velikost textu

Strukturované učení ve školní praxi a jeho využití při vzdělávání dětí s poruchou autistického spektra

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Strukturované učení ve školní praxi a jeho využití při vzdělávání dětí s poruchou autistického spektra
Název v angličtině:
Structured Teaching in School Practice and its Use in the Education of Children with Autistic Spectrum Disorders
Typ:
Diplomová práce
Autor:
Mgr. Alena Pavlištíková
Vedoucí:
doc. PhDr. Jan Šiška, Ph.D.
Oponent:
PhDr. Mgr. Pavlína Šumníková, Ph.D.
Id práce:
207190
Fakulta:
Pedagogická fakulta (PedF)
Pracoviště:
Katedra speciální pedagogiky (41-KSP)
Program studia:
Speciální pedagogika (N7506)
Obor studia:
Speciální pedagogika (N SPPG)
Přidělovaný titul:
Mgr.
Datum obhajoby:
29. 5. 2019
Výsledek obhajoby:
Výborně
Jazyk práce:
Čeština
Klíčová slova:
Poruchy autistického spektra, strukturované učení, individuální přístup, vzdělávaní, třída
Klíčová slova v angličtině:
Autism spectrum disorder, structured teaching, individual approach, education, classroom
Abstrakt:
ABSTRAKT Diplomová práce představuje strukturované učení a jeho využití ve třídách, kde se vzdělávají děti s poruchou autistického spektra. Výzkum se zaměřuje na to, jak pedagogičtí pracovníci aplikují principy strukturovaného učení při vzdělávání jednotlivých žáků. Naším záměrem je propojení výzkumu s praxí. Zvolili jsme kvalitativní šetření, abychom mohly jít do hloubky zvolené problematiky. Vycházíme z analýz rozhovorů s pedagogickými pracovníky. Chceme objasnit, jaké jsou výhody a nevýhody této metody. Zajímá nás, proč pedagogičtí pracovníci doporučují strukturované učení pro děti s PAS dalším pedagogům, asistentům a rodičům. Zkušenosti z výzkumu chceme předat ostatním pedagogům pro další využití v jejich každodenní praxi. KLÍČOVÁ SLOVA Poruchy autistického spektra, strukturované učení, individuální přístup, vzdělávaní, třída
Abstract v angličtině:
ABSTRACT The thesis presents structured teaching and its use in classes where children with autism spectrum disorder are educated. The research focuses on how teachers apply the principles of structured learning in the education of individual pupils. Our intention is to link research to practice. We have chosen a qualitative survey to go into the depth of the chosen issue. We start from analyzes of interviews with pedagogical staff. We want to clarify what are the advantages and disadvantages of this method. We are interested in why pedagogical staff recommend structured learning for children with ASDs to teachers, assistants and parents. We want to pass on the research experience to other teachers for further use in their daily practice. KEYWORDS Autism spectrum disorder, structured teaching, individual approach, education, classroom
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Mgr. Alena Pavlištíková 5.88 MB
Stáhnout Příloha k práci Mgr. Alena Pavlištíková 913 kB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Mgr. Alena Pavlištíková 104 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Mgr. Alena Pavlištíková 102 kB
Stáhnout Posudek vedoucího doc. PhDr. Jan Šiška, Ph.D. 1.11 MB
Stáhnout Posudek oponenta PhDr. Mgr. Pavlína Šumníková, Ph.D. 1.16 MB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby doc. PhDr. Jan Šiška, Ph.D. 153 kB