only to the current state of legislation, but also examines its development since the adoption of the Building Act in 2007. The crucial object of the analysis is the relevant court case law, which is in this thesis detailly described and discussed and which in last few years has undergone major reversals (i.e. the issues of locus standi to bring the motion for annulment of measure of a general nature). In addition, the thesis also deals with other specific topics such as limiting the participation of environmental associations in most territorial proceedings by amendment No. 225/2017 Coll. At the end of the thesis, the author summarizes his findings and concludes that, despites some tendencies of the legislature to limit the role of the public, the public has, at least for now, the possibilities and means to be a key player in land-use planning. 1
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Mgr. Adam Dvořák 1.62 MB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Mgr. Adam Dvořák 110 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Mgr. Adam Dvořák 110 kB
Stáhnout Posudek vedoucího JUDr. Stanislav Derlich, Ph.D. 187 kB
Stáhnout Posudek oponenta JUDr. Michal Sobotka, Ph.D. 408 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby prof. JUDr. Milan Damohorský, DrSc. 152 kB