velikost textu

Zásada superficies solo cedit a její význam v pozemkovém právu

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Zásada superficies solo cedit a její význam v pozemkovém právu
Název v angličtině:
Legal principle of superficies solo cedit and its significance in land law
Typ:
Diplomová práce
Autor:
Mgr. Katarína Humenná
Vedoucí:
JUDr. Martina Franková, Ph.D.
Oponent:
JUDr. Karolina Žákovská, Ph.D.
Id práce:
207159
Fakulta:
Právnická fakulta (PF)
Pracoviště:
Katedra práva životního prostředí (22-KPZP)
Program studia:
Právo a právní věda (M6805)
Obor studia:
Právo (6835)
Přidělovaný titul:
Mgr.
Datum obhajoby:
24. 9. 2019
Výsledek obhajoby:
Velmi dobře
Jazyk práce:
Čeština
Klíčová slova:
Superficies solo cedit, pozemek, stavba, dočasná stavba, liniové stavby, věcná břemena, pozemní komunikace, právo stavby, katastr nemovitostí.
Klíčová slova v angličtině:
Superficies solo cedit, land, construction, temporary construction, line infrastructure, easements to real estate, infrastructure, right of superficies, land registry.
Abstrakt:
Abstrakt Diplomová práce se zaměřuje na zásadu superficies solo cedit a způsob jejího promítnutí do právního řádu po více než půl století, kdy jeho součástí nebyla. Cílem práce bylo přinést komplexní pohled na tuto problematiku, zejména to, jak návrat této zásady změnil pozemkovoprávní vztahy. První kapitola práce opisuje základní rozdělení práva na soukromé a veřejné. Následuje historický exkurz, který čitateli přibližuje kde zásada vznikla a jakým způsobem a zda vůbec byla součástí právního řádu v minulosti. Další kapitoly tvoří jádro práce a věnují se promítnutí této zásady do právního řádu dnes. Nejdříve práce popisuje, jak se zásada promítla do nového občanského zákoníku a postupně analyzuje jednotlivá jeho ustanovení upravující tuto zásadu. Dále je podrobně uvádí vymezení stěžejních pojmů pozemek, stavba a dočasná stavba, se kterými občanský zákoník pracuje, ale nedefinuje je. Další poměrně obsáhlá kapitola s názvem liniové stavby obsahuje pohled na výjimky ze zásady, kterých základní vymezení obsahuje ustanovení občanského zákoníku, ale blíže jsou tyto výjimky upraveny ve veřejnoprávních předpisech, proto v této oblasti dochází k prolínání práva soukromého a veřejného. Podkapitola je věnovaná i věcným břemenem k nemovitým věcem, vývoji jejich právní úpravy a právní úpravě dnešní. V oblasti této problematiky je obzvlášť důležité, aby čitatel pochopil i historický exkurz do oblasti věcných břemen. Nakonec je část práce věnovaná i problematickým oblastem této právní úpravy. V dalších kapitolách práce popisuje právní úpravu pozemních komunikací, právo stavby a katastr nemovitostí. Právo stavby se do právního řádu navrátilo po téměř půl století a přirozeně doprovází zásadu, kdy tvoří jednu z legálních výjimek z její aplikace. Závěr práce tvoří kapitola s názvem katastr nemovitostí. V souvislosti se změnou v oblasti nemovitých věcí jsem považovala za důležité zpracovat to, jak se nová zásada v právním řádě promítla i do veřejné evidence nemovitých věcí.
Abstract v angličtině:
Abstract The topic of the diploma thesis is the legal principle superficies solo cedit and its return into the Czech law. The main aim of this thesis was to give a comprehensive view of this issue, especially how the return of the principle has changed land law relations. The first part of the thesis describe the division of the law to private law and public law. The first part is followed by the historical excursion which describes how the principle originated and how and whether it was part of the legal order in the past. The next chapters of the thesis are the main part of the work and describes the principle in todays law. Firstly the incorporation of the principle into the Civil Code is described and then individual paragraphs governing the principle follows. The definition of the basic terms as land, construction and temporary construction which are used by Civil Code but not described in it are the topic of next chapter. Next, relatively extensive chapter named line constructions describes exceptions to the principle. The basic definition of exceptions can be found in the Civil Code but more detailed regulation is contained in public acts, therefore private and public law is intertwined in this area. Easements to real estate, historical development of its legislation and today´s legislation in this area are described in the next chapter. The problematic parts of the legislation are described at the end of this chapter. The legislation of the infrastructure, right of superficies and land register are described in the last three shorter chapters. The right of superficies has been returned into the legislation after more than fifty years. The right of superficies naturally accompanies the legal principle superficies solo cedit and it is one of the legal exceptions from its application. The chapter named cadastre of real estate is the last chapter of the thesis.
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Mgr. Katarína Humenná 1.12 MB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Mgr. Katarína Humenná 73 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Mgr. Katarína Humenná 70 kB
Stáhnout Posudek vedoucího JUDr. Martina Franková, Ph.D. 53 kB
Stáhnout Posudek oponenta JUDr. Karolina Žákovská, Ph.D. 432 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby doc. JUDr. Vojtěch Stejskal, Ph.D. 153 kB