velikost textu

Kolektivní správa-postavení kolektivních správců při udělování licencí a uzavírání autorskoprávních smluv o odměně, jakož i při neoprávněném užití

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Kolektivní správa-postavení kolektivních správců při udělování licencí a uzavírání autorskoprávních smluv o odměně, jakož i při neoprávněném užití
Název v angličtině:
Collective administration of rights-the position of collective administrators in granting licenses, entering into copyright contracts on compensation and in cases of infringing use
Typ:
Diplomová práce
Autor:
Mgr. Miloš Blaháček
Vedoucí:
JUDr. Veronika Křesťanová, Dr.
Oponent:
JUDr. Irena Holcová
Id práce:
207195
Fakulta:
Právnická fakulta (PF)
Pracoviště:
Ústav práva autorského, práv průmyslových a práva soutěžního (22-UPA)
Program studia:
Právo a právní věda (M6805)
Obor studia:
Právo (6835)
Přidělovaný titul:
Mgr.
Datum obhajoby:
9. 6. 2020
Výsledek obhajoby:
Velmi dobře
Jazyk práce:
Čeština
Klíčová slova:
kolektivní správa autorských práv a práv s nimi souvisejících; kolektivní správci; autorské právo
Klíčová slova v angličtině:
collective management of rights; collective management organisations; copyright
Abstrakt:
Kolektivní správa - postavení kolektivních správců při udělování licencí a uzavírání autorskoprávních smluv o odměně, jakož i při neoprávněném užití Abstrakt Tato diplomová práce se zabývá činností kolektivní správy autorských práv a práv souvisejících s právem autorským, a to především z pohledu postavení kolektivních správců v souvislosti s právními vztahy, do kterých s uživateli předmětů ochrany vstupují. Cílem této práce je zhodnotit současný stav právní úpravy výkonu kolektivní správy, jemuž se nedávno dostalo značných změn. Práce je členěna do pěti kapitol. První z nich se věnuje některým ze základních pojmů autorského práva včetně užití předmětů chráněných autorským zákonem. Druhá kapitola definuje pojem kolektivní správy a kolektivního správce a dále se zabývá důvody jejího vzniku a historického vývoje, a to jak ve světe, tak i na území České republiky. Zvláštní pozornosti je věnována část týkající se monopolního postavení kolektivních správců, jež se stává často terčem kritiky veřejnosti. V dalších dvou kapitolách jsou představeni jednotlivý kolektivní správci a nový institut nezávislého kolektivního správce, který do českého právního řádu zavedl zákon č. 102/2017 Sb. V páté kapitole jsou popsány jednotlivé druhy výkonu kolektivní správy. Závěrečná kapitola se věnuje právním vztahům kolektivních správců, do kterých vstupují s uživateli při výkonu kolektivní správy. Tuto kapitolu tvoří část zabývající se vztahy souvisejícími s oprávněným užitím předmětů ochrany, tedy zejména uzavírání licenčních smluv a autorskoprávních smluv o odměně. V této části jsou popsány jednotlivé druhy licenčních smluv, které kolektivní správci uzavírají. Je zde také rozebrán postup sjednávání sazebníků. V další části této závěrečné kapitoly jsou upraveny právní vztahy související s neoprávněným užitím předmětů ochrany, a to včetně následného vymáhání nároků z porušení práv. Závěr této kapitoly je pak věnován správě a rozdělování příjmů plynoucích z výkonu kolektivní správy. Klíčová slova kolektivní správa autorských práv a práv s nimi souvisejících; kolektivní správci; autorské právo
Abstract v angličtině:
Collective administration of rights - the position of collective administrators in granting licenses, entering into copyright contracts on compensation and in cases of infringing use Abstract This thesis is focused on the subject of collective management of copyright and related rights, primarily from the point of view of the collective management organisations, in particular their legal relationships to users of legally protected rights. The goal of this master thesis is to evaluate the current state of Czech legislation regarding the institution of collective management of rights and its recent amendment. The thesis is divided into five chapters. The first of them deals with some essential concepts of copyright including the usage of legally protected rights. The second chapter defines concepts of collective management of rights and collective management organisations and covers the reasons for its foundation and historical development in the world and in the Czech Republic. Special attention is given to the monopolized position of the collective management organizations which is often criticized by the public. The next two chapters introduce individual collective management organisations together with a new institute of independent management organisations, introduced in Czech legislation by Amendment Act No. 102/2017 Coll. In the fifth chapter individual regimes of collective management of rights are described. The final chapter is focused on the legal relationships that collective management organisations enter with copyright law users. The first part of this chapter deals with the legal arrangements regarding the lawful use of legally protected rights, especially licence or royalty agreements. Further some special types of licence agreements and procedures of royalty tariffs negotiations are described. The second part of this chapter describes legal tools collective management organisations have for handling unlawful users of copyrighted rights. The final part of this chapter is dedicated to collective management and redistribution of income from collective management of copyright. Key words collective management of rights; collective management organisations; copyright
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Mgr. Miloš Blaháček 634 kB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Mgr. Miloš Blaháček 93 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Mgr. Miloš Blaháček 92 kB
Stáhnout Posudek vedoucího JUDr. Veronika Křesťanová, Dr. 256 kB
Stáhnout Posudek oponenta JUDr. Irena Holcová 257 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby doc. JUDr. Vladimír Pítra 153 kB