velikost textu

Inflammation as a mechanism of neuropsychiatric disorders and role of physical activity.

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Inflammation as a mechanism of neuropsychiatric disorders and role of physical activity.
Název v češtině:
Zánět jako mechanismus vzniku neuropsychiatrických onemocnění a role fyzické aktivity.
Typ:
Bakalářská práce
Autor:
Bc. Vojtěch Hlaváček
Vedoucí:
doc. RNDr. Aleš Stuchlík, Ph.D.
Oponent:
RNDr. Monika Vrajová, Ph.D.
Id práce:
207163
Fakulta:
Přírodovědecká fakulta (PřF)
Pracoviště:
Katedra fyziologie (31-152)
Program studia:
Biologie (B1501)
Obor studia:
Biologie (BBI)
Přidělovaný titul:
Bc.
Datum obhajoby:
4. 6. 2019
Výsledek obhajoby:
Velmi dobře
Jazyk práce:
Angličtina
Klíčová slova:
zánět, onemocnění, mozek, cvičení
Klíčová slova v angličtině:
inflammation, diseases, brain, exercise
Abstrakt:
Abstrakt Psychiatrická onemocnění jsou stále větší problém a způsobují obrovskou socio-ekonomickou zátěž na společnost po celém světě. Asociace mezi psychiatrickými onemocněními a zánětem jsou známy již po nějakou dobu, avšak stále nejsou zcela pochopeny mechanistické a kauzální vztahy. Lepší porozumění těmto mechanismům může vést k rozdělení pacientů do různých skupin podle mechanismů, které by mohly reagovat odlišně na danou léčbu. Na základě tohoto rozdělení bychom mohli stanovit tu nejefektivnější léčbu. Zánětlivost dělá jedince citlivější a díky tomu pak následně reaguje více pro-zánětlivým způsobem na další příchozí stresory, což pak vede ke chronicky zvýšené zánětlivosti. Tohle je něco, co můžeme pozorovat v celém spektru mechanismů, které vytvářejí pozitivní zpětnovazebné smyčky. Tyto smyčky se velice těžko přerušují, protože se navzájem podporují, když k tomu přidáme organismus, který přehnaně reaguje na další stresory, vytváří to začarovaný kruh. Potencionálně to může vést k vývoji neurodegenerativních onemocnění. Jak se ukazuje, fyzická aktivita je v najednou ovlivňuje několik mechanismů zapojených v zánětlivých procesech a zpětnovazebných smyčkách, a to z ní dělá ideálního kandidáta na prevenci a léčbu. Hraje velmi důležitou roli v proti-zánětlivých procesech a mohl by to být jeden ze způsobů, jak léčit pacienty s psychiatrickými onemocněními jako je depresivní porucha, nebo neurodegenerativní onemocněními. Tahle práce se bude zabývat vztahem mezi zánětlivostí a mentálním zdravím. Oddiskutujeme možným kauzální vztah mezi zánětlivostí a psychiatrickými onemocněními. Také se pokusíme objasnit účinky fyzické aktivity na zánětlivost a na zánětlivostí vyvolané patologie, které můžeme pozorovat u psychiatrických onemocnění.
Abstract v angličtině:
Abstract Psychiatric disorders are becoming an increasing problem and possess a socio-economic burden on societies worldwide. There has been an association between inflammation and psychiatric disorders for some time now, but the causal relationships and mechanisms are not fully understood yet. Better understanding of those mechanisms could help us in dividing patients into different mechanistic subtypes which could react differently to a treatment. That way we could prescribe the most effective treatment depending on the mechanism involved. Inflammation is sensitizing an individual to react in more pro-inflammatory fashion to a stressor leading to chronically inflamed states. This is something that we can observe in an array of mechanisms, which creates many positive inflammatory feedback loops. Those feedback loops are very hard to interrupt, because they reinforce each other, plus the immune system is overreacting to subsequent stressor creating a vicious cycle. This could potentially lead to development of neurodegenerative diseases. As it turns out, physical activity acts on several of those mechanisms involved in inflammatory feedback loops at the same time, making it an ideal prevention/treatment candidate. It plays a huge role in regulation of inflammation in anti-inflammatory manner and might be one of the ways to prevent and treat patients with psychiatric disorders such as major depressive disorder as well as neurodegenerative diseases. This thesis is going to explore relationship between inflammation and mental health. Possible causal relationships between inflammation and psychiatric disorders will be discussed. Mechanisms involved in inflammation regulation, effects of physical activity and inflammation induced pathology observed in psychiatric disorders will be described. Key words: Inflammation, psychiatric disorders, neuroinflammation, exercise, chronic inflammation, kynurenine, SIRT1, interleukin 6, brain derived neurotrophic factor
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Bc. Vojtěch Hlaváček 1.12 MB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Bc. Vojtěch Hlaváček 81 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Bc. Vojtěch Hlaváček 108 kB
Stáhnout Posudek vedoucího doc. RNDr. Aleš Stuchlík, Ph.D. 223 kB
Stáhnout Posudek oponenta RNDr. Monika Vrajová, Ph.D. 247 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby doc. RNDr. Stanislav Vybíral, CSc. 152 kB