velikost textu

Internet a autorské právo

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Internet a autorské právo
Název v angličtině:
Internet and copyright
Typ:
Diplomová práce
Autor:
Mgr. David Horn
Vedoucí:
JUDr. Irena Holcová
Oponent:
JUDr. Veronika Křesťanová, Dr.
Id práce:
207182
Fakulta:
Právnická fakulta (PF)
Pracoviště:
Ústav práva autorského, práv průmyslových a práva soutěžního (22-UPA)
Program studia:
Právo a právní věda (M6805)
Obor studia:
Právo (6835)
Přidělovaný titul:
Mgr.
Datum obhajoby:
24. 9. 2019
Výsledek obhajoby:
Výborně
Jazyk práce:
Čeština
Klíčová slova:
autorské právo, Internet, užití díla
Klíčová slova v angličtině:
Copyright, Internet, Use of the Work
Abstrakt:
Internet a autorské právo Abstrakt Diplomová práce se zabývá úlohou a fungováním autorského práva v neustále se vyvíjejícím prostředí Internetu, jehož specifika s sebou přinášejí nutnost zvláštního legislativního přístupu k úpravě ochrany práv k tvůrčímu obsahu. Hlavním cílem práce je analyzovat právní aspekty významných způsobů užití autorských děl na Internetu, pojmenovat problematické oblasti autorskoprávní úpravy ve vztahu k online prostředí a zhodnotit vhodnost recentní unijní reformy autorského práva na jednotném digitálním trhu. Práce je rozdělena do pěti kapitol, z nichž první dvě plní funkci obecného úvodu, další dvě jsou analyticko-deskriptivní a poslední poté již převážně analytická. Obsah první kapitoly je technickým základem úvah navazujících v kapitolách následujících. Výklad není limitován na pouhé pojmové vymezení Internetu, nýbrž také na charakteristiku stěžejních rysů jeho fungování, které významně ovlivňují efektivitu aplikace autorského práva v kyberprostoru. Řešena je rovněž otázka legitimity regulace Internetu, jež je shledána žádoucí. Druhá kapitola, popisující základní aspekty, principy a prameny autorského práva, poté představuje nezbytné teoretické východisko dalších úvah obsažených v diplomové práci. Shrnuje rovněž nejpalčivější výzvy, které internetové prostředí tradiční autorskoprávní úpravě přináší. Třetí kapitola se soustředí na vymezení autorského díla a právní analýzu obecných i specifických způsobů jeho užití na Internetu. Představuje tak těžiště práce, v němž splývají poznatky z prvních dvou kapitol a současně vznikají premisy výkladu obsaženého v posledních dvou kapitolách. K podrobné analýze je vybráno pět častých způsobů užití díla na Internetu, a to buď pro jejich ekonomický význam, či pro četnost případů jejich realizace ze strany běžných uživatelů. Ne každé užití autorského díla na Internetu však lze považovat za zákonné. Čtvrtá kapitola proto obsahuje analýzu právní úpravy odpovědnosti subjektů za porušení autorských práv, přičemž důraz je kladen zejména na odpovědnost poskytovatelů služeb informační společnosti. Podrobně je v této souvislosti popsán zejména režim bezpečného přístavu, jenž měl být jako zásadní předpoklad plurality online služeb po dlouhých letech fungování podroben celounijní revizi. Právě problematice recentní reformy autorského práva na jednotném digitálním trhu EU se věnuje pátá kapitola práce, která je převážně analytické povahy. Prvně jsou zkoumány důvody reformy, aby následně bylo navázáno analýzou jejího vývoje na podkladě podpůrných i oponentních 1 argumentů, jež v celospolečenské diskusi dlouho zaznívaly. Závěrem je provedeno zhodnocení možných dopadů reformy, k nimž autor zaujímá převážně skeptický postoj. Práce tak ve svém souhrnu podrobně mapuje současnost i možnou budoucnost autorského práva na Internetu. Ačkoli potřeba jeho reformy na nadnárodní úrovni není v žádném případě popřena, nelze současně učinit závěr o tom, že by aktuální legislativní snahy EU byly s to dosáhnout svých vytyčených cílů. Jistý závěr bude nicméně možné učinit až s jistým časovým odstupem. Klíčová slova: autorské právo, Internet, užití díla 2
Abstract v angličtině:
Internet and Copyright Abstract This master’s thesis discusses the role and effect of copyright in the ever-changing Internet environment which (due to its specifics) requires special legislature providing for exploitation of creative works. The main aim of this thesis is to analyze relevant legal aspects of important ways of use of author’s works in cyberspace, identify the problematic areas in currently effective legal framework and evaluate the possible outcomes of recently adopted EU copyright reform on a digital single market. The thesis is divided into five chapters where the first two serve as a general introduction to the topic while the following three are rather analytically descriptive or almost exclusively analytic. The first chapter focuses on Internet‘s technical background and thus forms the necessary basis for subsequent reading. Its content is not limited to terminology but also encompasses the description of Internet‘s main technical features which largely affect the boundaries for digital copyright. Finally, legitimacy of regulation in cyberspace is discussed and eventually approved. The second chapter provides a general insight into the key aspects, principles and sources of copyright law which is vital for understanding the topics discussed in the following chapters. At the end, main challenges of the Internet for traditional copyright are presented. The third chapter then aims to clarify the definition of author’s work in accordance with Czech law and seeks to provide a legal analysis of the main (both general and specific) ways of use of author’s work on the Internet. This represents the core part of the thesis which puts into fruition the knowledge from previous chapters and at the same time provides relevant grounds for reaching final conclusions. Five frequent ways of use of author’s work in cyberspace are selected for detailed evaluation based on their economic significance or likelihood of occurrence in everyday life. Unfortunately, not every case of use of author’s work on the Internet is lawful. The fourth chapter therefore provides legal analysis of rules governing responsibility for breach of copyright. The emphasis is placed especially on evaluating the responsibility of internet service providers. In this connection, the legal concept of safe harbour is put under scrutiny since it may be unclear whether its effects are beneficial or harmful for the interests of rightsholders. The increasing economic power of internet service providers triggered the recent efforts of the EU to carry out a reform of copyright on a digital single market which represent the subject matter of 1 the final chapter of the thesis. Three main topics are discussed – the reasons for reform, evolution of the reform and the influence thereof by a heated public debate and finally the evaluation of possible impacts of the reform on legal relationships on the digital single market. At present, the author is of the opinion that the reform will not be able to satisfy its main goals. In conclusion, the thesis maps both the current and the possible future relationship between the Internet and the copyright. Even though the need to reform a digital copyright on the EU level is apparent, it is currently impossible to reach a conclusion that the recent legislative efforts are able to meet the stated ambitious goals. Until the rules are properly implemented and enforced, the information society will remain unsure about the scope of their rights and obligations. Key words: Copyright, Internet, Use of the Work 2
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Mgr. David Horn 968 kB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Mgr. David Horn 99 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Mgr. David Horn 97 kB
Stáhnout Posudek vedoucího JUDr. Irena Holcová 212 kB
Stáhnout Posudek oponenta JUDr. Veronika Křesťanová, Dr. 186 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby doc. JUDr. Vladimír Pítra 152 kB