velikost textu

Právní nástroje zajištění přístupu k nemovitosti

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Právní nástroje zajištění přístupu k nemovitosti
Název v angličtině:
Legal instruments of ensuring access to land
Typ:
Diplomová práce
Autor:
Barbora Blažejová
Vedoucí:
JUDr. Martina Franková, Ph.D.
Oponent:
JUDr. Karolina Žákovská, Ph.D.
Id práce:
207156
Fakulta:
Právnická fakulta (PF)
Pracoviště:
Katedra práva životního prostředí (22-KPZP)
Program studia:
Právo a právní věda (M6805)
Obor studia:
Právo (6835)
Přidělovaný titul:
Mgr.
Datum obhajoby:
31. 10. 2019
Výsledek obhajoby:
Velmi dobře
Jazyk práce:
Čeština
Klíčová slova:
přístup, nemovitost, služebnost
Klíčová slova v angličtině:
access, land, easement
Abstrakt:
Právní nástroje zajištění přístupu k nemovitosti Tato práce se zabývá analýzou právních nástrojů soukromého i veřejného práva, které jsou schopny zajistit přístup nemovitosti. Práce na tyto nástroje nahlíží z pohledu vlastníka nemovitosti bez přístupu nebo se ztíženým přístupem, proto je její obsah omezen na právní prostředky ochrany tohoto vlastníka. Cílem práce je obsáhnutí všech právních možností zajištění přístupu k nemovitostem, podrobný rozbor každého z institutů s přihlédnutím k četnosti a vhodnosti jejich využití a pro praxi možná nejdůležitější, porovnání jednotlivých institutů z hlediska procesního práva. Práce také bohatě pracuje se soudní judikaturou, kterou ilustruje jak případný vývoj interpretace právní úpravy, tak přibližuje čtenáři abstraktní právní pojmy aplikací v reálných situacích. Diplomová práce je rozdělena do devíti kapitol, přičemž první kapitola nabízí úvodní třídění právních nástrojů jednak z hlediska soukromého a veřejného práva a jednak podle toho, zda se jedná o zajištění přístupu dobrovolné nebo nucené. Následně už přechází k výčtu jednotlivých možností zajištění přístupu k nemovitostem, kdy se nejdříve zabývá příslušnými instituty soukromého práva, tj. okrajově nájmem, dále služebnostmi, ustanoveními občanského zákoníku o nezbytné cestě, sousedskými právy a přídatným spoluvlastnictvím. Mezi veřejnoprávní instituty poté řadí přístup k nemovitosti podle stavebního zákona, připojení nemovitosti na pozemní komunikaci dle prováděcích vyhlášek ke stavebnímu zákonu a konečně účelovou komunikaci, přičemž vzhledem ke své povaze dostaly v práci největší prostor služebnosti a účelové komunikace, které zároveň v praxi patří mezi nejvíce využívané možnosti zajištění přístupu k nemovitostem. Co se týče vyhodnocení jednotlivých právních možností k zajištění přístupu k nemovitosti, tak využití služebností (kromě odkoupení pozemku) je nejjistějším řešením tohoto problému, a to díky trvalé povaze a vázanosti k pozemku, nikoliv k osobě oprávněné osoby. Vedle toho, využitím institutu účelové komunikace má vlastník v podstatě možnost dosáhnout vyřešení problému nejrychlejší cestou, neboť právo užívat komunikaci, za splnění několika podmínek, vzniká přímo ze zákona a není tak třeba dalších formálních kroků k zajištění přístupu k nemovitosti.
Abstract v angličtině:
Legal instruments of ensuring access to land This thesis is concerned with an analysis of legal instruments of private and public law, which are able to ensure an access to land. The thesis is written from a perspective of a land owner without an access or with a difficult access to his land. Hence the content of this thesis is limited to legal instruments protecting such owner. The aim of the thesis is to cover all the legal options of ensuring an access to land, provide a detailed analysis of each instrument and further consider its frequency and suitability for general practice. In addition, I also present comparison of the instruments from the aspect of procedural law. Within the thesis I make an extensive use of case law, which illustrates both the potential development of legislation and familiarizes the reader with an abstract legal terminology by its application to real-life situations. The thesis is divided into nine chapters, whereas the chapter one provides a classification of the legal instruments from the private and public law perspective and a classification into a voluntary and a forced access. This chapter is followed by an enumeration of each instrument of ensuring an access to land. Firstly, there are listed the private law instruments, i.e., lease, easement, necessary passage, statutory rights between neighbors’ and co-ownership of an accessory thing. The public law instruments consist of an access to land defined by the Building Act, a connection of buildings to roads according to implementing decrees to the Building Act and, lastly, the utility communications. Given their legal complexity, the easement and utility communications are the main topics of the thesis. These two legal instruments are also the most widely used in practice. As for the evaluation of the options of ensuring an access to land, using the easement (except a purchase of the land) is, thanks to its permanent character and links to land and not to a person, the most secure solution to this task. In addition, using the utility communication provides the owner with the most expeditious solution, because after complying with certain requirements, a right to use it is directly stated under the law. Therefore, there are no other formal steps to ensure the access to land needed.
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Barbora Blažejová 782 kB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Barbora Blažejová 83 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Barbora Blažejová 55 kB
Stáhnout Posudek vedoucího JUDr. Martina Franková, Ph.D. 205 kB
Stáhnout Posudek oponenta JUDr. Karolina Žákovská, Ph.D. 66 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby prof. JUDr. Milan Damohorský, DrSc. 154 kB